Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

BU MAZLUM M?LLET/REVAN

Hasan Celal GÜZEL
15 2005 - Tercüman

!âmà gn="justify">

Tarihte her ?rk?n, kavmin ve milletin zulme u?rad???; bazen de katliâma ve soyk?r?ma mâruz kald??? görülmü?tür. Bunun misâlleri saymakla bitirilemez. 'Soyk?r?m' (jenosit) denilince, günümüzde akla hep Nazi Almanyas?'nda yahudilere kar?? uygulanan zulüm gelmektedir. 'Etnik temizlik' tâbiri de, S?rplar?n Bosna-Hersek'te Müslüman Bo?nak ahaliye kar?? yapt?klar? zulmü hat?rlatmaktad?r.

1965'lerden sonra Ermenilerin, 1915 y?l?ndaki 'Ermeni Tehciri' olay?n?, Türklerin Ermenilere kar?? uygulad?klar? bir 'soyk?r?m' gibi gösterme gayreti, son zamanlarda ba?ta ABD ve Fransa olmak üzere bir çok ülkede hararetlenmi?; bu ülkelerin Türkiye kar??s?ndaki hesaplar? ve kendi iç politikalar?n?n tesiriyle tekrar gündeme gelmi?tir. Üstelik, Hitler'in jenosit uygulamas?nda, Alman Milleti ile Naziler birbirinden farkl? de?erlendirilirken; sözde Ermeni soyk?r?m? iftiralar?nda, Tehcir'i uygulayan ?ttihatç?lar ile Türk Milleti ay?rt edilmemekte; koskaca bir Millet, soyk?r?mc? olarak suçlanmaktad?r.

* * *

Halbuki, tarihte Türkler kadar haks?zl??a ve zulme mâruz kalan; zaman zaman etnik temizli?e ve soyk?r?ma u?rayan ba?ka bir kavim yoktur. Türk Milleti, tarih boyunca en fazla zulüm gören, ma?dur ve mazlum olan millettir.

?kibin y?ldan çok geriye giden uzun bir tarih döneminde, hemen hemen dünyan?n her yerine uzanan büyük bir co?rafyada hüküm süren Türkler, kendilerine yöneltilen mezalime kar?? mücadele etmi?ler ve azalarak da olsa varl?klar?n? devam ettirmeye muvaffak olmu?lard?r.

* * *

Bir sosyal siyaset profesörü ve nüfus uzman? olan Nevzat Yalç?nta?'?n yapt??? ara?t?rmalara göre; 16.asr?n ortalar?nda dünya nüfusu 500 milyon civar?nda tesbit edilmi? ve Osmanl? Türkleri ile Türkistan'daki nüfusun asgarî 40 milyon oldu?u tahmin edilmi?tir. (Braudel ve Prof. Ömer Lütfi Barkan'?n çal??malar? da bu sonuçlar? desteklemektedir). Bunun yakla??k olarak yar?s? Osmanl? ?mparatorlu?u'nun s?n?rlar? içerisindedir. Di?er bir ifadeyle, 16. yüzy?l?n ortalar?nda dünya nüfusunun yüzde 8'inin Türk oldu?u hesaplanm??t?r. Halbuki, 21. asr?n ba??nda, dünya nüfusu 6 milyar iken, Türk nüfusu 180 milyon olmu?; yani yüzde 8'den yüzde 3'e dü?mü?tür. E?er 16. as?rdaki oran muhafaza edilebilseydi, bugün dünyadaki Türk nüfusu 480 milyon olacakt?. 16. as?rdan bu yana dünyadaki Türk nüfusu 2,7 kat azalm??t?r.

Halbuki, Türkler'de do?urganl?k oran? yüksektir. Bu itibarla, kaydedilen n?sbî azalman?n sebebini do?urganl?kla izah etmek mümkün de?ildir. Demek ki, her f?rsatta katliâm ve soyk?r?m yapmakla suçlanan Türkler, asl?nda dünyan?n en büyük mazlumlar? ve ma?durlar? olmu?tur; mâruz kald?klar? sava?lar, katliâmlar, soyk?r?mlar, sürgünler, k?tl?klar ve asimilasyon neticesinde n?sbî say?lar? azalm??t?r.

* * *

Sizlere f?rsat buldukça Türk Milleti olarak u?rad???m?z zulümleri anlataca??m. Bunu, ba?kalar? gibi kin ve intikam hislerini körüklemek için de?il, genç nesilleri bilgilendirmek için yapaca??m.

Bugün 'Revan'dan ba?l?yorum. Osmanl?'n?n Revan Vilâyeti'nin büyük k?sm?, bugünkü Ermenistan topraklar?d?r. Revan ?ehri de, Ermenistan'?n ba?kenti olan Erivan'd?r.

Bugünkü Ermenistan topraklar?nda M.Ö. 1000 y?llar?ndan itibaren Türkler ya?am??lard?r. Hunlar, Bulgar Türkleri, Hazarlar, Azerîler, Osmanl?lar bu bölgeye yerle?mi?lerdir. 1829'da Revan Vilâyeti Rusya'n?n eline geçti?i zaman Ruslar taraf?ndan yap?lan istatistiklere göre, bu topraklarda ya?ayan 118.650 ki?iden 81.749'unun Müslüman ve 25.131'inin Ermeni oldu?u kaydedilmi?tir. Revan'daki Müslüman Türk nüfusun oran? 1886'da % 59.9'dan 1915'de % 45,5'e dü?ürülmü?tür. ?statistiklerden anla??ld??? gibi, bir taraftan Ermenilerin ?ran ve Türkiye'den Revan (Erivan) Vilâyeti arazisine götürülmesine ve di?er taraftan bölgedeki Türklerin bask?, zulüm ve k?r?mlarla bölgeden uzakla?t?r?lmas?na ra?men, 1917 y?l?nda bütün Erivan Vilâyeti'nin, yani Ermenistan'?n % 40'a yak?n nüfusu Türk'tür.

* * *

Erivan Vilâyeti'nde (Ermenistan Cumhuriyeti), 1918-1920 y?llar? aras?nda, Ta?nak Hükûmeti ve Ta?nak Ordusu taraf?ndan gerçekle?tirilen 'Türk Soyk?r?m?' esnas?nda ?imdiki Ermenistan'da ya?ayan 575.000 Türk'ten 565.000'ni soyk?r?ma mâruz kalm??t?r. Bu rakam? Ermeni ara?t?rmac?s? Zevan Korkodyan, 'Sovyet Ermenistan'?n ahalisi 1831-1931' adl? kitab?nda tasdik etmektedir (Bak?n?z; Doç. Dr. Yavuz Aslan, Rus ?stilas?ndan Sovyet Ermenistan?'na Erivan (Revan) Vilâyeti'nin Demografik Yap?s? 1827-1922, Yeni Türkiye, say? 38).

* * *

1915 Tehcir Olay?'n?, sadece 'soyk?r?m' olarak de?il 'etnik temizlik' ?eklinde nitelendirenler, acaba sadece Revan'da soyk?r?ma ve etnik temizli?e u?rayan 600.000 Türk'ü neden a??zlar?na dahi almazlar dersiniz?

?imdi, o 600 bin Müslüman Türk'ten bize yaln?z ?u hazin Erzurum Türküsü kald?:

'K?rm?z? gül demet demet

Sevda de?il bir alâmet

Gitti gelmez o muhannet

?ol Revan'da balam gald?

Yavrum gald? balam nenni'

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »