Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STAN'DA HÜKÜMET KURMA ÇALI?MALARI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
23 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

="justify">Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi seçimlerdeki büyük ba?ar?s?na ra?men tek ba??na hükümet kurabilecek derecede milletvekili ç?karamam??t?r. O nedenle Ermenistan’da bir koalisyon Hükümeti  kurulmas? gerekmektedir. Cumhuriyetçiler hariç, Meclise giren dört partiden “Kanunlar Ülkesi” ile koalisyon yap?lmas?, ilke olarak, zor görülmektedir.

ı y?llarda uzun süre Cumhuriyetçilerle ayn? koalisyon içinde yer alm??, parti ba?kan? Artur Bagdasaryan Meclis Ba?kan? olmu?, ancak Cumhurba?kan? olmak istedi?i ortaya ç?k?nca ve Rusya’dan ziyade Bat? Avrupa ve özellikle Fransa ile i?birli?i yapmak e?ilimi gösterince Meclis Ba?kanl???n? kaybetmi?, Partisi de koalisyondan ç?kart?lm??t?. Bir yabanc? ülke temsilcisinden Ermenistan’?n seçimler için tenkit edilmesini istedi?i meydana ç?kan ve bu nedenle de Ba?kan Koçaryan taraf?ndan ihanetle suçlanan Bagdasaryan ve partisiyle Sarkisyan’?n koalisyona yapmak istemesi bu safhada pek anlaml? görülmemektedir.

Miras Partisi y?llar süren gayretler sonunda seçime girebilmi? ve % 5 baraj?n? az farkla a?m?? küçük bir partidir. Ba?kan? Raffi Hovannisyan Amerikal? bir Ermenidir. Ermenistan’?n ilk D??i?leri Bakan?d?r. Türkiye’ye kar?? izlemek istedi?i sert politika nedeniyle 1992 y?l?nda zaman?n?n Cumhurba?kan? Ter Petrosyan taraf?ndan görevden al?nm?? ve sonra uzun y?llar Ermeni vatanda?l???na kabul edilmedi?i için siyasette ba?ar? gösterememi?ti. Bu kez Meclise girebilmi? olmakla beraber, gerek geçmi?i gerek diaspora de?erlerini yans?tmas? veya diaspora sözcülü?üne soyunmas? gibi nedenlerle ve esasen az say?da milletvekiline de sahip bulundu?u için bu parti ile koalisyonun kayda de?er bir cazibesinin olmad??? dü?ünülmektedir.

Cumhuriyetçiler son yedi y?ld?r Ta?nak Partisiyle ayn? koalisyonda çal??m??lard?r. Ta?naklar disiplinli bir partidir. Ta?nak Bakanlar da genelde i?inin ehlidir. Ne var ki a??r? milliyetçi olan bu parti Ermenistan’?n d?? politikas?nda söz sahibi olmak istemektedir. Ta?naklar?n görü?leri kabul edildi?i takdirde ne Karaba? sorununun ne de Türkiye ile olan sorunlar?n çözümünün mümkün olmad???n? geçen y?llar göstermi?tir. Oysa Ermenistan, özellikle gelecek y?l yap?lacak ve büyük olas?l?kla Ba?bakan Sarkisyan’?n kazanaca?? Cumhurba?kanl??? seçimlerinden sonra, ülkenin içinde bulundu?u izolasyona son vermek üzere Azerbaycan ve Türkiye ile  görü?meler yapmas? için uluslararas?  bask?lara maruz kalacak ve esasen  kendisi de mevcut sorunlar?n çözümü için bu müzakereleri isteyecektir.  Ta?naklar?n üyesi oldu?u bir koalisyon hükümetinin bu tür müzakereleri ba?ar?yla yürütmesi imkans?z gibidir.

Yeni kurulmu? olup ve zihniyet olarak Cumhuriyetçilere yak?n olan Müreffeh Ermenistan Partisinin ilke olarak koalisyona kat?labilece?i görülmektedir. Burada tek tehlike Müreffeh Ermenistan’?n Ba?kan Koçaryan taraftar? olmas?d?r. Koçaryan ve Sarkisyan’?n y?llardan beri sürdürdükleri yak?n i?birli?inin devam etmesi veya bu i?birli?inin sona ermesi Müreffeh Ermenistan ile koalisyon yap?l?p yap?lmayaca??n? belirleyen unsur olacakt?r. Koçaryan faktörü hariç tutulursa Sarkisyan için en kolay koalisyonun Müreffeh Ermenistan ile yap?labilece?i, ba??ms?z olarak seçilmi? baz? milletvekillerinin de Hükümete kat?lmas?yla Mecliste rahat bir ço?unluk elde edilebilece?i dü?ünülmektedir.

Yeni Hükümet bu ay sonuna do?ru aç?klanaca??ndan Ba?bakan Sarkisyan’?n Hükümet kurulurken hangi mülahazalara öncelik verdi?i o zaman anla??lacakt?r.  

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.