Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

24 N?SAN ve ERMEN?LER

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
01 2007 - ASAM

.E×à(ð="justify">Ermeniler, her y?l 24 Nisan’da “soyk?r?m?n y?ldönümü” kapsam?nda gerçekle?tirdikleri faaliyetleri, bu y?l da tüm hareketlili?iyle devam ettirdi. Ba?ta, ABD ve Ermenistan olmak üzere, Yunanistan, Fransa, Almanya, Bulgaristan, ?ngiltere, Rusya, ?ran ve Polonya gibi bir çok ülkede “Ermeni soyk?r?m?n?n y?ldönümü” çerçevesinde çe?itli gösteriler gerçekle?tirildi.

Bu ülkeler aras?nda ilk s?rada yer alan ABD’de, Ba?kan George W. Bush’un bu y?lki anma mesaj?nda ''soyk?r?m'' ifadesini kullan?p kullanmayaca?? ise merakla beklendi. Ancak Bush bu y?l da “soyk?r?m” kelimesini kullanmayarak, konu?mas?nda 'kitlesel katliamlar' ifadesine yer verdi. Mesaj?nda, 1915 olaylar?n? '20. yüzy?l?n en büyük trajedilerinden biri' olarak tan?mlayan Bush, Osmanl? ?mparatorlu?u’nun son y?llar?nda 1,5 milyon kadar Ermeni’nin 'kitle katliamlar?na ve zorunlu sürgüne kurban gitti?ini' ifade etti.

24 Nisan faaliyetleri kapsam?nda bir grup Ermeni Va?ington’daki Türk Büyükelçili?i önünde gösteriler düzenledi. Gösteriler s?ras?nda “Van Ermenilerindir', 'A?r? Da?? Ermenilerindir', 'Akdamar'a haç koyun', 'Hrant Dink'i onurland?r?n, soyk?r?m? tan?y?n' gibi ifadeler içeren sloganlar at?ld?. Di?er ülkelerden farkl? olarak, Va?ington’daki Türkler de ayn? gün Ermeniler’in anma günü etkinliklerini protesto etmek için toplu yürüyü?ün de yer ald??? bir gösteri düzenlediler.

ABD’deki Ermeni lobisinin 24 Nisan faaliyetlerine kar??l?k Türk D??i?leri Bakanl???’n?n Amerikan gazetelerine verdi?i ilan da bu ba?lamda di?er bir geli?me idi. Daha önce Türkiye taraf?ndan Ermenistan yönetimine sunulan, Türk ve Ermeni tarihçilerinden olu?an ortak bir komisyonun 1915 olaylar?n? incelemesi önerisini içeren teklif, ABD'nin en önemli gazetelerinde yay?mlanm??t?. Türkiye'nin Va?ington Büyükelçili?i taraf?ndan verilen söz konusu ilan da, New York Times, Washington Times, Los Angeles Times, International Herald Tribune gazeteleriyle birlikte, ABD Kongre üyeleri taraf?ndan yak?ndan takip edilen Roll Call'da da yay?mland?.

Yunanistan’?n ba?kenti Atina'da da bir grup Ermeni, 24 Nisan’da “Ermeni soyk?r?m?”n? anma gösterileri düzenledi. Yunanistan Ermeni Gençler Birli?i taraf?ndan düzenlenen gösteri s?ras?nda, Türkiye'nin Atina Büyükelçili?i'ne yürüyü? yap?ld?. Türk bayra??n? yakma giri?iminde de bulunan göstericiler, Türkiye aleyhinde çe?itli sloganlar att?. Ermeniler Atina’n?n yan? s?ra Selanik’te de gösteriler gerçekle?tirdi. Özellikle Yunan siyasetçiler gösterilere destek verdi. Gösterilerden birinde konu?ma yapan iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin Avrupa Parlamentosu (AP) vekili Yiannis Varviçyotis 'Cesur bir halk, Türk devletinin örgütleyip yönetti?i soyk?r?mla yok edildi. 20. yüzy?l?n ilk örgütlü soyk?r?m? Ermenilere kar?? i?lendi. ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice'in Kongre'deki Ermeni soyk?r?m?n?n tan?nmas?na yönelik oylamay? önleme çabas?n? k?n?yoruz' ifadelerini kulland?.

