Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

OSKANYAN ?STANBUL?DA

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
26 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!๠ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Ermenistan Karadeniz Ekonomik ??birli?i Örgütü’nün üyesi olmas?na kar??l?k ?stanbul’da yap?lan Zirve Toplant?s?na Ba?kan Koçaryan kat?lmad?. Ermenistan’? temsilen ?stanbul’a gelen D??i?leri Bakan? Oskanyan’?n, Koçaryan’?n Türkiye ile Ermenistan aras?nda diplomatik ili?ki olmad??? için toplant?ya kat?lmad???n? söyledi?ini gazeteler yaz?yor. E?er diplomatik ili?ki olmad??? zaman resmi ziyaret yap?lm?yorsa Oskanyan neden ?stanbul’a gelmi?tir? Diplomatik ili?ki olmamas? Devlet Ba?kan?n? engelliyor da D??i?leri Bakan?n? engellemiyor mu? Uluslararas? hukukta ve uygulamalarda böyle garip bir kural yoktur. Bu arada Ba?kan Koçaryan’?n 1999 y?l?nda ?stanbul’da AGIT (Avrupa Güvenlik ??birli?i Te?kilat?)  Zirve Toplant?s?na kat?ld???n? hat?rlatal?m.

Koçaryan’?n ?stanbul’a gelmemesinin nedeni böyle bir ziyaretin gerek Ermenistan kamuoyunda gerek Ermeni diasporas?nda ho? kar??lanmayacak olmas?d?r. Soyk?r?m iddialar? ve kara s?n?r kap?s?n?n kapal? olmas? konular? o kadar çok i?lenmi?tir ki bunlar Türkiye aleyhinde bir hava yaratm?? ve Ermenistan Devlet Ba?kan? da gelmemeyi tercih etmi?tir. Oysa ülkesinin Türkiye ile çok ciddi sorunlar? vard?r ve bunlar ancak görü?ülerek çözümlenebilir.  Ermenistan bu sorunlar?n ABD ve AB’nin Türkiye’ye yapaca?? bask?larla çözümlenece?i gibi yanl?? bir inançla son y?llarda Türkiye ile üst düzeyde temastan kaç?nmaktad?r.  

Ermenistan’?n sadece Türkiye ile de?il Azerbaycan’la da büyük sorunlar? vard?r.  Doksanl? y?llar?n ba??nda yap?lan sava? sonucunda halen Karaba? dahil Azerbaycan topraklar?n?n yakla??k %20’si Ermeni i?gali alt?ndad?r.  Bu topraklarda ya?ayan bir milyon kadar Azeri de Azerbaycan’a s???nm??t?r. Oskanyan ?stanbul Zirve toplant?s?nda, Karaba? Ermenilerinin kendilerini koruduklar? gibi bir tez ortaya atarak Azerbaycan topraklar?n?n i?galini aç?klamaya çal??m??,  Ba?kan Aliev ise tarihin çarp?t?lmas?na izin verilmemesi gerekti?ini, Karaba?’da bir i?galin söz konusu oldu?unu, Ermenistan hariç, tüm KE? ülkelerinin Azerbaycan’?n toprak bütünlü?ünü tan?d???n? belirttikten sonra sava??n bitmemi? oldu?unu o nedenle ortada kazanan bulunmad???n? vurgulam??t?r. .

Oskanyan D??i?leri Bakan? Gül ile de görü?tükten sonra yapt??? bas?n toplant?s?nda bilinen Ermeni görü?lerini tekrarlam??t?r. K?saca özetlersek, öncelikle s?n?r?n aç?lmas? üzerinde durmu?,  Türkiye ile ön ko?ul olmadan ili?ki kurmaya haz?r olduklar?n? tekrarlam?? ancak,  Türkiye’nin Tarihçiler Ortak Komisyonu önerisinin kabulü için s?n?r?n aç?lmas? ve 301. maddenin kald?r?lmas? ko?ullar?n? öne sürmü?tür.  Bir yandan normal ili?kiler kurulmas? için Türkiye’nin soyk?r?m? tan?mas?n? ön ko?ul olmad???n? söylerken di?er yandan soyk?r?m?n tan?nmas?n?n her zaman Ermenistan’?n gündeminde oldu?unu ifade etmi?tir. Türkiye’nin Ermenistan’a kar?? tutumunda bir de?i?iklik olmad???ndan ?ikâyet ederken Ermenistan’?n Türkiye politikas?nda bir de?i?iklik olmad???ndan hiç bahsetmemi?tir.  Görüldü?ü üzere Ermenistan’?n Türkiye’ye kar?? tutumu çeli?kilerle doludur.

?ki ülkenin tutumlar? aras?ndaki en önemli fark, Ermenistan’?n Türkiye’nin s?n?rlar?n? tan?madan,  soyk?r?m iddialar?ndan vazgeçmeden ve Karaba?’?n i?gal etmeye devam ederken Türkiye’nin s?n?rlar?n? açmas?n? ve Ermenistan’la diplomatik ili?ki kurmas?n? istemesi,  buna kar??l?k Türkiye’nin taraflar?n birbirlerinin s?n?rlar?n? tan?malar?ndan, soyk?r?m suçlamalar?ndan vazgeçilmesinden ve Karaba? sorunun çözümlenmesinden  sonra iki ülke aras?nda normal ili?ki kurulmas?n? savunmas?d?r. Birbirinin z?dd? olmas? nedeniyle iki ülkenin tutumlar?n?n ?u safhada ba?da?t?rmas? mümkün olmay?p k?sa hatta orta vadede Türkiye-Ermenistan ili?kilerinin normale dönmesini beklemek gerçekçi görülmemektedir.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.