Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ED?NBURG BELED?YES?N?N KARARI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
18 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

="justify">Avrupa’daki Ermeni kurulu?lar? sistemli bir ?ekilde her Avrupa ülkesinden ve özellikle  AB üyesi ülkeler parlamentolar?ndan soyk?r?m iddialar?n? tan?yan kararlar ç?kartmak için büyük çaba içindedir.‰meni “soyk?r?m?n?” tan?mas?n?n Avrupa Birli?i üyeli?inin ön ko?ulu haline getirmektir. Bu güne kadar AB üyelerinin en önemlileri olan Almanya, Fransa ve ?talya’dan ba?ka Belçika, Hollanda, Polonya, Slovakya ve tabii Yunanistan ve Güney K?br?s Parlamentolar? bu yönde karar alm??lard?r. Di?er baz? üyelerin de benzer kararlar? almas? olas?d?r.

?ngiltere Hükümetleri, Ermenilerin etkisine giren ba?ta Barones Caroline Cox gibi baz? parlamento üyelerinin ciddi bask?s?na ra?men, bu taleplere direnmi? ve 1915 olaylar?n? bir trajedi olarak gördüklerini,  ancak bu olaylar?n 1945 Birle?mi? Milletler Soyk?r?m Sözle?mesi’nde tarif edilen soyk?r?m olarak kabul edilebilmesi için yeterince delil bulunmad???n? belirtmi?lerdir. ?ngiliz hükümetlerinin bu tutumu kar??s?nda Ermeni kurulu?lar? bölge parlamentolar?ndan Ermeni “soyk?r?m?n?” tan?yan kararlar ç?kartmak  için çal??maya ba?lam??lard?r. Galler bölgesinde bir denemeden sonra  ?skoçya’da da bir giri?imde bulunulmu? ve  Edinburg  ?ehir Meclisi’ne  Ermeni soyk?r?m?n?n tan?nmas?n? öngören bir tasar? sunulmu?tur.

Edinburg ?ehri Belediye Meclisi’nde Muhafazakar Grup Ba?kan? ?an White’?n bu konunun Belediye Meclisi’nin i?i olmad???n?, Meclisin yollar? onarmaya, sokaklar? temiz tutmaya odaklanmas? gerekti?ini ifade etmesine kar??l?k ??çi Partisi ve bu partiden olan Belediye Ba?kan? Donald Anderson aksi görü?ü savunmu? hatta Londra’daki Türkiye Büyükelçili?i’ne  bir mektup göndererek, bu konuyu ara?t?rd???n? ve  Ermeni toplulu?unun Osmanl? rejimi taraf?ndan soyk?r?ma tabii tutuldu?u konusunda ku?kusunun olmad???n? bildirmi?tir.

?ngiltere’deki Türk Dernekleri Federasyonu  bu konuda Türk görü?lerini anlatmak üzere bir toplant? düzenlemi?lerdir.  Toplant?ya ASAM Ba?kan? E. Büyükelçi Gündüz Aktan ile Koç Üniversitesi’nden Norman Stone kat?larak 1915 tehciri ile bilgi vermi?ler ve olaylar?n neden soyk?r?m say?lmayaca??n? da anlatm??lard?r. Belediye Ba?kan? Anderson da toplant?ya kat?larak söylenenleri itiraz edemeden dinlemi? ancak kendisine sorulan  sorulara tatmin edici cevap veremedi?i için güç durumda kalm??t?r.

Bu toplant?dan sonra, normal olarak, Edinburg Belediyesi’nin soyk?r?m iddialar?yla ilgili karar önerisini rafa kald?rmas? beklenirdi.  Ancak öyle olmam?? öneri, planlanan gün olan  16 Kas?m’da görü?ülmü? ve Muhafazakarlar?n 16 ret  oyuna kar??l?k ??çi Partililer ve Liberallerin 29 olumlu oyuyla kabul edilmi?tir.

Görüldü?ü gibi olay, sonunda, 1915 tehcirinin soyk?r?m m? de?il mi oldu?unun tart???lmas?ndan ziyade Edinburg Belediye Meclisi içinde parti çeki?mesine dönü?mü?tür. Bu arada özellikle Ba?kan Anderson’un  bu öneriyi kabul ettirmek  bu derecede çaba sarf etmesini ve ?ngiltere’de iktidardaki ??çi Partisi’nin tutumuna ayk?r? bir tutum izlemesinin makul bir nedeni yoktur. Belki Anderson’un ki?isel nedenleri olabilir.

Bu arada bir sonuç alamam?? olmakla beraber ?ngiltere’deki Türk Dernekleri Federasyon’nun bu konudaki giri?imlerinin taktire de?er oldu?unu  da belirtelim.


    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.