?ran’da ise, bu y?l daha önceki y?llardan farkl? bir tutum sergilenerek 24 Nisan’da “soyk?r?m” gösterilerine izin verilmedi. Ba?kent Tahran'daki Sarkisyan Kilisesi'nde toplanan bir grup Ermeni, önce “soyk?r?m? anmak” için yap?lan ayine kat?ld?, daha sonra kilisenin bahçesindeki an?ta çiçek b?rakarak, Türkiye aleyhine çe?itli sloganlar att?. Kilise bahçesinde yap?lan konu?malarda, Türkiye’nin “soyk?r?m?” kabul etmesi talebi yinelendi. Ayr?ca Türkiye’nin “soyk?r?m?” tan?madan AB'ye üye olamayaca?? aç?klamalar?na da yer verildi. Söz konusu aç?klamalar s?ras?nda Agos gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine de de?inildi. Gösterici grup aç?klamalar?n ard?ndan ?ran yetkililerinin bu y?lki gösteri yürüyü?üne izin vermemesi nedeniyle Tahran’daki Türk Büyükelçili?i’ne yürümeden da??ld?.

24 Nisan gösterilerinin yap?ld??? di?er bir ülke de Bulgaristan oldu. Bulgaristan Parlamentosu’nda, “Ermeni soyk?r?m?n?n” y?l dönümü nedeniyle sayg? duru?unda bulunulurken, üyelerinin ço?unlu?unun Türklerden olu?tu?u iktidar orta?? Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekilleri ise sayg? duru?unu protesto ederek salonu terk ettiler. Parlamento’daki sayg? duru?unun ard?ndan yap?lan aç?l?? konu?mas?nda da “soyk?r?m” konusu gündeme getirildi. Parlamento Ba?kan? Georgi Pirinski yapt??? konu?mada, Osmanl? ?mparatorlu?u’nun 24 Nisan 1915’te yüz binlerce insan?n sürgüne yollanmas?na ve ölümüne neden oldu?una ili?kin ifadelere yer verdi. Pirinski’nin bu ifadelerine de tepki gösteren Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekilleri, 'Tarihi parlamenterler de?il, tarihçiler de?erlendirmeli' diyerek salonu tekrar topluca terk ettiler.

Türkiye aleyhine gösterilerin yap?ld??? di?er ülkeler Polonya ve Almanya’yd? ancak buradaki gösteriler Rusya’daki kadar geni? çapl? de?ildi. Rusya’da gösteri yapan yakla??k 200 ki?ilik bir Ermeni grubu ba?kent Moskova’da Türk Büyükelçili?i'nin bahçesine molotof kokteyli atarak Türk bayra??n? ve Atatürk posterini y?rtt?. Türkiye aleyhine çe?itli sloganlar att?. Gösteriler s?ras?nda Rus polisinin göstericilere hiç müdahale etmemesi ise dikkat çekiciydi. Bu gösteriler s?ras?nda grubun PKK bayra??, Abdullah Öcalan posteri ile Güney K?br?s Rum Kesimi'nin bayra??n? ta??d?klar? görüldü.

Son olarak, Ermenistan’da her y?l oldu?u gibi bu y?l da geleneksel hale gelen etkinlikler gerçekle?tirildi. Aralar?nda Ermenistan Cumhurba?kan? Robert Koçaryan ve üst düzey yöneticilerin de bulundu?u bir grup, Ermeni Kilisesi temsilcileriyle birlikte “Ermeni soyk?r?m?” an?t?na çelenk b?rakt?. Ermenistan’da matem günü olarak ilan edilen 24 Nisan’da ba?ta bas?n organlar? olmak üzere bir çok kurulu? çal??mad? ve y?ldönümü etkinlikleri gece de devam etti. Ba?kent Erivan'da, özellikle gençlerin kat?ld??? mumlu ve me?aleli yürüyü?ler yap?ld?. Ayr?ca Ermenistan’daki çe?itli kiliselerde “soyk?r?m kurbanlar?” için ayinler düzenlendi.

Görüldü?ü gibi Ermeniler bu y?lda 24 Nisan etkinliklerini çe?itli ülkelerde Türkiye aleyhine düzenledikleri ve zaman zaman ?iddet eylemine dönü?en gösterilerle a??r? boyutlara ta??d?lar. Türkiye’nin “ortak tarihçiler komisyonu kural?m ve tarihi tarihçilere b?rakal?m” önerilerine kar??l?k Ermenilerin olumsuz yakla??mlar?n? ve bu tür faaliyetlerde ?srarla sürdürmeleri uzla?maya ne kadar uzak olduklar?n?n bir kez daha göstermi?tir. Ayr?ca 24 Nisan’?n baz? ülke liderleri taraf?ndan giderek daha s?k biçimde siyasete alet edilmesi ve yine Ermeni iddialar?n?n Türkiye’nin AB’ye üyeli?i için ön ko?ul haline getirilmek istenmesi, kayg? verici geli?meler olarak de?erlendirilebilir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »