Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

YALNIZ OSMANLILAR DE??L TÜRK?YE DE SUÇLANIYOR

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
28 2006 - ?KSAREN

face="Verdana" sŽÿë-YALNIZ OSMANLILAR DE??L TÜRK?YE DE SUÇLANIYOR§

Günümüz Ermeni sorununun temelinde 1915 Ermeni tehcirinin asl?nda soyk?r?m oldu?u iddias? bulunmaktad?r.

écir 1916 y?l?nda son bulmu?tur. Suriye’ye gönderilen Ermenilerin önemli bir k?sm? 1919 y?l?nda geri dönmü?tür. Bu duruma göre Ermenileri süren de geri getiren de Osmanl? hükümetleridir o nedenle bu olay?n tek sorumlusu da bu hükümetlerdir. Osmanl? ?mparatorlu?u hukuken 1923’ te Cumhuriyetin ilân?yla ortadan kalkm??t?r. Türkiye hukuki alanda bu ?mparatorlu?un varisidir. Siyasi alanda de?ildir. Zira bizzat Ankara Hükümeti, birçok politikas?n? ?iddetle yerdikten sonra Osmanl? ?mparatorlu?u’na son vermi?tir.

        Halen kimseyi Ermeni sevk ve iskân?ndan sorumlu tutmak mümkün de?ildir. Zira bu karar? alanlar da uygulayanlar da çoktan ölmü?lerdir.

Osmanl? ?mparatorlu?u ortadan kalkt??? için sorumlulu?u ta??yacak bir tüzel ki?i de ortada yoktur.

         Bu durum militan Ermeniler için bir ç?kmaz yaratmam??t?r. Zira ortada soyk?r?m iddialar?n? tan?yacak, tazminat ödeyecek ve Ermenistan’a toprak verecek bir sorumlu devlet bulunmamaktad?r. Bu durumdan kurtulabilmek için yeni bir sorumlu yarat?lmak istenmi? ve Türkiye Cumhuriyeti bulunmu?tur. Önce sevk ve iskan?n sonuçlar?n?n di?er y?llara da yay?ld??? gibi temelsiz bir gerekçeyle bu dönem 1915–1916 olarak de?il, 1915–1923 olarak takdim edilmeye ba?lanm??t?r. Ancak bu görü? hiç tutarl? olmad???ndan yeni argüman aray???na giri?ilmi? ve inkâr edenler mevcut oldu?u sürece soyk?r?m?n sürdü?ü gibi hayli garip bir iddia ortaya at?lm??t?r. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti soyk?r?m? inkar etti?i için soyk?r?mdan sorumludur; o nedenle Türkiye’nin önce soyk?r?m? tan?mas?, sonra tazminat ödemesi, sonra da Ermenistan’a toprak vermesi gerekmektedir.

        Bu garip mant???n daha do?rusu mant?ks?zl???n kayna?? diasporadaki hayali geni? baz?  Ermeni yazarlard?r. Buna kar??n Ermenistan hükümeti, Türkiye ile yeni bir anla?mazl?k konusu yaratmamak için,  Türkiye’nin  tehcirden sorumlu tutulmas? konusunda sessiz kalm??,  bazen de Türkiye’nin bundan sorumlu olmayaca?? hususunda ?ifahi beyanlar olmu?tur. Nitekim D??i?leri Bakan? Oskanyan ve Yard?mc?s? Kirakosyan 24 Nisan münasebetiyle bu tür beyanlarda bulunmu?lard?r.

Zaman gazetesine bir mülakat veren Kirakosyan 1915 olaylar?n? sorumlusunun o zamanki Türk Yönetimi oldu?unu söylemi?tir.  D??i?leri Bakan? Oskanyan ise Ermenistan televizyonuna verdi?i bir demeçte Ermenilerin, soyk?r?m? i?leyenlerle bugünün Türkiye’sini ay?rabildiklerini belirtmi?tir. K?saca Bakan ve yard?mc?s? Türkiye Cumhuriyeti’nin tehcir olay? için bir sorumluluk ta??mad???n? ifade etmi?lerdir.

  Buna kar??n Ba?kan Koçaryan 24 Nisan için yay?nlad??? bir mesajda, D??i?leri Bakan?n? ve Yard?mc?s?n? yalanlar bir ?ekilde, “Osmanl? Türkiyesi ve onun halefi bu cinayetlerin tüm sorumlulu?unu ta??maktad?r” demekle Türkiye Cumhuriyeti’ni de suçlamaya çal??m??t?r.

Koçaryan bu sözleriyle ilk defa Türkiye’yi sözde soyk?r?mdan sorumlu tutmak istemi?tir. Bu ifadeleri Ermenistan’?n Türkiye’ye kar?? yürüttü?ü politikan?n daha sertle?ece?inin özellikle soyk?r?m ithamlar?n?n artaca??n?n i?areti olarak görülebilir. 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »