Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

SARDARABAT ZAFER? M??

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
31 2007 - ERAREN

="justify">Her y?l Ermenistan’da 26 May?s 1918 tarihinde Türk ordular?na kar?? Sardarabat’da kazan?ld??? iddia edilen zaferle 28 May?s’ta Birinci  Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilan? kutlan?r. Bu kutlamalar için,  I?d?r yak?nlar?nda, Aras nehrine on kilometre mesafede bulunan Sardarabat mevkiine 1967 y?l?nda dikilen bir an?t devlet ileri gelenleri taraf?ndan ziyaret edilir, nutuklar söylenir, v.s.

M"Verdana" size="2">As?rlar süren yabanc? hâkimiyetinden sonra Ermenilerin 1918 y?l?nda kurduklar? bir devleti, iki buçuk y?ldan fazla ya?atamasalar da,  törenlerle anmalar?n? anlamak kolayd?r. Zira bu devlet Ermenistan’?n ba??ms?zl???n?n simgesidir. Burada anla??lmas? zor olan Sardarabat’da bir Ermeni zaferinden bahsedilmesidir. Genelde Türk tarih kitaplar?nda böyle bir bölgenin ad? bile bulunmaz.  Zira 1918 y?l?nda Ermenilerle olan çat??malar pek önemli görülmez. O dönemde Türk ordular?, ?ngilizlere kar?? sava?? geni?letmek amac?yla, Kafkasya’ya girmi? ve sonunda Baku’yu ele geçirmi?tir. Bu yol üzerinde bulunduklar? için Ermenilerle baz? çarp??malar yap?lm??t?r. Sardarabat ad?na rastlayabilmek için askeri tarih kitaplar?na bakmak gerekir ki orada da zaferden de?il  Sardarabat, Ba?aparan, Karakilise gibi yerlerde Ermenilerle baz?  çarp??malardan bahsedilir. Ciddi denebilecek Ermeni tarih kitaplar?na bak?ld???nda ise “zafer” iddialar?n?n arka planda kald??? ve an?lan yerlerde Ermeni kuvvetlerinin Osmanl? ilerleyi?ini durdurdu?u fikrinin i?lendi?i görülür. Tan?nm?? Ermeni tarihçi Anahide Ter Minassian’?n bu konuda Ermeni kuvvetlerinin askeri de?il manevi bir zafer kazand?klar? sözleri yeterince durumu anlatmaktad?r.  

Osmanl? güçleri bir noktada durdurulmu?tur ama Erivan ve civar? hariç her yer i?gal edilmi?tir. Vehip Pa?a’n?n daveti üzerine Ermeni delegeleri Batum’a gelirler ve Osmanl?lar?n dikte etti?i bir anla?may? 4 Haziran’da imzalarlar. Buna göre Ermenistan 11.000 kilometre karelik küçük bir ülke olur (Halen 29.800 km2’dir).  Osmanl? topraklar? üzerideki tüm iddialar?ndan vazgeçer, ordusunun büyük bir k?sm? terhis edilir v.s.   Alt?  ay kadar sonra Osmanl? ?mparatorlu?u’nun Birinci Dünya Sava??’ndan çekilmesi Kafkasya’daki ko?ullar? de?i?tirir; ancak Ermenistan, bu kez 1920 y?l? sonunda Kaz?m Karabekir kuvvetlerine yenilir. Birkaç gün sonra da Sovyet kuvvetlerine teslim olarak ba??ms?z devlet olmaktan ç?kar.

Sonuç olarak ortada bir “Sardarabat Zaferi” yoktur. Ancak bu fiktif zafer için dikilmi? bir an?t ve her y?l, ba?ta Cumhurba?kan? olmak üzere devlet ileri gelenlerinin kat?ld???,   hamasi söylemlere sahne olan anma törenleri vard?r.

Türkiye ve Ermenistan ili?kilerinin esasen zorluklarla dolu oldu?u bir dönemde olmayan zaferleri Türkiye aleyhtar? bir hava içinde kutlamak herhalde bu zorluklar?n a??lmas?na katk?da bulunmamaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »