Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STANâ??DA ANAYASA DE????KL??? (2)

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
02 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

face="Verdana" sŽÿû'ERMEN?STANâ??DA ANAYASA DE????KL??? (2)öDün, Avrupa Konseyi’nden gelen bask? üzerine Ermenistan’?n Anayasada  baz? de?i?iklikler yapt???n?, ancak  haz?rlanan metinde, Ermenistan Ba??ms?zl?k Bildirgesi’ne at?f yap?lmaya devam edildi?ini, Ba??ms?zl?k Bildirgesi’nin soyk?r?m?n uluslararas?nda tan?nmas?n? Ermenistan’?n görevi olarak belirledi?ini ve ayn? zamanda Do?u Anadolu’yu da  Bat? Ermenistan olarak adland?rd???n? yazm??t?k.
a??ms?zl?k Bildirgesi’ndeki bu iki hususa itiraz etmi?tir.  Özellikle Do?u Anadolu’nun Ermenistan topra?? say?lmas? hiçbir ?ekilde kabul edilemez olarak görülmü?tür. Gerçekten de kendisine sayg? duyan hiçbir devletin topraklar?n?n bir k?sm? üzerinde, hem de anayasal bir metinle, hak iddia eden bir ülkeyle normal ili?ki yürütmesi dü?ünülemez. Nitekim Türkiye Ermenistan ile diplomatik ili?ki kurmam??t?r.
Ermenistan yetkilileri Türkiye ile Ermenistan aras?nda ili?ki kurulmas?n?n Türkiye’nin toprak bütünlü?ünün tan?nmas?na ba?l? oldu?unu gayet iyi bilmektedirler. Bunun önündeki ba?l?ca engel ise Ba??ms?zl?k Bildirgesi’nin hükümleridir. Avrupa Konseyi’nin istedi?i de?i?iklikler yap?l?rken bu hükümler de kolayl?kla de?i?tirilebilirdi. Bunun yap?lmamas?, di?er bir deyimle, Do?u Anadolu üzerinde hak iddia etmeye devam olunmas?, Ermenistan bak?m?ndan bir talihsizlik ve kaç?r?lan bir f?rsat olmu?tur.
Di?er yandan Ermenistan’?n hem Bat? Ermenistan’dan bahsetmesi, hem “soyk?r?m?n” uluslararas?nda tan?nmas? için çaba sarf etmesi hem de Türkiye ile diplomatik ili?ki kurarak  s?n?rlar?n aç?lmas?n? sa?lamak istemesi, di?er bir deyimle hiçbir ?ey vermeden her ?eyi almaya çal??mas?,  makul de?ildir.
Ermenistan’?n çeli?kili gibi görünen bu tutumunun ba?l?ca sebebi Türkiye’ye kar?? yürütmekte oldu?u  mücadeleyi kazanmakta oldu?u inanc?d?r. Nitekim son aylarda baz? ülke parlamentolar?n?n pe? pe?e  sözde Ermeni soyk?r?m?n? tan?yan kararlar almas?, 90. y?l? anma etkinliklerine di?er ülkelerden de çok say?da kat?l?m olmas? ve nihayet Türkiye’de baz? bilim adamlar?n?n Ermeni tezlerini aç?kça benimsemeleri ve hatta bunlar? Türk kamu oyuna kabul ettirme çabas? içine girmeleri  gerek diasporay?  gerek Ermenistan’?  bir tür zafer havas?na sokmu?tur. Ermenistan’?n, Türkiye’nin istedi?i  Anayasa de?i?ikliklerini yapmamas?n?n ana nedeni budur.
Ba?bakan Erdo?an’?n  Nisan ay? ortas?nda, soyk?r?m iddialar?n? ara?t?rmak üzere  bir tarihçiler komisyonu kurulmas?n? önerdi?i hat?rlanacakt?r. Bir çok ülkenin bu öneriyi benimsemesine kar??n Koçaryan cevab?nda bu konunun görü?ülmesine  de?il diplomatik ili?kilerin kurulmas?na ve s?n?rlar?n aç?lmas?na öncelik vermi?tir. Koçaryan’?n bu dolayl? reddinin nedeni de ?u anda Türkiye’ye kar?? kendisini güçlü hissetmesidir. Nitekim Koçaryan ayn? inançla   May?s ay? ortalar?nda Var?ova’da düzenlenen Avrupa Konseyi zirve toplant?s?nda,  Ermeni “soyk?r?m?n?n” uluslararas?nda tan?nmas? için çaba gösterdiklerini söylemi?, ayr?ca “soyk?r?m?” tan?yan ülkelere te?ekkür etmi?tir. Toplant?n?n konusuyla ilgili olmayan ve ba?l?ca amac? Türkiye’yi aç?kça ele?tirmek oldu?u anla??lan bu konu?ma üzerine Erdo?an-Koçaryan görü?mesi yap?lamam?? ve  ba?lamas? beklenen  Ermenistan-Türkiye diyalogu da gerçekle?memi?tir.
?u anda Ermenilerin en fazla önem verdi?i husus Türkiye’nin s?n?rlar? açmas?d?r. Diyalogun olmad??? bir ortamda s?n?rlar?n nas?l aç?laca?? ise merak konusudur.

 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.