Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

AGRI DA?I VE AN?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
09 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

face="Verdana" sŽÿîAGRI DA?I VE AN?ŸAra Abrahamyan Rusya’da ya?ayan çok zengin bir Ermenidir. Uzun süre  Rusya Ermenileri Derne?inin ba?kanl???n? yapt?ktan sonra, 2003 y?l?nda Moskova’da Dünya Ermeni Örgütü’ nü kurmu? ve ba?kan? olmu?tur. Bu örgütün kurulu? törenine Ba?kan Putin ve Ba?kan Koçaryan da kat?lm??lard?r.
"ac? Ermenistan d???ndaki Ermenileri temsil etmek ve onlar? bu örgüt çat?s? alt?nda birle?tirmektir. Ancak bu amac? nedeniyle Dünya Ermeni Örgütü  hem Ermenistan’da hem de Diasporada  ?üpheyle kar??lanm??t?r.   
Ermenistan, Koçaryan’?n devlet ba?kan? olmas?ndan sonra Diaspora ile iyi ili?kiler sürdürmeye özen göstermi?tir. Bunun ba?l?ca nedeni Diasporan?n mali yard?mlar?n? sürdürmesidir. Ermenistan hükümeti Diaspora kurulu?lar?yla do?rudan temaslar yan?nda  her iki y?lda bir yap?lan konferanslar  arac?l??? ile  ili?kileri düzenlemeye çal??m??t?r. Bu ba?lamda Dünya Ermeni Örgütünün Diasporan?n temsilcili?ine soyunmas? Ermenistan’da rahats?zl?k yaratm?? ve Ara Abrahamyan’?n Ermenistan iç siyasetinde bir yer edinme çabalar?  bu rahats?zl??? daha da artt?rm??t?r.
 Diaspora Ermenileri ise büyük ölçüde  Ta?nak partisi taraf?ndan yönlendirilmekte ve temsil edilmektedir. Ta?naklar  Abrahamyan’?n kurdu?u örgütün kendi alanlar?na müdahale oldu?unu dü?ünmü?ler ayr?ca bu örgütü Rusya’n?n Diasporaya el koymak iste?inin bir arac? olarak görmü?lerdir. Bu arada Ermenistan d???nda en fazla Ermeni  ya?ayan  ülkenin Rusya oldu?unu, Rusya’da çal??an Ermenilerin ailelerine gönderdikleri paralar?n Ermenistan ekonomisine önemli bir katk? sa?lad???n? da belirtelim.
  Gerek Diasporan?n gerek Ermenistan’?n s?cak bakmamas? sonucunda Dünya Ermeni Örgütü bir varl?k gösterememi?, buna kar??n ba?kan? Abrahamyan Ermenistan’da, sahip oldu?u mali kaynaklar?n yard?m?yla, önemli bir ?ahsiyet olmaya devam etmi? ve fikirlerini de zaman zaman verdi?i mülakatlar arac?l???yla dile getirmi?tir.
Abrahamyan son olarak Azg gazetesine 6 Haziran’da verdi?i bir mülakatta Türkiye- Ermenistan ili?kilerinin nas?l düzelebilece?ine dair bir soruya bu ili?kilerin  baz? unsurlar içermesi gerekti?ini, bunlar?n, Türkiye’nin “soyk?r?m?n?” tan?mas?, “soyk?r?ma” u?rayan ki?ilere tazminat ödemesi ve Ermenistan’a toprak vermesi oldu?unu söylemi?tir.
Bu hususlar Diaspora Ermenilerince s?kça dile getirildi?i için yeni de?ildir. Abrahamyan’?n ifadelerinde farkl? olan  husus tazminat?n verilece?i ki?ilerinin say?s?n?n çok az olmas? (art?k çok az say?da tehcire tabi tutulan ki?i bulunmaktad?r) nedeniyle tazminat?n da az olaca??n? söylemesidir.  Abrahamyan ayr?ca Türkiye’de Ermeni katliamlar?n? temsil eden bir an?t dikilmesini önermi?tir. Son olarak Abrahamyan toprak olarak Türkiye’nin Ani harabelerini ve A?r? Da??n? vermesini  istemi?tir.
Bir çok kez ifade etti?imiz gibi Ermenilerin hukuken Türkiye’den tazminat veya toprak istemeleri mümkün de?ildir. Bu konular 1921 Kars ve 1923 Lozan antla?malar?yla,
bundan seksen küsur y?l önce, çözümlenmi?tir. Ancak, özellikle Diaspora Ermenileri Türkiye’den tazminat ve toprak almak tutkusu içinde olmu?lard?r. Abrahamyan da kuramsal olarak bu talepleri  tekrarlamakta ancak bunlar?n boyutunu çok küçültmektedir. Rusyal? zengin i? adam?  tazminat olarak milyarlarca  dolar, toprak olarak da Anadolu’nun dörtte birini istemenin, anlams?zl???n da ötesinde  gülünç oldu?unu, bugünlerde baz? Avrupa ülkelerinde Türkiye aleyhine esen havalara ra?men kimsenin Ermenilere tazminat ve hele toprak verilmesinden bahsetmedi?ini fark etmi? olsa gerektir.
Ermenilerin bir gayret daha göstererek zaten hukuki bir temeli olmayan tüm taleplerinden vazgeçmeleri halinde, Karaba? sorununun da hâl yoluna girmesiyle,  Türkiye-Ermenistan ili?kileri normale dönecek ve böylelikle özellikle Ermenistan için çok yararl? bir i?birli?i dönemi ba?layacakt?r.   


    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.