Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

BA?KAN BUSHâ??UN MESAJI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
26 2005 - ?KSAREN

="justify">Art?k adet oldu?u üzere her y?l 24 Nisan’da Ba?kan Bush’un Ermeni Sorunu konusundaki mesaj? bekleniyor. Ermeniler Ba?kan?n bu mesajda  “soyk?r?m” kelimesini kullanmas?n? istiyor, Türkler istemiyor. z; ülkenin baz? yerlerinde ciddi  siyasi etkisi bulunan Ermenileri  ayr?ca Orta Do?unun en güçlü ülkesi  Amerika’n?n müttefiki olan Türkiye’yi  tatmin  etmeye çal???yor. Ba?kan?n mesaj?nda  “soyk?r?m” denmeden bu anlama gelebilecek kelimeler kullan?lmak yoluyla sorun a??lmaya çal???l?yor. Nitekim Ba?kan?n bu y?lki mesaj?nda “kitle halinde öldürme”, “büyük felaket”, “insanl?k trajedisi”, korkunç ya?am kayb?” gibi deyimler bulunuyor. Sonuç olarak Türkler de Ermeniler de, yar?m da olsa, memnun oluyor.

Di?er yandan Ba?kan Bush’un mesaj? ABD’nin Ermenistan’dan neler bekledi?ini ve Ermenistan için neler yapabilece?ini de aç?kl?yor. Ermenistan taraf?ndan giri?ilen reformlar?n desteklendi?i bildiriliyor ve  “demokratik özgürlüklerin” daha da geli?tirilmesi için Ermenistan Hükümetine ça?r?da bulunuluyor. Sat?r aralar? okundu?unda ABD’nin yar? otoriter Ermenistan rejiminden  ve özellikle devaml? hile kar??t?r?lan Ermenistan seçim sisteminden rahats?z oldu?u ve bu alanda gerekli reformlar?n yap?lmas?n? istedi?i anla??l?yor. Di?er yandan ABD’nin Karaba? sorunun bar??ç? yollarla çözümüne taraftar oldu?u,  Ermenistan ile, güvenlik alan?nda i?birli?i dahil, daha ileri bir ortakl?k istedi?i de belirtiliyor.

Mesajda, Türkiye-Ermenistan ili?kileri konusunda  ICTJ’nin raporuna yap?lan at?f dikkati çekiyor. ICTJ,  Türk-Ermeni Bar??ma Komisyonun kendisine verdi?i görev gere?ince haz?rlad??? raporda, 1948 tarihli BM Soyk?r?m Sözle?mesi, geriye dönük uygulanamayaca?? için, Ermenistan’?n Türkiye’den toprak veya tazminat isteyemeyece?i belirtiyordu. Ancak ICTJ, kendisine sorulmam?? bir soruya  cevap vererek,  1948 Sözle?mesi geriye dönük uygulanabilseydi tehcirin soyk?r?m olaca??n? da  ileri sürmü?tür [1]. Bu arada ICTJ’nin özel bir Amerikan kurulu?u oldu?unu ve raporlar?n?n kimseyi ba?lamad???n? belirtelim. Burada ilginç olan husus ICTJ gibi pek kimsenin duymam?? oldu?u bir kurulu?un haz?rlad??? rapora ABD Ba?kan?n mesaj?nda neden yer verildi?idir. Akla gelen bu raporda yer alan formülün, di?er bir deyimle,  1915 olaylar?n?n soyk?r?m olarak kabul edilmesinin ancak bu olaylar sebebiyle Türkiye’den toprak ve tazminat istenememesinin,  Amerikan Hükümetince Türkiye-Ermenistan bar??mas? için benimsenmekte oldu?udur. Bu görü? do?ruysa önümüzdeki dönemde ABD ile ciddi sorunlar?m?z olacak demektir.

Di?er yandan Ba?kan Bush’un mesaj?nda Ba?bakan Erdo?an’?n  Türk ve Ermenilerden olu?acak bir Komisyon kurulmas? önerisini  destekledi?i görülmektedir. Ancak Türk Ba?bakan? bu Komisyonu tarih incelemeleri için önermi?ken, Ba?kan Bush, Ermeni görü?lerine daha uygun bir ?ekilde, Komisyonun görevine aç?kl?k getirmemektedir. ABD’de taraf oldu?unu göre art?k  söz konusu komisyonun kurulmas? imkan dahiline girmi?tir.

[1] Türk-Ermeni Bar??ma Komisyonu ve ICTJ hakk?nda Say?n Gündüz Aktan’?n Radikal Gazetesinde yay?mlanan “Ay?p1” (31.03.05), “Ay?p 2” (2.04.05) ve “Neden Hep Sahtekârl?k” ( 5.04.05) ba?l?kl? yaz?lar?nda geni? bilgi vard?r. Bu yaz?lar Bültenimizin 31.03.2005, 02.04.2005 ve 05.04.2005  tarihli say?lar?nda yay?mlanm??t?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »