Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN? TERÖRÜNÜN ?LK ?EH?TLER?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
27 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

face="Verdana" sŽÿöERMEN? TERÖRÜNÜN ?LK ?EH?TLER?ğ

Otuz üç y?l önce bugün, 27 Ocak 1973 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles Ba?konsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Mehmet Demir bir Ermeni taraf?ndan sehit edildi.

ÿ o günlerde bu olay ?a?g?nl?k uyand?rd?. Çünkü katilin öldürdü?ü ki?ilerle hiç bir sorunu yoktu. Öldürmesinin tek nedeni onlar?n Türkiye’nin temsilcileri olmas?yd?.

Her ?ey 1972 y?l? Ekim ay?nda Gurg Yan?k? adl? bir ki?inin Türkiye’nin Los Angeles Ba?konsoloslu?u’na müracaat? ile ba?lad?. Yan?k? elinde Abdülhamit’in saray?ndan kaç?r?lm?? Italyan ressam G. Furel?’ye ait bir tablo bulundu?unu ve bu tabloyu Türk Hükümeti’ne hibe etmek istedi?ini söylüyordu. Baskonsolosluk Yan?k?’n?n verdi?i tablonun foto?raf?n? Ankara’ya, D??i?leri Bakanl???’na iletti. D??i?leri Bakanl??? da Kültür Müste?arl???’na. Buradan al?nan cevapta tablonun ba???lanmak istenmesinin memnuniyetle kar??land??? bildiriliyor ve Yan?k?’ye te?ekkür edilmesi isteniyordu. Ba?konsolosluk, durumu Yan?k?’ye bildirdi. Tablonun teslim al?nmas? için Santa Barbara semtindeki Bitmore otelinde 27 Ocak’ta bulu?ulmas? kararla?t?r?ld?. O gun Ba?konsolos Baydur ile Konsolos Demir otele geldiler ve Yan?k?’n?n odas?na ç?kt?lar. Yeme?e oturulmas?ndan k?sa süre sonra Yan?k? cebinden bir tabanca ç?kararak ikisini de katletti.

Tevkif edilen Yan?k?’n?n as?l ad?n?n Gurken M?d?rd?c Yan?kyan oldu?u , 77 ya??nda olup 27 y?l önce Türkiye’den geldi?i saptand?. Yan?kyan bu cinayeti 1915 olaylar?n?n intikam?n? almak amac?yla i?ledigini söyledi ve yapt?klar?n? aç?klamak amac?yla 122 sayfa Ermenice bir metin haz?rlad???n? ve bu metni cinayetten iki gün önce Amerika’n?n belli ba?l? gazetelerine göndermi? oldu?unu bildirdi.

ABD Ba?kan? Richard Nixon ve BM Genel Sekteri Kurt Waldheim dahil Türk?ye’ye pek çok taziye telgraflar? gönderildi. Ermenilerin en büyük ruhani lider? olan Ecmiyazin Katog?gosu Vazken I bile, Istanbul’daki Ermeni Patri?i Kalustyan arac?l???yla, Cumhurba?kan? Cevdet Sunay’a bir taziye mesaj? yollad?.

Va?ington Büyükelçili?i, D??i?lerinden ald??? talimatla bu olay? ABD D??i?leri Bakanl???’nda protesto etti. Ayr?ca gerekli tahkikat?n yap?lmas?n?, suclular?n lay?k olduklar? ?ekilde cezaland?r?lmalar?n? ve ABD’deki Türkiye temsilciliklerinin  bu gibi terör hareketlerine kar?? korunmas? için gerekli tedbirlerin al?nmas?n? istedi.

Dünyada terorizmin pek yayg?n olmad??? bir dönemde meydana gelen bu olay Amerika ve sonra Avrupa’da medya taraf?ndan büyük ilgi ile kar??land?. Gazeteler bu çifte cinayeti ayr?nt?lar? ile bildirdiler, ancak bunu yaparken de sözde Ermeni soyk?r?m?na geni? yer ay?rd?lar. Böylece bu olay soyk?r?m iddialar?n?n dünya kamu oyuna duyrulmas? için bir araç görevini yapt?. Esasen Yan?kyan’?n iste?i de buydu.

Di?er yandan bu cinayetlere medyan?n gösterdi?i büyük ilgi Ermeni militanlar?na soyk?r?m iddialar?n? kamu oyuna duyurabilmek için Türk diplomatlar?n?n katledilmes? fikrini verdi. Nitekim iki y?ldan az bir süre sonra Türk diplomatlar?na kars? sistemli suikastlar ba?lad? ve yakla??k on bir y?l içinde dördü büyükelçi olmak üzere 32 Türk diplomat? ve aile ferdi öldürüldü.

Yan?kyan’a gelince 20 Temmuz 1973 tarihinde ömür boyu hapse mahkum edildi. On y?l hapiste kald?ktan sonra sa?l?k nedenleriyle 1983’de serbest b?rak?ld?, k?sa süre sonra öldü.

Ermeni terörünün tüm ?ehitlerini ve bu terörün ilk kurbanlar? olan Mehmet Baydar ile Bahad?r Demir’i rahmetle an?yoruz.


    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.