Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ARTIK KARADEN?Z'E YELKEN AÇMA ZAMANI!

Özgen ACAR
19 2007 - Cumhuriyet

.Fj@à="justify">"Karadeniz Ekonomik ??birli?i (KE?)" devlet ba?kanlar? doru?u pazartesi günü ?stanbul'da toplanacak. 15 y?l önce Turgut Özal '?n giri?imiyle ilk kez Bo?az'da bir araya gelen Karadeniz'e kom?u, Balkan ve Kafkas ülke liderleri KE?'nin "karargâh?" n?n ?stanbul'da olmas?n? kararla?t?rm??lard?. Böylece, ilk kez Türkiye bir uluslararas? örgüte ev sahipli?i yapmaya ba?lad?.

,da,12 gözlemci ülkenin yan? s?ra çe?itli uluslararas? örgütlerin temsilci gönderdi?i, her be? y?ldaki doru?a bu kez Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer ba?kanl?k edecek. Aralar?nda Rusya Federasyonu'ndan Vladimir Putin 'in de bulundu?u dokuz devlet ba?kan?, Yunanistan'dan Konstantin Karamanlis 'ten ba?ka iki ba?bakan, ayr?ca d??i?leri bakanlar? kat?l?yor. Toplant?da Ermenistan'? D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan temsil edecek.

Kurulduktan sonra pek etkin olamayan KE?'nin, gün geçtikçe önemsenmeye ba?land??? gözleniyor. Karadeniz'e k?y?s? olmayan ülkelerin gözlemci olmak için yapt?klar? ba?vurulara ek olarak AB'nin de iki hafta önce ayn? iste?i bildirmesi bir ba?ka gösterge. ABD'nin Karadeniz'de güç bulundurmak, füze kalkanlar?n? Do?u Avrupa'da Karadeniz'e yönlendirmek istemesi KE?'nin önemini daha da art?raca?a benziyor.

Körfez ülkelerinden sonra dünyada en zengin petrol, do?algaz kaynaklar?ndan ba?ka çe?itli madenlerin bulundu?u Karadeniz'in enerji koridoru i?levini yüklenmesi de bölgenin lokomotif gücünü olu?turuyor.

KE?'nin i?levini art?rma konusunda dönem genel sekreteri Yunan diplomat Leonidas Hrisantopulos ve birinci yard?mc?s? Türk Büyükelçi Murat Sungar '?n somut önerileri per?embe günü üye ülke temsilcilerince de?erlendirilip doruk bildirisine dönü?türülecek. Bildiri, pazartesi sabah? d??i?leri bakanlar?nca görü?üldükten sonra dorukta onaylanacak.

Bugüne de?in Karadeniz'in nimetlerinden yararlanamayan kom?u ülkeler için en önemli tasar?y? Karadeniz'i tümden çevreleyen bir karayolunun süratle tamamlanmas? olu?turuyor. Bunda Türkiye'de, Do?u Karadeniz'de tamamlanan sahil yolunun bu kez Bat?'ya do?ru uzat?lacak olmas?n?n etkisi büyük. 12 ülke be? ay önce Belgrad'da yapt?klar? toplant?da bu somut tasar? için anla?ma imzalad?lar.

Karadeniz'de limanlar aras?nda düzenli yolcu ve yük ta??mac?l??? da bir ba?ka önemli tasar?. Yunanistan'?n Ege Denizi'nde adalar aras?nda kurdu?u deniz ula??m ?ebekesinin bir benzeri Karadeniz için öngörülüyor. Tasar? gerçekle?irse, örne?in yaln?zca k?y? ülkelerin vatanda?lar? de?il, turistler de örne?in ?stanbul'dan Burgaz, Köstence, Odesa'ya; Trabzon'dan Batum, Soçi'ye ya da Sinop'tan Sivastopol'a, Yalta'ya, K?r?m'daki turistik yörelere gemi turlar? ile ya da oralardan öteki limanlara gidebilecekler. Arabalar?n? feribotlarla bu limanlara götürecek Karadenizliler ve yabanc? turistler sahil yolundan yararlan?rken yöreye canl?l?k getirecekler. Ayr?ca, ticari amaçl? yük ta??mac?l??? da bölgenin ekonomik ya?am?na önemli katk?da bulunacak.

