Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KOÇARYAN'IN MISIR Z?YARET?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
18 2007 - ERAREN

!๠ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

14-15 ve 16 Nisan 2007 tarihleri aras?nda Ermenistan Cumhurba?kan? Robert Koçaryan, Ermenistan’?n ba??ms?zl???n? tan?yan ilk Arap ülkelerinden biri olan M?s?r’a üç gün süren resmî bir ziyarette bulundu. M?s?r Cumhurba?kan? Hüsnü Mübarek taraf?ndan resmî bir törenle kar??lanan Koçaryan’?n M?s?r’a yapt??? ilk resmî gezisi olmas? bak?m?ndan önem arz etmekte.

?ki liderin M?s?r El-Cedide semtindeki resmî konutta ba? ba?a gerçekle?tirdikleri görü?me s?ras?nda, Arap-Ermeni ili?kilerinin iyile?tirilmesi ve geli?tirilmesinin yan? s?ra a??rl?kl? olarak Ortado?u'daki geli?meler, Orta Asya’daki bölgesel problemler, ?ran'?n nükleer program?, Irak konusu ve Ermeni i?gali alt?ndaki Karaba? meselesinin ele al?nd??? belirtilmi?tir. Görü?mede ayr?ca di?er bölgesel sorunlar ve Ermenistan, M?s?r ile ticari ili?kiler vb. hususlar üzerinde de durulmu?tur.

Koçaryan, M?s?r ziyaretinin ikinci dura??nda Arap Birli?i Genel Sekreteri Amr Musa ile de görü?erek Ermenilerin Arap dünyas?na sempati ile bakt?klar?n? belirtmi?tir: 'Arap dünyas? ile Ermeni ili?kileri her zaman özel ve iyi olmu?tur. Bu, gelecekte de böyle devam edecektir.' 

Koçaryan söz konusu ziyarete beraberinde 30 i?adam?n? da götürmü? ba?ta sa?l?k, teknoloji transferi, ticari i?birli?i, suçlular?n iadesi, e?itim, vb. konularda i?birli?i ve Ermenistan ile M?s?r aras?nda ticaret hacminin artt?r?lmas? konular?nda mutabakata var?larak, iki ülke aras?nda 10 ayr? alanda ??birli?i Protokolü imzalanm??t?r.  Protokolün ard?ndan yap?lan ortak bas?n aç?klamas?nda konu?an M?s?r Ba?bakan? Ahmed Nazif, M?s?r'?n büyüyen ekonomisinin bölge ülkeleri ile i?birli?i halinde oldu?unun alt?n? çizerken, Koçaryan ise, 'M?s?r ile i?birli?imiz artarak devam edecek. Anla?t???m?z konular? daha da geli?tirerek i?birli?imizi güçlendirece?iz' ifadelerini kullanm??t?r. 

Ziyaret s?ras?nda görü?ülen bir di?er konu da M?s?r'da ya?ayan Ermeniler olmu?tur. M?s?r’da Ermeni nüfusu daha çok Kahire ve ?skenderiye ?ehirlerinde yo?un olarak bulunmakta ve buradaki Ermeni cemaatinin resmî internet sayfas?ndaki bilgilere göre, günümüzde M?s?r'da yakla??k olarak 8 bin Ermeni’nin ya?ad??? iddia edilmektedir. Ancak bu rakam?n asl?nda 6000 civar?nda oldu?u tahmin edilmektedir. Ziyaretin özellikle Kahire ve ?skenderiye’de ya?ayan Ermenilerin ticari konulardaki faaliyetleri için önem ta??d??? söylenebilir. M?s?r’da, Ermenilerin iki adet günlük “Houssaper “ ve “Arev” gazeteleri ve bir de haftal?k yay?n yapan “Tchahagir” adl? dergileri bulunmaktad?r. Bu yay?nlar Ermenistan’da a??r? milliyetçi tutumlar?yla ön planda olan Ta?nak, H?nçak ve Ramgavar partilerine ait yay?n organlar?yla ba?lant?l? oldu?u için adetâ söz konusu partilerin yay?n organ? i?levini yürütmektedirler. Bu nedenle bu yay?nlar?n pek de M?s?r’da ya?ayan Ermenilerin ya?amlar?n? do?rudan yans?tt?klar? söylenemez. Bunun yan? s?ra M?s?r’daki Ermenistan Büyükelçili?i taraf?ndan üç ayda bir yay?mlanan “Akhbar Armenia” adl? bir yay?n organ? da bulunmakta ve burada daha çok iki ülke aras?ndaki i?birli?i konular?yla ilgili haberler yay?mlanmaktad?r.

Sonuç olarak Koçaryan’?n söz konusu ziyareti s?ras?nda 1915 olaylar?n? gündeme getiren herhangi bir beyanda bulunmad???, ancak Karaba? sorununu ele alarak bu konuda kendisine destek aray??lar? içinde oldu?unu görmekteyiz. Ayr?ca bugüne kadar Müslüman ülkeler aras?nda sözde soyk?r?m?n kabulü yönünde herhangi bir karar ya da tan?maya yönelik bir giri?imin söz konusu olmamas?na ra?men, bu tür ziyaretleri gelecekte bu yönde baz? kararlar?n gündeme getirilmesi için bir ön çal??ma olarak da de?erlendirmek mümkündür. Bunun yan? s?ra Koçaryan’?n Ermenistan’da yap?lacak olan 12 May?s parlamento seçimleri öncesinde bölge ülkeleri ile iyi ili?kiler içinde olan bir ülke imaj? çizmeye çal??t??? ve son dönemlerde ba?ta ?ran olmak üzere baz? Müslüman ülkeler ile iyi ili?kiler kurmaya çal??t??? da anla??lmaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »