Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

IRKÇILIK VE YABANCI DÜ?MANLI?IYLA MÜCADELE ÇERÇEVE KARARI

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
10 2007 - ASAM

!âJÐ="justify">Almanya, Avrupa Birli?i Dönem Ba?kanl??? süresince Avrupa ülkelerini giderek rahats?z eden ?rkç?l?k ve yabanc? dü?manl???yla mücadele konusunda ?srarl? bir çaba sergilemi? ve son zamanlarda ise bu yöndeki çabalar? yeniden hareketlilik kazanm??t?r.

D çekmektedir. Bu kararla, ?rkç? ya da yabanc? dü?manl???na dayal? amaçlarla soyk?r?m?n reddi ya da küçümsenmesi ile halk? ?iddet ve nefrete te?vik etmeye yönelik eylemlerin engellenmesi öngörülmektedir. Ancak söz konusu taslak karar?nda Gamal? haç gibi özel simgelere herhangi bir yasaklama getirilmemi?tir. Bunun nedeni muhtemelen bu ve benzeri simgelerin Avrupa çap?nda rahats?zl?k verecek bir boyuta ula?mam?? olmas?d?r. Daha önce Lüksemburg dönem ba?kanl??? s?ras?nda Çerçeve Karar?’yla ilgili olarak neredeyse bir uzla?? noktas?na yakla??lm?? olmas?na ra?men, ?rkç?l?k ve yabanc? dü?manl???n? körükleyen beyanlara yönelik cezai sorumluluk konusunda bir mutabakata var?lamam??t?.

Almanya Adalet Bakanl??? taraf?ndan Avrupa Birli?i kamuoyuna yap?lan yaz?l? bir aç?klamada, Karar?n amac?, ?rkç?l??? ve yabanc? dü?manl???n? körükleyen beyanlara yönelik cezai sorumluluk konusunda asgari bir mü?terekin tesis edilmesi olarak belirlenmi?tir. Bu amaçlar?n aras?nda örne?in “?rkç? ya da yabanc? dü?manl???na dayal? amaçlarla soyk?r?m?n reddi ya da küçümsenmesi ile halk? ?iddete te?vik etme ve nefrete yöneltme yer almaktad?r” ifadeleri bulunmaktad?r. 

Çerçeve Karar?’na göre ?rkç? veya yabanc? dü?manl???n? içeren söylemler, soyk?r?m, insanl??a kar?? i?lenen suçlar ile sava? suçlar?n?n onaylanmas?, reddi veya küçümsenmesinin bir ile üç y?l aras?nda de?i?en hapis cezas? ile cezaland?r?lmas? öngörülmektedir. Söz konusu Çerçeve Karar’da soyk?r?m, insanl??a kar?? i?lenen suçlar ve sava? suçlar?yla ilgili olarak belirli bir tan?m yap?lmamakla birlikte; Uluslararas? Ceza Mahkemesi Statüsü ile 1945 Nuremberg Uluslararas? Askerî Mahkemesi’ne at?fta bulunulmaktad?r. Söz konusu taslakta somut bir tarihi olay?n soyk?r?m, insanl??a kar?? i?lenmi? suç veya sava? suçu olup olmad??? ve ceza gerektirip gerektirmedi?ine yönelik karar?n belirlenmesinin ulusal ya da uluslararas? mahkemelere b?rak?lmas? öngörülmektedir.

D??i?leri Bakan? Abdullah Gül'ün Alman meslekta?? Frank-Walter Steinmeier'le temaslar? s?ras?nda da gündeme gelen 'Irkç?l?k ve Yabanc? Dü?manl??? ile Mücadele Çerçeve Karar Tasla??”n?n maksad? a?an ?ekilde yorumlanabilece?i ve bu nedenle 1915 olaylar?n?n tart???lmas?n?n da suç kapsam?na haks?z bir biçimde girebilece?i endi?eleri mevcuttur. Buna göre, Türkiye'nin zorunlu nedenlerle bir sava? önlemi olarak Ermenilerin tehcir edildi?ini ileri sürmesi suç say?labilecek ve bu yönde ifadeler sarf edip bu olaylar? soyk?r?m olarak nitelendirmeyen ki?iler 1 ile 3 y?l aras?nda de?i?en hapis cezas?na çarpt?r?labileceklerdir. 

Sonuç olarak, her ne kadar somut herhangi bir tarihi suçun bu tan?mlamalar kapsam?na girip girmedi?inin ulusal ya da uluslararas? mahkeme taraf?ndan saptanmas? kararla?t?r?lm??sa da, söz konusu Çerçeve Karar?’n?n istismar edilebilece?i ve ifade özgürlü?üne bir s?n?rlama getirme tehlikesini ta??makta oldu?u göz ard? edilmemelidir.

 
 
  
 
 
 
 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »