Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

AB ?LE MÜZAKERELER?N BA?LAMA KARARI VE ERMEN?LER

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
06 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

="justify">Türkiye’nin Avrupa Birli?i’ne kat?lmas?na ili?kin müzakerelerin ba?lama karar?na Diaspora Ermenileri ile Ermenistan farkl? tepkiler göstermi?tir. "Türkiye’nin AB’ye kat?lma sürecini yak?ndan izlemek ve bu süreç s?ras?nda Ermeni taleplerinin Türkiye taraf?ndan kabul edilmesine çal??mak üzere, dört y?l kadar önce, Ta?naklar taraf?ndan Brüksel’de  bir Ermeni Davas?n? Savunma Komitesi (Comité de la Defense de la Cause Arménienne)  kurulmu?tu.  Geni? mali imkanlara sahip oldu?u duyulan bu  komite son y?llarda  Avrupa Parlamentosu’nun Ermeni soyk?r?m iddialar?n? benimseyen kararlar almas?nda önemli bir rol oynam??t?r. Avrupa Parlamentosu’ nun  28 Eylül 2005  tarihindeki  tavsiye karar?nda Türkiye’nin Ermeni “soyk?r?m?n?” tan?mas? Avrupa Birli?i’ ne kat?lmas?n?n ön ?art? oldu?unu bildirmesi Ermenilerce bir tür zafer gibi alg?lan?rken birkaç gün sonra  kabul edilen ve görü?melerde esas al?nacak olan “Müzakere Çerçeve Belgesi”nde Ermeni taleplerinin yer almamas?  bu komitede büyük dü? k?r?kl??? yaratm??t?r.  Komite yay?nlad??? bir bildiride  soyk?r?mc? ve inkarc? bir ülke ile (yani Türkiye ile)  müzakerelere ba?lamas?n? kabul eden  Avrupa’n?n de?erlerinin iflas etti?ini belirtmi? ve   bu ihanetten  (AB ülkelerinin Ermenilere ihaneti) sonra dahi  Ermeni soyk?r?m?n? tan?ma ve tazminat  ( para  tazminat? ve toprak talepleri) gerçekle?ene kadar  mücadeleye devam edilece?ini bildirmi?tir. Maddi durumlar? iyi olan ve bulunduklar? ülkelerde kendilerine genellikle iyi bir mevki yapm?? olan, halk deyimi ile tuzlar? kuru bulunan, ayr?ca herhangi bir sorumluluk da ta??mayan diaspora Ermenileri için  bu tür sert beyanlar vermek kolayd?r.

 Buna  kar??n üç milyona yak?n ki?inin güvenlik ve refah?ndan sorumlu olan Ermenistan hükümeti dikkatli davranmak durumundad?r. Ermenistan D??i?leri Bakanl??? sözcüsü Hamlet Gasparyan bu konuda yapt??? aç?klamada  müzakerelere ba?lanmas?n?n Türkiye’yi en k?sa zamanda Ermenistan ile olan s?n?rlar?n? açmaya  götürmesini   ve ayr?ca müzakere süreci içinde Türkiye’nin Ermeni “soyk?r?m?n?” tan?mas?n? umduklar?n? söylemi?tir. Görüldü?ü üzere Ermenistan’da dü? k?r?kl??? ya?ansa dahi, ölçülü bir dil kullan?lmaktad?r.

 Bu arada, daha önce ifade etti?imiz bir hususu tekrar edelim.  Ermeni soyk?r?m? iddialar? Türkiye ile yap?lacak müzakerelerde AB bir ortak tutumu olarak gündeme gelmeyecektir. Zira ilgili  belgelerde (Kopenhag kriterleri, 17 Aral?k 2004 sonuç bildirgesi ve Müzakere çerçeve belgesi v.s.) bu husus mevcut de?ildir. Ancak, Fransa, Hollanda Avusturya gibi ülkeler, kendi tutumlar? olarak bu konuyu ortaya atabilecekler, Türkiye’nin direnmesi halinde ise ya taleplerinden vazgeçmek ya da veto hakk?n? kullanmak gibi, büyük sorumluluk gereken bir önleme ba?vurmak durumunda kalacaklard?r.

 Buna kar??n kom?ularla iyi geçinilmesi ilkesi gere?i Türkiye’nin, müzakereler s?ras?nda ve her kâr ve halde müzakerelerin bitiminden önce, Ermenistan’la olan s?n?rlar?n? açmas? gerekecektir. 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.