Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

?IRKÇILIK VE YABANCI DÜ?MANLI?IYLA MÜCADELE ÇERÇEVE KARARI? ONAYLANDI

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
25 2007 - ERAREN

!๠ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Daha önce Lüksemburg’un Avrupa Birli?i dönem ba?kanl??? s?ras?nda gündeme gelen ancak ?rkç?l?k ve yabanc? dü?manl???n? körükleyen beyanlara yönelik cezai sorumluluk konusunda bir mutabakata var?lamad??? için onaylanmayan “Irkç?l?k ve Yabanc? Dü?manl???yla Mücadele Çerçeve Karar?”, Avrupa Birli?i dönem ba?kan? Almanya taraf?ndan yeniden gündeme getirilmi?tir.
AB dönem ba?kan?n?n   "Almanya'n?n özel tarihsel sorumlulu?unu" dikkate alarak haz?rlad???  ve daha önce yine Almanya’n?n giri?imleri nedeniyle bir çok kez gündeme gelen ?rkç?l?k ve yabanc? dü?manl??? konulu yasa tasar?s? Avrupa Birli?i içi?leri ve adalet bakanlar? taraf?ndan 19 Nisan 2007 tarihinde Lüksemburg’da onaylanm??t?r. “Irkç?l?k ve Yabanc? Dü?manl???yla Mücadele Çerçeve Karar?” ba?l?kl? yasa tasar?s? AB’ye üye ülkelerde ?rkç?l?k ve yabanc? dü?manl???n?n önlenmesini amaçlamaktad?r.  Bu karara göre AB’ye üye 27 ülkede "insanl??a kar?? suçlar ile sava? suçlar?n? alenen ho? görme, inkâr etme ya da hafife alman?n, ?rk, renk, din, etnik ya da ulusal kökene yönelik her türlü tehdit, ayr?mc?l?k ve tacizin 1 ila 3 y?l aras?nda hapisle cezaland?r?lmas? öngörülmektedir. Daha çok ?kinci Dünya Sava?? s?ras?ndaki Yahudi soyk?r?m?n? temel alan bu kararda ?iddet ve nefreti te?vik edece?i gerekçesiyle soyk?r?m suçunu onaylaman?n ve soyk?r?m suçunun küçümsenmesinin de suç say?lmas? kararla?t?r?lm??t?r. Ayr?ca üye ülkelerde kamu düzeninin bozulmas? sonucunu do?uraca?? gerekçesiyle soyk?r?m suçunun inkâr?na da cezai yapt?r?m uygulanmas? öngörülmü?tür. Çerçeve Karar?’n?n 2 y?l içinde AB’ye üye ülkelerin ulusal yasalar?na uyarlanmas? beklenmektedir. Buna göre Uluslararas? bir mahkeme taraf?ndan soyk?r?m olarak nitelendirilmemi? olaylar?n da görevli ve yetkili ulusal mahkeme kararlar?yla soyk?r?m olarak nitelendirilmesi halinde, bunu kabul etmeyenlerin de hapisle cezaland?r?lmas?n?n kararla?t?r?ld??? belirtilmektedir.   
Ancak ?ngiltere, Danimarka ve ?sveç gibi baz? ülkeler Almanya’n?n söz konusu tasar?s?na s?cak bakmamaktad?r. Bu nedenle an?lan ülkelerin giri?imleri sayesinde tasar?n?n ba?lay?c? olmaktan ç?kart?ld???, Çerçeve Karar’?nda ifade özgürlü?ü konusundaki vurgunun artt?r?ld??? belirtilmektedir. Bu ba?lamda cezaî yapt?r?m için ifadenin ?iddet ve nefrete tahrik unsuru ta??mas? önem arz etmektedir. Dolay?s?yla ?ngiltere’nin giri?imleri sonucu yasaya eklendi?i iddia edilen istisnai bir maddeye göre, dini gruplara yönelik tahriklerin uygulamada cezas?z kalmas? kararla?t?r?lm??t?r.  
Bu ba?lamda tart??mal? bir di?er konu ise Eski Sovyet ülkeleri olan Estonya, Letonya ve Litvanya’n?n, Stalin döneminin de söz konusu yasa çerçevesinde yarg?lanmas?n? talep etmesi olmu?tur. Oysa, inceleme konusu sürecin, do?rudan uluslar aras? suçlar?n kovu?turulmas? ile bir ili?kisi bulunmamaktad?r. Bu konuda yeterli mevzuat zaten ulusal yasalarda yer almaktad?r. Nitekim, Stalin döneminde i?lenen eylemlerin o dönemde yürürlükte olan yasal düzenlemelerde olmamas? nedeniyle bu fikir pek taraftar toplayamam?? ve di?er ülkelerin bu talebe so?uk bakmas? nedeniyle ileriki bir  dönemde herhangi bir Balt?k ülkesinde Nazi ve Stalin döneminde ya?ananlar? anlatan bir konferans düzenlenmesi konusunda uzla?ma sa?lanm??t?r. 
Sonuç olarak, söz konusu Çerçeve Karar?’n?n konusunun ve kapsam?n?n, tarihi olaylar? irdelemek de?il, özellikle Avrupa’da yükselen ?rkç?l?k ve yabanc? dü?manl???n?n neden olabilece?i güvenlik sorunlar?n?n önlenmesi oldu?unu söylemek mümkündür. Ancak söz konusu kararda yer alan mekanizmay? kötüye kullanmak isteyen baz? gruplar?n da olaca??n? hat?rlatmakta yarar vard?r. Öyle ki daha ?imdiden Avrupa Ermeni Federasyonu, yapt??? bas?n   aç?klamas?nda “Ermeni soyk?r?m?” iddialar?n?n söz konusu karar?n kapsam? d???nda b?rak?lmas?n? hakaret olarak alg?lad?klar?n? ifade etmi?lerdir. Ancak her ne kadar bu karar 1915 Ermeni olaylar?na dayanak yap?lmak istense de, bu gibi giri?imlerin, hukuki bir hüküm ve sonucunun olmayaca?? söylenebilir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »