Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERTELENEN KONFERANS

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
01 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

="justify">Son bir ay?n Ermeni sorunu yönünden en önemli konusu daha önce ertelenmi? bulunan Ermeni konferans?n?n 23-25 Eylül’ de yap?laca??n?n aç?klanm?? olmas?d?r.

Cnuyu k?saca hat?rlatal?m. Bo?aziçi, Sabanc? ve Bilgi Üniversiteleri 25-27 May?s’ta Bo?aziçi Üniversitesi’nde '?mparatorlu?un Çökü? Döneminde Osmanl? Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunlari' ba?l??? alt?nda bir konferans düzenleyeceklerini aç?klam??lar ve bu konferansa kat?lacaklar?n adlar?n? ve ele al?nacak konular? da bildirmi?lerdi.

Konferansa tebli? sunacak ki?ilerin hemen hepsinin Ermeni soyk?r?m iddias?n? kabul eden ve bu iddian?n kabulü için faaliyet gösteren ki?iler olmas? konferans? bir tür Ermeni propagandas?na dönüstürdü?ünden itirazlar olmu? ve özellikle Adalet Bakan? Cemil Çiçek’in konferansi arkadan hançerlemek olarak nitelendirmesi dikkatleri çekmi?ti. Adalet Bakan?n?n bu sözleri üzerine konferans? düzenleyenler bir bildiri yay?nlayarak konferans?n ertelendi?ini bildirmi?ler, erteleme nedeni olarak henüz gerçekle?tirilmemi? olan bir konferans?n içeri?iyle ilgili pe?in hükümler öne sürülmesinin, bir devlet üniversitesinin bilimsel özgürlü?ünü zedeleyece?inden kaygi duyulmas?n? göstermi?lerdi. Ancak konferans hakk?nda baz? ele?tiriler yap?lm?? olmas?n?n Bo?aziçi Üniversitesi’nin bilimsel özgürlü?ünü neden ve nas?l zedeleyece?i anlas?lamam??t?. Bu ele?tirilerin bir bakan taraf?ndan yap?lm?? olmas?n?n da hukuki aç?dan bir sonuç do?urmuyordu. Zira, mevcut yasalara göre bir bakan?n bu konferans? önlemesi mümkün de?ildi. Bo?aziçi Üniversitesi’nde yap?lacak herhangi bir faaliyetin tek karar mercii basta rektör olmak üzere üniversite idaresiydi. Di?er bir deyimle Adalet Bakan? ele?tirse de Bo?aziçi Üniversitesi bu konferans? düzenleyebilirdi. Bütçesini devletten almas? nedeniyle Bo?aziçi Üniversitesi’nin hükümetle bir anla?mazl?k içine girmemeyi ye?ledi?i dü?ünülebilir. Ancak Ba?bakan ve Yard?mc?s? D??i?leri Bakan? Konferans?n yap?lmas?nda bir sak?nca görmediklerini ifade etmi? olduklar?ndan bu olas?l?k da geçerli de?ildir. Son olarak Konferans?n, di?er düzenleyiciler olan Sabanc? veya Bilgi Üniversitelerinde yap?lmas? da mümkündü. Bu da yap?lmam??t?r. K?saca konferans?n ertelenme nedeni anla??lamam??t?r.

Bu olay hakk?nda Türk bas?n?nda ç?kan yaz?lar?n ço?u konuya ifade özgürlü?ü aç?s?ndan yakla?arak hükümeti ve özellikle Adalet Bakan?n? ele?tirdiler. Ayn? ?ekilde yabanc? ülkelerde ve özellikle AB ülkelerinde bu olay Türkiye aç?s?ndan olumsuz bir geli?me olarak de?erlendirildi ve bazen de Türkiye’nin AB üyeli?ine ehil bir ülke olmad??? yolunda beyan ve yorumlara yol açt?. Bu da AB ile 3 Ekim’de müzakerelere ba?lanmas?na çok önem veren hükümeti güç durumda b?rakt?. Bir gazeteye göre (Milliyet, 25 A?ustos) bizzat Ba?bakan?n talebi üzerine Bo?aziçi ve Sabanc? Üniversiteleri Konferans?n yap?lmas?na karar verdi.

Bu konferans, ba?ta soyk?r?m iddialar? olmak üzere, Ermeni sorununun geçmi?inin ve özellikle günümüze etkilerinin daha iyi anla??lmas?na katk?da bulunabilir mi? Yukar?da de?indi?imiz gibi konferansa kat?lanlar?n hemen hepsi Ermeni soyk?r?m iddialar?n? kabul eden ve bu iddian?n kabulü için faaliyet gösteren ki?ilerdir. Aksi fikirde olan yüzlerce Türk bilim adam?ndan hiçbiri konferansa ça?r?lmam??t?r. Bu durumda konferans?n 1915 tehcirinin bir soyk?r?m oldu?u fikrini Türkiye’ye yaymaktan öteye bir i?levi bulunmad??? sonucuna var?lmaktad?r. Bu aç?dan bak?ld???nda konferans?n bilimsel de?il siyasi bir amaç güttü?ü görülmektedir.

Oysa, Türkiye’nin Avrupa Birli?i’ne üye olmak süreci içinde kars?la?aca?? sorunlardan biri haline gelmekte oldu?u görülen soyk?r?m iddialar?n?n, bu iddialara neden olan olaylar?n tarihsel oldu?u kadar hukuki yönleriyle, tam bir tarafs?zl?k içinde derinli?ine incelenmesine artik gerçekten ihtiyaç vard?r. Bu ise, lehte veya aleyhte, tüm görü?lerin özgürce ifade edilece?i ve soyk?r?m iddialar?n?n Türkiye d???nda do?du?u dikkate al?narak, Ermeniler dahil yabanc? bilim adamlar?n?n da kat?laca?? geni? kapsaml? bir konferans ile mümkün olabilir.


    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.