Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? SOYKIRIMI TASARISINA NE OLDU?

Semih İDİZ
24 2007 - Milliyet

ellspacing="0" ceŽÿ~ $ERMEN? SOYKIRIMI TASARISINA NE OLDU?.

ABD Kongresi'nde 24 Nisan öncesinde geçmesi beklenen, ancak ses seda vermeyen "Ermeni soyk?r?m? tasar?s?"n?n ak?betinin ne oldu?unu merak edenler var. Zira Washington'dan bu konuda fazla haber yans?m?yor.

ía Washington'dan bu konuda fazla haber yans?m?yor.
Baz?lar? tasar?n?n öncülü?ünü yapan Demokratlar?n Türk-Amerikan ili?kilerine daha fazla zarar vermemek için, konuyu sessizce sumenalt? ettiklerini dü?ünüyor. Ancak son dönemde konu?tu?um baz? ki?iler bunun hiç de öyle olmad???n? söylüyorlar.
Bunlardan biri de geçti?imiz günlerde temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz'di. "Ne oldu tasar?ya?" diye sordu?umda, "Türkiye'ye gelmeden önce Demokrat Parti kaynaklar?n? yoklad?m. Niyetleri tasar?y? haziranda gündeme ald?rmakm??" dedi.
Geçen hafta da Sabanc? Üniversitesi'nin bünyesinde çal??an ?stanbul Politika Merkezi'nin Türk-Amerikan ili?kileri üzerine düzenledi?i bir konferansa kat?ld?m. Konu?mac?lar aras?nda ABD'deki son Kongre seçimlerine kat?lan, ancak kazanamayan, Türk as?ll? Amerikal? Osman Bengü de vard?.

Liderlik oylamas?
Kendisinden bu konuda edindi?imiz bilgiye göre, hararetli bir Ermeni yanl?s? olan Temsilciler Meclisi Ba?kan? Demokrat Partili Nancy Pelosi, tasar? gündeme geldi?inde bunun için bir "liderlik oylamas?"n?n yap?lmas?n? isteyecekmi?.
Bizdeki "grup karar?" gibi bir ?ey olan "liderlik oylamas?"na göre, Temsilciler Meclisi'ndeki tüm Demokratlar, Ermeni soyk?r?m? tasar?s? için olumlu oy kullanmak zorunda kalacaklarm??.
?u anda Kongre Demokratlar?n elinde oldu?una göre, bu da tasar?n?n geçmesi anlam?na geliyormu?.
Bunlar, Washington'u bilen iki etkin isimden edindi?im bilgiler. Sonuçta ne olur bilemeyiz. Ama bu söylenenlere kulak vermekte yine de yarar var. Zira söylenenler do?ruysa, o zaman haziran ay?nda Türk-Amerikan ili?kilerinde yeni bir kriz anlam?na geliyor bu.
Türkiye'nin o s?rada ate?li ve gergin bir seçim ortam?nda bulunacak olmas? nedeniyle, konunun siyasi malzeme yap?l?p Türk-Amerikan ili?kilerini daha da kötü bir noktaya sürükleme olas?l??? da tabii ki yüksek.

Gidi?at Ermenilerin lehine
Bu duruma i?aret ederek Washington'u bilenlere, "Demokratlar Türk-Amerikan ili?kilerine bu zarar? vermeyi gerçekten göze al?rlar m??" diye sordu?umda ald???m yan?tlar da fazla iç aç?c? de?ildi.
Söylenenlere bak?lacak olursa, Washington'da, Irak'ta ABD ç?karlar? aç?s?ndan oynad??? olumsuz rol nedeniyle Türkiye'ye duyulan tepki Demokratlara da sirayet etmi?. "Stratejik Ortak" argüman? eski geçerlili?ini yitirmi?.
Yahudi lobilerinin Türkiye'yi "blok" olarak desteklemeleri de söz konusu de?ilmi? art?k. Bu arada gidi?at? kendi lehine gören Amerika'daki Ermeni lobisi de sessizce çal???p mesafe yava? yava? al?yormu?.
Türk milletvekillerinden olu?an heyetin Washington'daki son temaslar ise fazla sonuç getirmemi?.
Öte yandan Hrant Dink cinayeti ve Malatya'daki H?ristiyan katliam? gibi geli?meler de, haliyle, Türkiye lehine lobi yapanlar?n i?ini kolayla?t?rmam??.
"Ermeni soyk?r?m? tasar?s?na ne oldu?" diye merak edenlere verebilece?im son bilgiler böyle.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »