Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STANâ??DA DO?AL GAZIN YEN? F?YATLARI AÇIKLANDI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
14 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!Şè@="justify">Rusya Federasyonu tarihinde,  eskiden Sovyetler birli?ine dâhil olup da ?imdi ba??ms?zl???n? kazanm?? bulunan ülkelerden baz?lar?na satt??? do?al gaz fiyatlar?n? bir misli kadar artt?rd?. Bunlar?n aras?nda Ermenistan da vard?.

Rusya’n?n herkese ayn? fiyat? uygulamamas? ve bu arada Beyaz Rusya’ya sat?lan do?al gaza zam yap?lmamas? fiyat art??lar?n?n ekonomik oldu?u kadar siyasi nedenlerinin de oldu?unu gösteriyordu.

Do?al gaz zamm? Ermenistan’da çok olumsuz kar??land?. Ekonomiye ciddi bir yük getirmenin yan?nda bu zam Rusya’n?n Ermenistan’a özel bir muamele yapmak istemedi?ini de gösteriyordu. Oysa Ermeniler, Rusya ile hemen her alanda yak?n ili?kiler içinde bulunman?n yan?nda Do?u Kafkasya’da Rusya’n?n tek müttefiki idiler ve ayr?ca Rusya’ya askeri bir üs de vermi?lerdi. Bu nedenlerle farkl? bir muameleye tabi olacaklar?n? dü?ünüyorlard?.

Ba?kan Koçaryan’?n bu karar? de?i?tirmek için Ba?kan Putin ile yapt??? iki görü?meden bir sonuç al?namad?. Sadece Rusya yeni fiyatlar?n uygulanmas?n? 1 Nisan’a erteledi.
 
Rusya’n?n bu tavr? Ermenilerde büyük bir dü? k?r?kl??? yaratt?. ?ktidara yak?n baz? gazete ve TV kanallar? adeta Rusya’ya kar?? kampanya açt?lar. Ancak hiç etkili olamad?lar. Ermenistan, Rusya’ya dayanarak, Azerbaycan ve Türkiye’ye kar?? bir husumet politikas?n? yürüttü?ünden Rusya’n?n alternatifi yoktu. Rusya’ya bu derecede ba??ml? olununca da onun her dedi?ini yapmak gerekiyordu.

Ermenistan Ba?bakan? Markaryan Ocak ay? sonlar?nda do?al gaz fiyat art???n? tüketiciye yans?tmamak için ellerinden geleni yapacaklar?n? söylemi?ti. 10 Martta aç?klanan do?al gaz?n Ermenistan dahilindeki yeni sat?? fiyatlar? durumun hiç de öyle olmad???n? gösterdi.  Ki?isel kullan?m (evlerde kullan?m) için sat?lan do?al gaz?n fiyat? yüzde elli kadar artt?. Endüstriye sat?lan do?al gaz fiyatlar?nda ise art?? % 85 gibi çok yüksek oldu. Ayr?ca, henüz aç?klanmam?? olmakla beraber,  elektrik fiyatlar?nda da asgari % 15 art?? olmas? beklenmektedir.

Ermenistan’a ?ran’dan gaz getirecek boru hatt? 2007 ‘de bitecektir. Bu hatt?n 2006 sonunda devreye girmesine çal???lmaktad?r. Böylelikle Ermenistan’? tek kayna?a ba?l? olmaktan kurtaracak gibi görünmekle beraber, Türkiye’nin ?ran gaz? konusunda ya?ad??? zaman?nda teslim edilmemek, dü?ük kaliteli gaz gibi sorunlarla Ermenistan’?n da kar??la?mas? ve ya?amas? olas?d?r.

K?saca Ermenistan için ucuz do?al gaz dönemi bitmi? gibi görülmektedir. Daha pahal? enerji, üretimin de pahalanmas? sonucunu verece?inden,  bir süre için olsun, ekonomiyi yava?latacakt?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.