Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERDO?ANâ??IN MEKTUBUNA HENÜZ YANIT YOK

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
20 2005 - ?KSAREN

!Şõàà TBMM’de Ermeni sorununda tart??ma aç?lmas?n?n ve soyk?r?m iddialar?n?n bir tarihçiler komisyonu taraf?ndan tart???lmas? önerisini yapmas?n?n üzerinden bir hafta geçti.(nderdi?i mektuba henüz yan?t verilmedi. Buna kar??n yan?t?n ne olabilece?ine dair bir çok i?aret al?nd?.

D??i?leri bakan? Vardan Oskanyan “Türkiye sadece sayg?s?zca kendi tarihini yeni ba?tan yazmaya çal??m?yor, ayn? zamanda ba?ka ülkeleri de buna yöneltmeye çal???yor” sözleriyle  olumsuz bir tutum sergiledi. Ancak di?er yandan da bu tür giri?imlerin sadece soyk?r?m iddialar?n?n uluslararas? kamuoyunda tan?nmas? yönündeki çabalar?n? güçlendirece?ini söyledi. Durum bu ise neden ?ikayet etti?i anla??lamad?.  

 Ermeni Parlamentosunda Ta?nak Grubu ba?kan? Levon M?g?rd?çyan ise TBMM’in son giri?iminin  Ermenistan’?n güvenli?ine do?rudan yönelmi? bir tehdit oldu?unu ifade etti, ama bir tarihçiler komisyonu kurman?n bir ülkenin güvenli?ini nas?l bir tehdit edebilece?ini aç?klamad?. 

Diasporan?n en etkili kurulu?lar?ndan olan Fransa’daki Ermeni Davas? Savunma Komitesi Ba?kan? Harout Mardirosyan, “Bu teklif bir maskaral?kt?r, aç?kl?k görüntüsü alt?nda soyk?r?m?n reddini ortaya koyan oyalama giri?imidir” dedi Avrupal? liderleri, Türkiye’nin kurdu?u bu “tuza?a” dü?memeye ça??rd?.  

Genellikle d?? politika konular?nda konu?mayan  Ba?bakan Margaryan ise Türkiye’nin  önerdi?i komisyon soyk?r?m olup olmad???n? tart??acaksa buna kar?? oldu?unu belirtti  ve Türkiye’nin bu gibi teklifler yerine, herhangi bir ön ko?ul ileri sürmeden, Ermenistan ile diplomatik ili?ki kurup s?n?rlar?n? açmas? gerekti?ini ileri sürdü.  

Ba?kan Koçeryan bir tepki göstermemeyi tercih  etti. Cumhurba?kanl??? Bas?n sözcüsü Viktor So?omon, önümüzdeki günlerde Ba?bakan? Erdo?an’?n mektubuna yan?t verilece?ini söylemekle yetindi. 

Görüldü?ü gibi gerek Ermenistan gerek Ermeni diasporas? Türkiye’nin tarihçiler komisyonu kurulmas? önerisine yakla??m? olumsuz.  Bu tutum, 1915 olaylar?n?n tarihçilerle yeterince incelendi?i, “soyk?r?m”  oldu?unun kan?tland???, o nedenle  de yeniden bir incelemeye gerek olmad??? hakk?nda Ermenilere hakim olan  kan?n?n sonucudur.  K?saca Ermeniiler kazanm?? olduklar?na inand?klar? bir davan?n yeniden görülmesini istemiyorlar. Ancak di?er yandan da  Türkiye ile diplomatik ili?ki kurmay?, s?n?rlar?n aç?lmas?n? ve Türkiye üzerinden dünya ile ticaret yapmay? da istiyorlar. Hem soyk?r?m suçlamas?nda bulunmaya devam etmek hem de  Türkiye ile normal ili?kiler içinde olman?n bir çeli?ki olu?turdu?unu bir türlü anlayam?yorlar.


    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »