Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

AVRUPA PARLAMENTOSU VE ERMEN? SORUNU

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
29 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

face="Verdana" sŽÿï$AVRUPA PARLAMENTOSU VE ERMEN? SORUNUPAvrupa Parlamentosu (AP) önceki gün kabul etti?i bir kararla Türkiye hakk?nda AB üyelerinin tüm ?ikayetlerini dile getirdi. Karar?n daha ziyade  Türkiye’nin K?br?s Rum kesimini bir an önce tan?mas?n?  sa?lamak için al?nm?? oldu?u belli. ›ürkiye’nin soyk?r?m? tan?mas?n?n Avrupa Birli?i’ne kat?lmas?n?n ön ko?ulu oldu?una dair önerdikleri bir madde de kolayl?kla kabul edildi.

Bu madde Türk bas?n?n?n bir k?sm?nda tela? yaratt?.  Ermeni soyk?r?m?n?n yeni bir ön ?art oldu?u ileri sürüldü. Oysa  bu husus ne yeni ne de gerçek anlamda bir ön ?art.

Yeni de?il çünkü 1987 y?l?nda  Türkiye AB’ye üye olmak için ba?vurunca AP Ermeni konusuna e?ilmi? ve bu hususta kabul etti?i uzun bir kararda, k?saca, Ermeni soyk?r?m?n? kabul etmedi?i sürece Türkiye’nin AB üyesi olamayaca??n? belirtmi?ti. O dönem tam üyelik konusunda bir ilerleme sa?lanamad? ve bu karar  Türkiye’de unutuldu, gitti. Türkiye 1999 y?l?nda  AB’ye tam üyelik için yeniden ba?vurunca AP bu konuyu tekrar  ele ald? ve o zamandan bu yana her y?l  ilerleme raporlar? hakk?nda kabul etti?i kararlarda tam üyelik için Ermeni “soyk?r?m?n?n” tan?nmas? gerekti?ini  ileri sürdü.  Tekrar edelim bu konu yeni de?il, on sekiz y?ll?k bir geçmi?i var.

Türkiye’nin AB’ye tam üye olmas? için sözde Ermeni soyk?r?m?n? tan?mas? bir ön ?art m?d?r? Bu sorunun cevab?, AB ile ilgili bir çok konu için oldu?u gibi, hem kar???k hem de karma??kt?r.  Türkiye ile müzakerelere ili?kin belgelerin hiç birinde böyle bir ön ?art yoktur.  Buna göre AB, bir bütün olarak, müzakerelerde  bu konuya de?inmeyecektir. Buna kar??l?k AB üyesi ülkeler  “ki?isel” olarak istedikleri konular? müzakere masas?na getirebilirler. Nitekim Fransa, Hollanda ve Avusturya daha ?imdiden Ermeni “soyk?r?m?n?”   müzakerelerde ele alacaklar?n? söylemi?lerdir. Ancak Türkiye’nin bu konuyu görü?memesi veya “soyk?r?m?” tan?mayaca??n? belirtmesi halinde bu ülkelerin  “veto” kullanmak d???nda yapabilecekleri yoktur. Normal ko?ullarda sadece “soyk?r?m” konusu için Türkiye’nin AB’ye kat?l?m sürecinin durdurulabilece?ini dü?ünmek zordur.

O zaman AP karar? ne ifade etmektedir ?  Bu kararlar tavsiye niteli?inde oldu?undan kimseyi ba?lamaz. Ancak bu nedenle küçümsenmeleri de  do?ru olmaz.
Bu kararlar tüm AB organlar?n? etkiler ve  belli bir konuda olu?turulacak politikalara ???k tutar. Halen AB içinde kar??la?t???m?z ba?l?ca sorun Güney K?br?s’?n dayatmalar?d?r. Güney K?br?s’?n  ise AP içinde buldu?u  destekle  AB üyesi olabildi?i unutulmamal?d?r.  Di?er yandan ileride, Türkiye müzakereleri ba?ar? ile tamamlayabildi?i ve kat?l?m antla?mas? haz?rlanabildi?i taktirde, bu antla?man?n önce AP taraf?ndan onaylanmas?  gerekecektir.
O zaman AP’nin 1987 tarihli karar? ile o tarihten sonra ayn? konuda ald??? bir çok karar? dikkate almas? ve Türkiye sözde Ermeni soyk?r?m?n? tan?mad??? sürece kat?l?m antla?mas?n? onaylamamas? olas?l??? vard?r.

 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.