BM'nin terorizmle mücadele kararlar? do?rultusunda Türkiye'nin 2004'te Karadeniz'de ulusal nitelikte ba?latt??? giri?ime Rusya ve Ukrayna'n?n da kat?l?m?yla "Karadeniz Uyumu Harekât?" olu?turuldu. ABD do?rultusunda siyasa izleyen Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'?n da "Balackseafor" adl? görev grubuna kat?l?m?yla Karadeniz'de seyreden ku?kulu ticari gemilerinin sorgulanmas?, izlenmesinde bilgi payla??m?n?n daha etkin olaca??na inan?l?yor. Güney K?br?s'?n KE?'ye gözlemci olma istemini veto eden Türkiye'ye kar??l?k, Yunanistan'?n da ?ngiltere, Macaristan, Litvanya, Kazakistan, ?ran ve Karada?'?n ba?vurular?n? engellemesi de dorukta ele al?nacak. Pazartesi ak?am? Sezer'in Dolmabahçe'de a??rlayaca?? konuklar, denizalt? dahil, çevresinde her türlü güvenlik önlemlerinin al?naca??, kald?klar? Ç?ra?an Saray?'na tekneyle götürülecekler.

Ba?bakan'?n, A?z?ndan Ç?kan? Kula?? Duymuyor!
Türkiye'de ileti?im fakülteleri her y?l yüzlerce mezun veriyor. Mezunlar, medyada, özel ya da kamu kurulu?lar?n?n halkla ili?kiler bölümlerinde çal??maya ba?l?yorlar. Bugün kamu kurulu?unda çal??an bu görevliler "sözcü" yetkisine sahip de?iller. Yapt?klar? i?, gazete haberlerini taray?p kurumla ilgili olanlar? ba?ta bakan olmak üzere yüksek düzeydeki bürokratlara sunmakt?r. Bir gazeteci soru soracak olursa, yaz?l? olmas? istenir. F?rsat bulup bakana dan??t?ktan sonra, en erken ertesi günü yan?t verdiklerinde çoktan i? i?ten geçmi?tir.

Türkiye'de "sözcü" lük görevini, ba?ta Ba?bakan olmak üzere, bakanlar kendileri yaparak ekranda boy göstermeyi ye?liyorlar. Gazetecilerin, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an 'a s?n?r ötesi harekât olas?l???n? sorduklar?nda ald?klar? yan?t "?çerideki 5 bin terörist bitti mi ki d??ar?daki 500'ü ile u?ra?al?m" oluyor. Yan?t, Türkiye içinde ve d???nda her yöne çekilen yanl?? yorumlara yol aç?yor. Koskoca ba?bakan?n, a?z?ndan ç?kan laf? kula?? duymuyor. ?ki gün sonra tükürdü?ünü afiyetle yal?yor, "?çerde 1500, s?n?r d???nda 3 bin 500" diye düzeltiyor. Gel de Ba?bakan'?n her denileni do?ru anlad???na ya da dediklerinin do?rulu?una inan...

Büyükelçi Feridun Cemal Erkin 1962'de D??i?leri Bakan?'yd?. Ast??? ast?k, kesti?i kestik de?ildi ama görevliler koridorda kar??s?na ç?kmamak için yollar?n? de?i?tirirlerdi. Bir gün kendisiyle makam?nda görü?üyordum. Özel Kalem Müdürü, Sözcü ?smail Soysal '?n kendisini acele görmek istedi?ini söyledi. ?çeriye al?nan Soysal, o zaman ad? AET olan AB'den, önemli bir haber geldi?ini, bunu kamuya aç?klamak istedi?ini söyledi. Habere sevinen Erkin, "Peki aç?klar?m" deyince Soysal, "Say?n bakan?m ters bir geli?me olursa, güç durumda kal?rs?n?z. Ben sizi yalanlayamam. Ama ben aç?klarsam, siz beni yalanlamakla kalmaz, kula??mdan tuttu?unuz gibi kap?n?n önüne de koyabilirsiniz" dedi. Bakan, "Peki! Sen aç?kla!" talimat?n? verdi. Bir Erkin'in davran???na, bir de Erdo?an'?n a?z?ndan ç?kan laflar?n tutars?zl???na, saçmal???na bak?n!

