Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?LER?N SOYKIRIM ?DD?ALARI VE ?NG?LTERE

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
19 2005 - ?KSAREN

="justify">Ermeni diasporas?n?n bulundu?u tüm ülkelerde Ermeni görü?lerini hararetle ve her f?rsatta savunan, bu görü?lerin kabul edilmesi için devaml? faaliyet gösteren ve  giri?imler yapan politikac?lar vard?r. 

‹ml;lkeden ülkeye de?i?en bir düzen içinde çal???rlar. Örne?in ABD’de  “caucus” ad? verilen bir menfaat grubu içinde faaliyet gösterirler. Ermeni Caucus’üne dahil olmu? olan Kongre  üyelerinin say?s? 160’?n üzerindedir. (Türkiye “caucus’ünde birkaç ki?i vard?r) Ermeni Caucus’ünün  devaml? üyeleri aras?nda bulunan Krononberg, Pallone ve Schift gibi baz? Kongre üyeleri y?llardan beri çal??malar?n?n büyük bölümünü Ermeni menfaatlerini kollaman?n yan?nda  her f?rsatta Türkiye’yi ele?tirmeye ay?r?rlar.

Fransa’ya gelince, seçim bölgelerinde Ermeni bulunan Frans?z milletvekilleri gönüllü olarak Ermeni ç?karlar?n? korumaya çal???rlar; di?erleri de de?i?ik ölçülerde de olsa, Ermenilere sempati beslerler. .Di?er yandan Frans?z Parlamentosu’nun 2001 y?l?nda Ermeni “soyk?r?m?n?” resmen kabul eden bir kanun  ç?karmas?ndan sonra Fransa’da hemen hiç kimse Ermeni görü?leri aleyhinde konu?maz daha do?rusu konu?amaz hale gelmi?tir.  Fransa’da Türkiye’nin Avrupa Birli?i aleyhindeki çok güçlü ak?m Ermeni görü?lerini de güçlü k?lm??t?r.

?ngiltere’de ise durum hayli farkl?d?r. Gerek Avam gerek Lordlar kamaras?nda Ermeni ç?karlar?n? savunmaya çal??an baz? üyelerin var olmas?na kar??n bunlar?n etkileri s?n?rl?d?r ve halen ?ngiltere parlamentosundan Ermeni “soyk?r?m?n?” tan?yan   bir karar ç?kmas? olas?l??? zay?ft?r. Bu nedenledir ki Ermeni aktivistler çabalar?n? ?ngiltere’nin yerel  Meclislerinin  bu konuda kararlar almas? için yo?unla?t?rm?? bulunmaktad?r. Welles (Galler) bölgesi Meclisi böyle bir karar alm??t?r. ?skoçya Meclisi de bu konuyu görü?mektedir.

?ngiliz Parlamentosu’nda Ermeni ç?karlar?n? en fazla savunan ki?i Lordlar Kameras? üyesi Baroness Cox’dur.1982 y?l?nda  asalet ünvan? verilerek Lordlar Kamaras?’na girmi? olan ad? geçen  bu meclisin ba?kan yard?mc?d?r.  Bayan Cox’un Ermenileri kollamakta hiç ölçüsü yoktur. O kadar ki Azerileri Ermenilere kar?? katliam yapmakla itham eder.  Buna kar??n Hocal? katliam?n? hiç duymam?? gibi davran?r. Ermenilerin sald?r?s?ndan kaçan bir milyon kadar kaçk?ndan (mülteci) da  hiç söz etmez. Tabii Ermeniler de Baroness Cox’a çok itibar ederler. Ad? geçen  Ermenistan’a gitti?inde Ba?kan Koçaryan taraf?ndan kabul edilmek ve a??rlanmak ?erefine nail olur.

Barones Cox  14 Temmuz günü Lordlar Kameras?’nda  ?ngiliz Hükümeti’nin Parlamento için bakan yard?mc?s? Lord Triesman’a, hükümetinin 1915 Ermeni “katliam?n?”  soyk?r?m olarak tan?mak hususundaki tutumunu gözden geçirmeyi dü?ünüp dü?ünmedi?ini sordu. Barones’in bu soruyu sormas?n?n nedeni, ?ngiliz hükümetinin  1915 tehcirini soyk?r?m olarak tan?mak için yeter delil olmad??? hakk?ndaki 2001 y?l?nda ifade etti?i ve o zamandan beri de de?i?tirmedi?i görü?ü idi.

Lord Triesman cevab?nda, ?ngiliz hükümetinin 1915-1916 “katliam?n?” bir trajedi olarak kabul etti?ini bununla beraber, eski ?ngiliz hükümetleri gibi, bu olaylar?n,1948 BM Soyk?r?m Sözle?mesi’ne göre, soyk?r?m olarak nitelendirmesi  için yeterince delil olmad???n? dü?ündü?ünü söyledi. .

Lord Triesman’?n bu cevab?n?n önemi,  Ermeni tehcirinin soyk?r?m olmad???n? Avrupa ‘da aç?kça söyleyen tek  ülkenin ?ngiltere oldu?unu bir kez daha teyit etmesidir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »