Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KE? TOPLANTISININ DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
25 2007 - ERAREN

!๠="justify">K?sa ad? KE? olan Karadeniz Ekonomik ??birli?i Te?kilat? Antla?mas?, 25 Haziran 1992’de ?stanbul'da düzenlenen bir zirve toplant?s? ile imzalanm?? ve ilk etapta Karadeniz’in çevresindeki ülkelerin ekonomik alanlardaki i?birli?ini amaçlam??t?r. Bilindi?i gibi Karadeniz’de Ekonomik ??birli?i fikri özellikle 1980'li y?llardan itibaren Do?u Avrupa Ülkeleri ile Sovyetler Birli?i'ndeki de?i?im sürecinin h?zlanmas? ile birlikte ortaya ç?km??t?r.

KE?'nin  kurucu ülkeleri aras?nda Türkiye, eski Sovyetler Birli?i, Romanya ve Bulgaristan yer alm?? ancak Sovyetler Birli?i'nin da??lmas? nedeniyle Ba??ms?z Devletler Toplulu?u (BDT) üye ülkeleri olan Rusya Federasyonu, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan ve Ermenistan da kurucu üye s?fat?yla te?kilatta yer alm??lard?r. Böylelikle ba?lang?çta sadece Karadeniz’e k?y?s? olan ülkelerden olu?an KE?, daha sonra Karadeniz'de k?y?s? olmayan ülkelerinde üye olmas?yla oldukça geni?lemi?tir.   KE?’nin kurulu?unda ilk etapta a?amal? bir serbest bölge kurulmas? hedeflenmi? daha sonra yap?lan toplant?larda ise bu i?birli?i fikri  ekonomik i?birli?ine dönü?türülerek görü?meler bu çerçevede yürütülmeye ba?lanm??t?r. 
 
Günümüzde KE?, 12 kurucu üye ve 13’de gözlemci üye olmak üzere toplam 25 ülkeden olu?maktad?r. Üye ülkeler aras?nda  Türkiye, Yunanistan, S?rbistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan bulunurken gözlemci ülkeler ise ABD, Almanya, Fransa, ?talya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, H?rvatistan, Avusturya, Beyaz Rusya, Tunus, M?s?r ve  ?srail’den olu?maktad?r. Te?kilat?n amac? genel olarak co?rafi ve ekonomik yap? bak?m?ndan birbirine yak?n ülkeler aras?nda ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda i?birli?inin sa?lanmas?d?r. Buradan hareketle Karadeniz Bölgesi’nde bar??, huzur ve i?birli?ine yönelik ili?kilerin yürütülmesi de öngörülmektedir. Uzun vadede ise bölge ülkeleri aras?nda mal, hizmet ve ki?ilerin serbest dola??m?n ve dolay?s?yla üye ülkeler aras?nda serbest bir ticaret bölgesinin kurulmas? amaçlanmaktad?r. 

Bu y?lki toplant?da KE?'nin yeniden canland?r?lmas? için üye ülkelerde demokrasi ve insan haklar? konular?n?n yan? s?ra güvenlik, yasad??? göç ve kaçakç?l???n önlenmesi gibi konular?n da gündeme gelmesi beklenmektedir. Bugün ?stanbul’da yap?lacak olan KE? 15. kurulu? y?ldönümü Devlet Ba?kanlar? zirvesi çerçevesinde bir çok üye ülkenin Devlet Ba?kanlar? Türkiye’ye davet edilmi?tir. Bu ülkelerden biri olan Ermenistan’dan da  Cumhurba?kan? Robert Koçaryan davet edilmi? ancak zirveye Koçaryan’?n yerine D??i?leri bakan? Vartan Oskanyan’?n kat?laca?? beyan edilmi?tir.

Ku?kusuz KE?, Türkiye’nin dünyaya aç?lmas? için önemli bir aç?l?md?r ve Türkiye  bu projeyi ortaya koyarken  Karadeniz’de dostluk ve iyi kom?uluk ili?kilerini esas almaktad?r. Bu ba?lamda Türkiye, ba?ta Ermenistan olmak üzere tüm kom?ular? ile iyi ili?kiler kurma çabas? içindedir. Dolay?s?yla Türkiye kom?u Ermenistan’a yönelik diasporada olumlu ad?mlar atmakta ancak bunlar Ermenistan’da ve diasporada kar??l?k görememektedir. Bu duruma örnek vermek gerekirse son olarak Ermenistan’da 12 May?sta yap?lan parlamento seçimlerine gözlemci olarak kat?lacak olan Türk heyetinin havaalan?ndan geri gönderilmesi, Türkiye’nin restore etti?i Ahtamar kilisesinin Ermeniler taraf?ndan memnuniyetle kar??lanmamas?, Ortak Tarihçiler Komisyonu önerisine cevap al?namamas? ve Ermenistan’?n ba??ms?zl?k bildirgesinde Türkiye’nin Do?u bölgelerinden halen Bat? Ermenistan olarak bahsedilmesi Ermenistan’?n pek de iyi kom?uluk ili?kileri geli?tirmek niyetinde olmad???n?n göstergeleridir. 

Yine güvenlik konusunda Türkiye’nin yan? s?ra Azerbaycan’la da sorunlar? olan Ermenistan’?n ayn? uzla?maz tutumunun burada devam ettirdi?i görülmektedir. Bu ba?lamda Da?l?k Karaba? sorunu konusunda bir çok  hukuk ihlalinin yan? s?ra bölgede sözde referandumlar gerçekle?tirerek Güney Kafkasya’da istikrars?zl???n sürmesine neden olmaktad?r. Ayr?ca AG?T Minsk Grubu e? ba?kanlar?n?n ve üye ülkelerinin çabalar?yla bir çok kez gerçekle?tirilen zirve toplant?lar? s?ras?nda gerek toplant?lar? terk eden taraf olmas? ve gerekse de bu konudaki hayali beklentileri nedeniyle bugüne kadar somut bir sonuç elde edilememesine neden olmaktad?r. KE?’nin üzerinde durdu?u bir di?er husus olan demokrasi ve insan haklar? konusunda da Ermenistan iyi bir tablo sergilememektedir. Az?nl?klara yönelik bask?c? politikalar? ba?ta Birle?mi? Milletler olmak üzere UNICEF, ECRI ve AG?T gibi bir çok resmi kurulu? taraf?ndan her y?l yay?nlanan raporlarda ele?tirilmektedir.

Görüldü?ü gibi Ermenistan’?n, KE?’nin kurulu?unun temel ö?elerinden olan demokrasi ve insan haklar?, güvenlik, iyi kom?uluk ili?kileri, ekonomik i?birli?i ve daha bir çok konuda halen yetersiz kald??? ayr?ca zaten AB ve NATO nedeniyle yeterince cazibesi olmayan KE?’nin de uzun vadede Ermenistan’?n an?lan tutumu nedeniyle söz konusu ülkeye pek de yarar getiremeyece?ini söylemek mümkündür.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »