Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STANâ??DA ANAYASA DE????KL???

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
01 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

face="Verdana" sŽÿú#ERMEN?STANâ??DA ANAYASA DE????KL???ŠKaraba? hariç tutulursa, Türkiye’nin Ermenistan ile ba?l?ca iki sorunu vard?r. Jml;?ünü dolayl? bir ?ekilde tan?mamas?, ikincisi ise sözde Ermeni soyk?r?m?n?n di?er ülkeler taraf?ndan kabul edilmesine  çal??mas?d?r.

Ermenistan’?n bu politikas?n?n hukuki temeli 23 A?ustos 1990 tarihli Ba??ms?zl?k Bildirgesinin  11. maddesidir. Bu madde  Osmanl? Türkiyesi’nde  ve Bat? Ermenistan’da meydana gelmi? olan 1915 soyk?r?m?n?n uluslararas?nda kabul edilmesinin Ermenistan’?n görevi oldu?unu ifade etmektedir.
 
Bu arada Ba??ms?zl?k Bildirgesi’ nde Bat? Ermenistan olarak bahsedilen yerin Do?u Anadolu oldu?unu belirtelim. Di?er bir deyimle Ba??ms?zl?k Bildirgesi Türkiye’nin do?usunun Ermenistan’a ait oldu?unu belirtmektedir. 

Ermenistan Anayasas? 1995’te yürürlü?e girmi?tir. Anayasan?n birinci cümlesinde
Ba??ms?zl?k Bildirgesi’ ndeki Ermenistan devlet ilkeleri ve milli emellerinin esas al?nd??? kay?tl?d?r. Di?er bir deyimle Bildirgenin  hükümleri Ermenistan Anayasas?nca benimsenmi?tir.  Di?er yandan Anayasan?n 13. maddesi Ermenistan’?n armas?nda A?r? Da??n?n bulanaca??n? hükme ba?lam??t?r. Böylelikle A?r? Da??n?n da Ermenistan’?n bir parças? oldu?u ifade edilmi?tir.

 Türkiye ile Ermenistan aras?nda normal ili?kiler kurulmas? öncelikle Türkiye’nin toprak bütünlü?ünün (veya s?n?rlar?n?n dokunulmazl???n?n) Ermenistan taraf?ndan   resmen tan?nmas?na ba?l?d?r. Ermenistan’?n bunu yapabilmesi ise bir Anayasa de?i?ikli?iyle mümkün olabilir.Ancak  Türkiye ile iyi ili?kiler kurulmas? için Anayasay? de?i?tirmek istemek Ermenistan’da  direni?le  kar??lanabilir. Bu nedenle Ermenistan’da Türkiye ile ili?kiler nedeniyle Anayasa de?i?ikli?i dü?ünülmemi?, bazen D??i?leri Bakan? Oskanyan nadiren de Devlet Ba?kan? Koçaryan,  Ermenistan’?n Türkiye’den toprak talebi olmad???n? ifade etmekle sorunu a?may? dü?ünmü?lerdir. Ancak bu ?ifahi beyanlar, hukuken ba?lay?c? olmad??? için,  Türkiye’yi tatmin etmemi?tir.

Ermenistan, 2001 Ocak ay?nda Avrupa Konseyine üye olurken, hak ve özürlüklerin artt?r?lmas? amac?yla Anayasas?nda reform yapmay? kabul etmi?ti. Ancak Ermenistan hükümeti Avrupa Konseyine kabul edildikten sonra bu reformu unutturmaya veya devaml? ertelemeye çal??m??t?. Reform yap?lmad??? taktirde Avrupa Konseyi üyeli?inin tehlikeye girece?inin anla??lmas? üzerine Anayasa’da baz? de?i?iklikler yap?larak Meclise sunulmu?tu. Meclisin bu metni iki kez inceleyerek onaylamas?  gerekmektedir. Sonra yeni Anayasa referanduma sunulacakt?r.

 Meclis ilk incelemeyi 11 May?s’ta yapm??t?r. 1995 Anayasas?nda    Ba??ms?zl?k Bildirgesine ili?kin ifadelerin yeni metinde de korundu?u görülmü?tür. Di?er bir deyimle yeni metin de Do?u Anadolu Bat? Ermenistan saymakta, ayr?ca “soyk?r?m”?n tan?nmas?n? sa?lamak da Ermenistan’?n görevi olmaya devam etmektedir.
 
Buna kar??l?k Ermenistan armas? hakk?ndaki hüküm kald?r?larak bu hususun kanunla belirlenece?i belirtilmi?tir. Böylece, kuramsal olarak, Ermenistan armas?nda A?r? Da??’n?n kald?r?lmas?, imkan dahiline girmi?tir.

Ermenistan’daki Anayasa de?i?ikliklerinin Türkiye-Ermenistan ili?kilerini nas?l etkiyece?i konusuna ayr?ca de?inece?iz.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.