Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

B?R KONFERANSIN ARKASINDAN

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
21 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!Şæ`àce="Verdana" size="2">14 yabanc? ve  54 Türk bilim adam? kat?larak birer tebli? sundular. ?stanbul Üniversitesinin 15-17 Mart tarihlerinde Fen Fakültesinin Cemil Birsel Salonunda düzenledi?i “Türk-Ermeni ?li?kilerinde Yeni Yakla??mlar” konferans?na 14 yabanc? ve  54 Türk bilim adam? kat?larak birer tebli? sundular. Konferans bu konuda Türkiye'de yap?lan uluslararas? toplant?lar?n en büyü?ü oldu. Tüm dünyada da bu çapta bir konferans düzenlendi?imizi hat?rlam?yoruz.
 
Konferans?n en göze çarpan yönü Ermeni sorunu konusunda, soyk?r?m oldu?unu iddia edenler dahil, tüm görü?lere yer verilmesiydi. Diaspora Ermenileri, Ermenistan’?n bilim adamlar? ve Ermeni tezlerini savunan Türk bilim adamlar?n?n kar?? görü?lere yer veren toplant?lar düzenlenmesinden özenle kaç?nd?klar?ndan, her türlü görü?ün serbestçe ifade edildi?i ?stanbul
Üniversitesi konferans? bilim âleminde adeta bir y?ld?z gibi parlad?.
 
Konferansa, diasporadan ve Ermenistan’dan yakla??k 15 Ermeni bilim adam? davet edilmi?ti. Bunlardan bir k?sm? bastan gelemeyece?ini bildirdi. 7 ki?i ise daveti kabul etti. Ancak konferansa kat?lamamas? için Ermenistan’da ba?lat?lan bir kampanyadan etkilenen be? ki?i gelmedi. Böylece konferansa iki diaspora Ermenisi kat?ld?: Bugos Levon Zekian ve Ara Sarafyan. Bu ki?iler görü?lerini serbestçe ifade ederek soyk?r?m  tezi lehinde konu?tular, ancak bilinmeyen bir hususu söylemediler veya yeni bir ara?t?rmadan bahsetmediler. Buna kars?n Türk kat?l?mc?lar?ndan baz?lar? yeni yapt?klar? ara?t?rmalar hakk?nda bilgi vererek tüm dikkatleri toplad?lar.
 
Ermeni görü?lerini savunan Türk bilim adamlar?, davet edilmelerine ra?men,  konferansa kat?lmayarak ciddi bir bilimsel tart??maya haz?r olmad?klar?n? kan?tlad?lar. Esasen bir ikisi haric, bu ki?iler aras?nda Ermeni sorunun tarihi yönünü inceleyen olmad???ndan ve bu konuyu,  soyk?r?m oldu?u varsay?m?ndan hareketle, sosyolojik,  etik ve insan haklar? aç?lar?ndan ele ald?klar?ndan bu konferansta söyleyecek sözleri de yoktu. K?saca gelip de susmaktansa gelmemeyi tercih ettiler.
 
Sonuç olarak ?stanbul Konferans? Türk bilim adamlar?n?n Ermeni Sorunun her yönünü tart??may? istediklerini buna kar??n Ermeni ve onlar? izleyen baz? Türk bilim adamlar?n?n ise buna haz?r olmad?klar?n? ortaya koydu. Böylelikle bilimsel ara?t?rmalarda insiyatif Türk bilim adamlar?na geçti. Bu yönüyle ?stanbul Üniversitesi konferansa Ermeni sorunun ara?t?r?lmas?nda bir referans bir kilometre ta?? oldu.
    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.