Bugün Türkiye'de "sözcü" uygulamas? Cumhurba?kanl???'nda, Genelkurmay'da ve D??i?leri Bakanl???'nda var. Son y?llarda bili?imin geli?mesi ile Çankaya ve Genelkurmay, olu?umlar? daha gazeteciler sormadan resmi sitelerinde aç?kl?yorlar.

Yunanistan'da dört y?l görev yapt?m. Yunan hükümet sözcüleri s?k s?k "Türk uçaklar? Yunanistan hava s?n?r?n? yine ihlal ettiler" diye aç?klama yapar, dünya kamuoyuna Türklerin sald?rganl???n? s?k s?k vurgulamaya özen gösterirlerdi. O zaman Türkiye'nin ayn? uygulamay? neden yapmad???n? kendi kendime sorar dururdum.

?imdilerde Genelkurmay'?n sitesine göz att???n?zda günü gününe Yunan uçaklar?n?n Türk hava sahas?n? ve koridorlar?n? nas?l, nerelerde ihlal etti?ini ya da uluslararas? hava sahas?nda e?itim uçu?u yapan Türk uçaklar?n?n ne zaman engellendiklerini an?nda görebiliyorsunuz. Y?lba??ndan bu yana Yunan sava? uçaklar? 166 günde 214 kez Türk uçaklar?n?n e?itimini engellemi?, 34 Yunan sava? uça?? da Türk hava sahas?na girmi?. Saydaml?k, sözcülük, kamuyu ayd?nlatma, Türkiye'nin ç?karlar?n? kollama, sayg?nl?k konular?nda Erdo?an'?n daha 40 f?r?n ekmek yemesi gerekmiyor mu?

?ehitlere Özen Göstermeliyiz!
Gün geçmiyor ki Güneydo?u'dan "?ehit" haberi gelmesin. Haberlerin ortak noktas?, eylemlerin "uzaktan komutal? may?nla" gerçekle?tirilmesi. Teröristler, sanki çocuklar?n "playstation" oyuncaklar?ndaki "joystick" leri kullanarak hedefi havaya uçuruyorlar. Bu may?nlar nereden geliyor? PKK'nin, Kuzey Irak'ta uzaktan komutal? may?n fabrikas? m? var? Elbette yok! May?nlar NATO üyesi ülkelerde üretiliyor, NATO üyesi Türkiye'nin askerine kar?? teröristlerin emrine veriliyor. "Arkada??n arkada?a etti?ini akrep etmez" gibilerden bir durum...

?ehitlerimize sayg?da özensizlik gözleniyor. Bir bak?yorsunuz, bir aile o?ullar?n?n ?ehit dü?tü?ünü televizyondan ö?reniyor. Uygar ülkelerde, ister sava?ta, ister kazada ölen askerin ad?, ailesine bildirilmeden kamuya aç?klanmaz. Bir subay, bir doktor, bir hem?ire e?li?inde üç ki?i ?ehidin ailesini ziyaret eder, durumu uygun bir dille anlat?r. O anda tepkilerinin ne olaca?? bilinemeyece?i için doktor gerekebilir. Ölen askerin ad?, ancak bu bildirimden sonra aç?klan?r.

Bir bak?yorsunuz, bir ?ehidin Türk bayra??na sar?l? tabutu, uça??n kargosuna veriliyor, vard??? havaalan?nda kamyonete yükleniyor. Uygar ülkelerde, ?ehidin naa?? askeri uçakla gidece?i yere gönderilir. Uçaktan askeri törenle al?n?r, cenaze arabas? ile dinsel törenin yap?laca?? yere askerler e?li?inde götürülür. ?n?allah bundan böyle ?ehitlerimize daha çok özen gösterilir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »