Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

AR??V BELGELER?YLE ERMEN? FAAL?YETLER? 1914-1918

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
13 2007 - Stratejik Analiz

!๠="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Ba?kanl??? Yay?nlar? Cilt 6

2007-Ankara

 

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Ba?kanl??? (ATASE) taraf?ndan yay?na haz?rlanan “Ar?iv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918” adl? kitab?n alt?nc? cildi ?ubat ay? içerisinde yay?nlanm??t?r. Toplam 557 sayfadan olu?an bu eserin daha önce yine Genel Kurmay Ba?kanl??? taraf?ndan be? cildi bas?lm?? ve bu serinin sekiz cilde tamamlanmas? öngörülmü?tür. Toplam alt? cildinin de bilgisayar ortam?nda kullan?c?lar?n hizmetine sunuldu?u bu eserlerin, Ermeni sorunu konusunda çal??ma yapacak ki?ilerin kolayl?kla kitaba eri?mesi aç?s?ndan büyük kolayl?k sa?lamaktad?r. Kitapta belgelerin Osmanl?ca orijinalleriyle birlikte Türkçe ve ?ngilizce çevirilerine de yer verilmi?tir. Kapakta ise Ermeni vah?etini gösteren ?zmit’e ba?l? Kullar köyünde, Ermeniler taraf?ndan balta ile katledilen Türklerin olay yerinde çekilen foto?raf? bulunmaktad?r.  

 

 

ATASE Ba?kan? Korgeneral Eyüp Kaptan’?n kaleme alm?? oldu?u sunu? yaz?s?nda Osmanl? Devleti’nin idari yap?s?ndan bahsedilerek, Osmanl?n?n yurtta?lar? aras?nda ayr?m yapmad??? ve Ermenilerin asl?nda d?? güçlerin müdahalesi ile Osmanl? Devleti’nde isyan etti?ini belirtmi?tir. 

 

 

 

Ta?naksütyun örgütünün ?stanbul merkezli olmak üzere yürüttü?ü faaliyetlerle ilgi olarak yakalananlar?n ifade tutanaklar?n?n yer ald??? bu ciltte Ermeni terör örgütlerinin Tehcire ra?men siyasi faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Ta?naksütyun üyelerinin yurt d???ndaki ba?lant?lar? belgeler ?????nda gün yüzüne ç?kart?lm??t?r. Bu ba?lamda söz konusu dönemde ayr?l?kç? faaliyetlerde bulunan Ermeni siyasi parti üyelerinin ifadeleri do?rultusunda haz?rlanan tutanaklarda Ta?nak ve H?nçak Ermeni siyasi partilerinin merkezi yürütme kurullar?n?n Bulgaristan, Amerika, Almanya, ?sviçre ve Fransa gibi ülkelerde oldu?u ve her türlü siyasi faaliyetlerinin de buralardan yönetildi?i anla??lmaktad?r.

 

Tehcir karar?n?n ard?ndan yakalanamayan örgüt üyelerinin yasa d??? faaliyetlerini mahalle seviyesinde bir örgütlenme ile sa?lad??? ve bu tür faaliyetlerinde özellikle kad?nlar? kulland?klar? bu ifadelerden anla??lmaktad?r. Ayr?ca Ermeni kad?nlar?n özellikle Anadolu’daki durum hakk?nda toplad?klar? bilgilere yer verilerek ve bu bilgilerin Avrupa’ya kadar nas?l ula?t?r?ld??? anlat?lmaktad?r.

 

Ta?naksütyun üyelerinin yurt d??? ba?lant?lar?n? nas?l sa?lad?klar?, ?stanbul’daki yabanc? büyükelçilerle olan ili?kileri ve ?stanbul’daki tutuklamalara kar?? protesto eylemlerine dair belgelerde okuyucular?n hizmetine sunulmu?tur. Söz konusu tutanaklar incelendi?inde siyasi parti üyelerinin ?stanbul’un yan? s?ra, ta?radan gelen bir çok üyesinin oldu?u ayr?ca ?ran, Rusya ve Bulgaristan gibi ülkelerden de Osmanl?ya gelen Ermenilerin oldu?u görülmektedir.  

 

Örgüt üyelerinin kendi aralar?nda hangi yollarla ileti?im kurdu?u, finansman?n nas?l sa?land??? ve hangi matbaalar?n Ermeni faaliyetlerinde rol ald??? konular?na da aç?kl?k getirilmektedir.  

 

Kitapta ayr?ca ?ebinkarahisar’? basan örgüt üyelerinin Müslüman mahallelerini yakmalar? ve buralarda ya?ayan Türklere yönelik yap?lan i?kencelere de de?inilerek örgüt üyelerinin özellikle stratejik öneme sahip yollar? ele geçirdikleri ve Türk ordusunun ikmal ve geri hizmetlerini aksatmay? hedefledikleri bu yolla Rus ordular?n?n i?lerini kolayla?t?rmay? ve ilerlemelerini sa?lad?klar? da yine tutanaklardan anla??lmaktad?r.

 

Sonuç olarak herhangi bir yorum yap?lmadan tamamen belgelerin orijinallerinin   çevirilerinin bulundu?u bu eser Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda ya?anan olaylar?n nas?l geli?ti?ini tan?klar?n kendi ifadelerinden hareketle ortaya koymas? bak?m?ndan oldukça önemlidir. Kitapla ilgili üzerinde durulmas? gereken bir di?er hususta çevirilerin son derece ak?c? ve anla??l?r bir dille yap?lm?? olmas?d?r. Bu da kitab?n kolayca okunmas?n? ve konu hakk?nda derinlemesine bilgi sahibi olsun olmas?n herkesin rahatl?kla okuyup anlayabilmesini sa?lamaktad?r.

 

 

 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »