Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?LER ?Ç?N VATANSEVER, TÜRKLER ?Ç?N VATAN HA?N?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
17 2005 - ?KSAREN

face="Verdana" sŽÿ÷3ERMEN?LER ?Ç?N VATANSEVER, TÜRKLER ?Ç?N VATAN HA?N?/Geçen ay sözde Ermeni soyk?r?m?n?n 90. y?l dönümünü anmak için Erivan’da düzenlenen bir toplant?ya ba?ta Taner Akçam olmak üzere, Murat Belge ve  Bask?n Oran gibi baz? vatanda?lar?m?z da kat?ld?.Èiler de toplant?da soyk?r?m iddialar?n? da kabul eden konu?malar yap?p  kendilerinden bekleneni yerine getirdiler.

Ancak Bask?n Oran’?n neden Ermeniler aras?ndan bir Taner Akçam, bir  Halil Berktay veya  Murat Belge ç?km?yor anlam?na gelen sözleri so?uk bir hava estirdi. Evet, Türkiye’den Ermeni görü?lerini kabul eden, hatta Taner Akçam gibi bunlar? savunmay? hayat?n?n ba?l?ca  amac? haline getiren ki?iler ç?k?yordu; ama acaba neden hiçbir Ermeni 1915 tehcirinin soyk?r?m olmad???n? söyleyemiyordu ? 

Yan?tlamas? çok zaman alacak bu soruyu ?imdilik bir yana b?rakal?m ve bu toplant? s?ras?nda ilk bak??ta komik gibi gelen asl?nda çok anlaml? olan bir di?er olaya de?inelim.
Bizimkiler bir kahvede veya benzer bir yerde otururken konu?malar?ndan Türk olduklar?n?  anlayan bir Ermeni, Murat Belge’nin üstüne ?arap dökerek nefret duygular?n? dilegetirmi?. Bu olay hakk?ndaki yaz?larda Ermeni’ nin meczup veya sarho? oldu?u ileri sürülmek  suretiyle  hareketlerinden sorumlu olmad??? belirtilmek isteniyor.  Ancak öyle olsa bile  ba?kalar?na de?il de bir Türk’e sald?r?da bulunulmas?  Ermenistan’da meczup veya sarho?lar?n bile Türklere kar?? kin besledi?ini ortaya koyuyor. Bu ise iki ülke ve halklar? aras?nda gerçek bir bar?? kurulmas?n?n ne derecede güç oldu?unu gösteriyor. Bu arada Murat Belge’nin, soyk?r?m iddialar?n? kabul etmesine ra?men, sald?r?ya u?ramas?n?n Türkiye’de bir çok kimseye  “Oh Olsun!” dedirtti?ini de belirtelim.
 Bu toplant?ya kat?lan Ermeni as?ll? Amerikal? yazar Yervant Azatyan verdi?i bir mülakatta bizimkiler hakk?nda ilginç görü?ler ileri sürdü. Onlar? Türkiye’nin kanl? geçmi?ini silmek isteyen  “vatanseverler” olarak gördü?ünü, Türkiye’nin AB’ye kat?lma konusunda ciddi sorunlar? bulundu?unu, bu bilim adamlar?n?n da  önce tarihin yükünden kurtulmak  sonra da Türk halk?n? özgür k?lmak (!) istediklerini söyledi.  Azatyan,  ayr?ca onlar?n Ermenilerin müttefiki oldu?unu, zira dün kimse soyk?r?mdan bahsetmezken bu gün, onlar?n çal??malar? sayesinde, soyk?r?m?n  ciddi bir sorun haline geldi?ini de belirtti.

 Bu sözler Ermenilerin  kendi taraflar?n? tutan Türklere gere?inden fazla önem verdiklerini göstermektedir. Gerçekten de bu gün Ermeni sorunu Türkiye’ye ciddi s?k?nt? olmaya ba?lam??t?r. Ancak bu durum di?er ülkelerin soyk?r?m iddialar?n?  kabul etmelerinden ve bu iddialar? Türkiye’nin AB üyeli?ini önlemek için kullanmalar?ndan ileri gelmektedir. Ermeni görü?lerini destekleyen  yazarlar?m?z?n de?il yabanc? ülkeleri etkilemek, Türkiye’de dahi kayda de?er taraftar? oldu?unu söylemek zordur.  Bask?n Oran’?n beraber kat?ld???m?z bir televizyon program?nda söyledi?i gibi, Türkiye’de bir çok ki?i onlar? vatan haini olarak kabul etmektedir. Ermeniler için vatansever, Türkler için vatan haini. Ne tecelli... 

 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »