Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

SARKOZY DE ROYAL DE ERMEN? ?SOYKIRIMI? ?NKÂRI YASA TASARISI ?Ç?N GARANT? VER?YORLAR

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
26 2007 - ERAREN

!๠="justify">Ermeni lobisinin faaliyet bak?m?ndan di?er ülkelere oranla Fransa’da uzun zamandan beri daha yo?un bir çaba içerisinde oldu?u bilinmektedir. Bu ba?lamda 1998, 2000, 2001, 2004 ve  2006 y?llar?nda Frans?z Parlamentosu’nda Ermeni  iddialar? bir çok kez gündeme getirilmi? ve  söz konusu iddialar?n bu ülkede tan?nmas? için yo?un çaba sarf edilmi?tir.

Frans?z Meclisi’nde Ermeni iddialar? ilk kez 1998 y?l?nda gündeme getirilmi? ve uzun süren tart??malar?n neticesinde Frans?z Parlamentosu’nun 29 Ocak 2001 tarihinde “Fransa 1915 Ermeni soyk?r?m?n? aç?kça tan?r” ?eklinde bir cümleden olu?an bir karar? kabul etmesiyle sonuçlanm??t?r. Ancak Fransa’daki Ermeni lobisi Ermeni iddialar? için 2001 y?l?nda kabul edilen yasas?na ek olarak Ermeni “soyk?r?m?n?” inkar edenlere 5 y?la kadar hapis ve 45.000 Avro para cezas? verilmesini öngören bir karar?n ç?kar?lmas?n? talep etmi?tir.

Bu talep Sosyalistler taraf?ndan s?cak kar??lanm??t?r. Sosyalistlerin önerisiyle haz?rlanan yasa tasar?s? 18 May?s 2006 tarihinde Frans?z Ulusal Meclisi’nde görü?ülmü?, ancak zaman?n yetersizli?i nedeniyle oylanamam??t?r. 12 Ekim 2006 tarihinde yeniden Ulusal Meclis’te görü?ülen tasar? Hükümetin kar?? ç?kmas?na ra?men 106 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oyla kabul edilmi?tir. Halen Senato taraf?ndan onaylanmas? beklenen tasar? seçilecek  Cumhurba?kan? taraf?ndan da onaylan?rsa kanunla?acakt?r.

Görüldü?ü gibi söz konusu tasar? ba??ndan itibaren muhalefetteki Sosyalistler taraf?ndan ilgiyle kar??lanm?? ve kanunla?mas? için Cumhurba?kanl??? ve Parlamento seçimlerinin yakla?mas? beklenmi?tir. Fransa’daki Ermeni lobisinin uzun zamandan beri bekledi?i bu seçim f?rsat?n? lehlerine kullanmaya haz?rland?klar? anla??lmaktad?r. Bu ba?lamda 22 Nisan'da gerçekle?tirilen Cumhurba?kanl??? seçiminin birinci tur oylamas?nda yüzde 31.2 oyla birinci olan Nicolas Sarkozy, 24 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Fransa’daki Ermeni lobilerine gönderdi?i bir mesajda, Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n inkâr?n?n 'yasayla cezaland?r?lmas?ndan yana oldu?unu'  belirten bir ifade kullanm??t?r. Sarkozy, Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) Ba?kan? Alexi Gövciyan'a hitaben yazd??? mektupta, önümüzdeki dönemde kendisinin Cumhurba?kan? olmas? haline Ermenilerin eylem, anma, an?t dikme gibi yollarla kendi geçmi?lerine aç?kça sahip ç?kmas?na yönelik faaliyetlerinde kendilerine engel olunmayaca??n?, bu tür faaliyetlerin engellenmesine yönelik giri?imlerin ise yasalarla cezaland?r?lmas? gerekti?ini ifade etmi?tir.

Chirac’a oranla Türkiye kar??t? olarak bilinen ve Ermeni lobisi taraf?ndan desteklenen Sarkozy, söz konusu mektubunda bireylerin ifade özgürlü?ü ile bilim adamlar? ve tarihçilerin dü?ünme özgürlü?ünden yana oldu?unun da alt?n? çizmi? ve "soyk?r?m? inkâr yasas?"n?n kapsam?n?n Parlamento taraf?ndan belirlenmesinin gerekti?ine de?inmi?tir. Buna kar??n Frans?z siyasetçilerinin, kendi geçmi?iyle ilgili gerçekler söz konusu oldu?unda ‘Tarih yazmak parlamentolar?n i?i de?ildir’  ifadelerini kulland?klar?n? da hat?rlatmakta yarar vard?r.

Bir di?er aday olan Segolene Royal de rakibi Sarkozy gibi Türk kar??tl???yla ve Frans?z Meclisi'ndeki Ermeni iddialar?n? içeren yasa tasar?s?na verdi?i destekle bilinmektedir. Royal de, cumhurba?kanl??? seçimi öncesi yapt??? aç?klamalarda “Türkiye Avrupa Birli?i'ne girmek istiyorsa, Ermeni soyk?r?m?n? tan?mas? gerekir” yönünde bir beyanatta bulunmu?tur.   

Görüldü?ü üzere, Fransa’n?n Cumhurba?kanl??? seçimini kim kazan?rsa kazans?n siyasi hesaplar nedeniyle Ermeni iddialar?n? reddedenlerin hapis ve para cezas?na çarpt?r?lmas?n? öngören yasa tasar?s?n?n kabul edilece?i anla??lmaktad?r. Böylelikle sonuç ne olursa olsun, seçimin Ermenilerin yarar?na olaca?? kesindir. Ancak Fransa için tarihin bir kez daha siyasete alet edilece?i ve Frans?z tarihçilerinin ifade özgürlü?ünün zedelenece?i bir dönemin zararlar?n?n Ermenilerin elde edece?i yararlardan çok daha fazla oldu?u söylenebilir. Ayr?ca, Fransa’n?n tarihi geçmi?i ve Cezayirlilere yönelik katliamlar? göz önünde bulunduruldu?unda, Frans?zlar?n bu tür kararlarla acaba Ermeni sorununu kullanarak Türkiye üzerinden dolayl? olarak kendi sömürgecilik geçmi?iyle mi hesapla?may? amaçl?yor sorusu ak?llara gelmektedir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »