Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STAN SEÇ?MLER?N?N SONUÇLARI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
14 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!๠ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Ermenistan’da geçti?imiz Cumartesi günü (12 May?s 2007) yap?lan parlamento seçimleri hakk?nda al?nan  ilk haberlere göre iktidardaki Cumhuriyetçi Parti seçimlerde  ba?ar?l? olarak oy oran?n? artt?rm??; ancak beklendi?i gibi,  Ermenistan Meclisi’nde mutlak ço?unlu?a sahip olamam??t?r. Bu durumda, son yedi y?lda oldu?u gibi, hükümetin Cumhuriyetçi Parti taraf?ndan,  olas?l?kla Ta?naklar?n da kat?l?m?yla ve belki bir di?er partinin de yard?m?yla, kurulaca?? anla??lmaktad?r.

         Sovyetlerin da??lmas?ndan sonra Ermenistan zor y?llar geçirmi?ti. Ekonomi adeta da??lm??, yeterince enerji ithal edilememi?, hatta zaman zaman yiyecek s?k?nt?s? dahi ba? göstermi?, Azerbaycan’la Karaba? konusunda ba?layan sava?, sonunda kazan?lsa bile, ülkenin zaten c?l?z olan kaynaklar?n? neredeyse kurutmu?tu. Ermenistan bu zor duruma diasporadan ve dost ülkelerden ald??? yard?m sayesinde dayanmaya çal??m??t?. Bu vesileyle Türkiye’nin, Azerbaycan’la olan çok yak?n ili?kilerine ra?men o y?llarda Ermenistan’a, bir iyi niyet jesti olarak, 100.000 ton bu?day verdi?ini, ancak bugün bu jestin hiç hat?rlanmad???n? daha do?rusu hat?rlanmak istenmedi?ini belirtelim.

         1994 y?l?nda Azerbaycan’la ate?kes yap?ld?ktan sonra Ermenistan’da ya?am ko?ullar? a??r a??r normale dönmeye ba?lam??; ancak siyasi istikrars?zl?k devam etmi?ti. Bu arada Karaba? sorununu makul bir çözüme ba?lamak için u?ra?an Cumhurba?kan? Levon Ter Petrosyan, Ba?bakan Robert Koçaryan’?n liderli?ini yapt??? bir grup taraf?ndan istifaya zorlanm?? ve yerine Robert Koçaryan seçilmi?tir. Ancak Ermenistan’da iç karga?a sürmü? ve 1999 y?l? Ekim ay?nda Millet Meclisinin baz? ki?iler taraf?ndan bas?l?p, Meclis Ba?kan?, Ba?bakan ve baz? milletvekillerinin öldürülmesiyle doruk noktas?na ç?km??, sonra nispi bir sükunet dönemi ba?lam??t?r. Ba?l?ca muhaliflerinin Millet Meclisinde öldürülmesinden sonra Koçaryan  ve etraf?ndaki, ba?ta Savunma Bakan? Serj Sarkisyan olmak üzere, Karaba?l? grup belli bir politikay? kararl?kla izlemeye ba?lam??lard?r. Bu politikan?n ba?l?ca noktalar? ?unlard?r:

Ekonomik alanda tam bir pazar ekonomisi politikas? izlenmi?tir. Bu politika ekonomik dengeleri k?sa sürede sa?lam?? ancak sosyal adaletsizliklere de neden olmu?tur. Di?er bir deyimle Ermenistan’da çok zenginler ve çok fakirlerin yan yana ya?ad??? bir ülke haline gelmi?tir.

Ter Petrosyan’?n aksine Koçaryan Ermeni Diasporas?yla iyi ili?kiler geli?tirmek için büyük gayret sarf etmi?tir. Bunun sonucunda Diaspora’n?n yard?mlar? Ermenistan’a akmaya ba?lam?? bu da ekonominin düzelmesine önemli katk?da bulunmu?tur. Ermenistan’da milli gelir son alt? y?l içinde her y?l % 10’dan fazla artm??, adam ba??na milli gelir 900 -1000 dolardan 1.500 dolar düzeyine ç?km??t?r. Art?k Ermenistan’? fakir bir ülke olarak görmek do?ru de?ildir

D?? siyasette, Rusya taraftarl???na halel getirmeden, gerek ABD gerek AB ülkeleriyle iyi ili?kiler geli?tirilmeye çal???lm??t?r.  Bunu sonucu olarak da bu ülkelerden bir miktar yard?m sa?lanm?? ancak daha önemlisi bu ülkeler Karaba? sorununda en az?ndan tarafs?z bir konuma girmi?ler bu da Ermenistan’?n lehine olmu?tur.

Buna kar??l?k Koçaryan ve taraftarlar?  gerek Azerbaycan gerek Türkiye’ye kar?? uzla?maz bir politika izlemi?lerdir. Bu politika, yap?lan tüm müzakerelere ra?men,  Karaba? sorununda yerinde saymas?n?, di?er bir deyimle Ermenistan’?n bu konuda taviz vermemesini sa?lam??, ayr?ca soyk?r?m iddialar? nedeniyle de Türkiye ile devaml? bir anla?mazl?k içinde olunmu?tur. 

Bu sert tutumun Ermeni kamuoyunca be?enildi?i ve Koçaryan ve etraf?ndakilere halk deste?i sa?lad??? görülmektedir. Ancak ayn? tutum Türkiye’nin Ermenistan ile olan kara s?n?r kap?s?n?n aç?lmamas?na da neden olmu?tur.

Yukar?da de?indi?imiz bu düzenin en  geç gelecek y?lda de?i?mesi bekleniyordu. Zira Koçaryan iki kez seçilmi? oldu?u için yeniden Cumhurba?kan? olamayacak ve bu makam bir ba?kas? taraf?ndan i?gal edilecekti. Ba?bakan Markaryan’?n k?sa süre önce beklenmeyen ölümü ve yerine Savunma Bakan? Serj Sarkisyan’?n atanmas? ve ba?kan? oldu?u  Cumhuriyetçi Partinin bu seçimlerdeki ba?ar?s? Sarkisyan’?n gelecek y?l devlet  ba?kan? seçilmesi olas?l???n? son derecede artt?rm?? bulunmaktad?r. Böyle oldu?u takdirde, ad? geçenin esasen son on y?ld?r katk?da bulundu?u Koçaryan politikalar?na devam etmesini beklemek yanl?? olmayacakt?r.

Seçim sonuçlar? tam olarak belli olduktan sonra yeni kurulacak Ermenistan hükümeti konusunu ayr?ca ele alaca??z.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.