Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TOPLUM, B?REY VE K?ML?K

Birsen KARACA, Prof.Dr.
27 2007 - Soyk?r?m Gerçe?i

.[Ô`Aellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

“Sözde Ermeni soyk?r?m? Projesi/Toplumsal Bellek ve Sinema” (Say, 2006) adl? kitab?m için ara?t?rma yaparken toplad???m verilerin i?aret etti?i, Türkiye’yi yak?ndan ilgilendiren ama o günkü haliyle çal??mam?n kapsam? d???nda kalan bir fenomen dikkat çekiciydi: Elde etti?im bilgiler Türkiye’de gündem konusu olmak ve Türkiye’den tepki almak için özel çaba sarfeden yabanc? ünlüleri ve bunlar?n nicel çoklu?unu sergileyen renkli bir tablo olu?turuyordu. Bu ünlülerin baz?lar?n?n adlar?ndan ve soyadlar?ndan Ermeni etnik kökenli olduklar? anla??l?yordu, di?erleri ise resmi kimlikleriyle böyle bir veri sunmuyorlard?. Ama hepsi de sanki ayn? örgütün ya da tarikat?n üyesiymi? gibi ortak davran??lar sergiliyorlard?. Örne?in: 1) Ya?ad?klar? ve kimli?ini ta??d?klar? ülkenin kendilerine kazand?rd??? ünün de?il, kendileri için Türkiye’den özellikle olumsuz gelecek tepkinin pe?inde olduklar? izlenimini yarat?yorlard?. Bunu yaparken bir yandan tehdit kokan bir tav?rla Türkiye’ye güçlerini ispat etmek istiyormu? görüntüsü sunuyorlard?, di?er yandan bu tav?rla çeli?en bir içerikle “Türkiye benimle daha güçlü olurdu” mesaj?n? iletmek için çabal?yorlard?. Bu sav? destekleyen bir aç?klama da vard?r: Charles Aznavour do?um y?ldönümü dolay?s?yla yap?lan bir televizyon program?nda Ermeni iddialar?na kendi öyküleri e?li?inde verdi?i ko?ulsuz deste?in hemen ard?ndan “?imdi Fransa’n?n de?il, dünyan?n en ünlü Türk ?ark?c?s? olacakt?m," derken kendisi için biçti?i de?erden bir ?ekilde Türkiye’yi de haberdar eder[1] . 2) Ermeni tarihiyle ilgili bilgi aktar?rken özele?tiri yapmak bir yana, dü?üncelerinde nüans yaratacak delilleri kategorik bir ?ekilde reddediyorlard? ve kendilerine yöneltilen ele?tirileri dinlemeye tahammül edemiyorlard?. Bu konuda henüz tamamlad??? tablonun boyalar?n?n kar??mas?ndan korkan bir ressam kadar titizdiler. 3) ?stisnas?z hepsi sahip olduklar? ünü Türkiye’de kendileriyle ilgili gündem konusu yaratmak için kullan?yorlard?. Ba?ar?l? olmak için de ?öyle bir yöntem geli?tirmi?lerdi: Türkiye’den ald?klar? tepkiyi kendi kamuoylar?na, kendi kamuoylar?ndan ald?klar? tepkiyi de Türkiye’ye pazarl?yorlard?. Böylece tepki tepkiyi do?uruyordu. Bu sayede tepkiler “Ermeni ?ddialar?” çerçevesinde yarat?lan sorunlar? besliyordu. Bunun sonucunda da sorunu çözebilece?i iddias?nda olanlar ön saflara ç?k?yorlard?. Bu ki?ilerden birisi de, ?u an için belki de en ünlüsü Nikolas Sarkozy’dir.
Konu ara?t?rmaya de?er nitelikte ve bu ünlülerin kimlik bilgileri söz konusu e?ilimi yorumlamak isteyenlere yeni bir aç?l?m kazand?rabilir.

Nikolas Sarkozy ilginç bir örnek, çünkü Sarkozy’nin Fransa Cumhurba?kan? kimli?iyle “Ermeni Tasar?lar?”na destek verirken [2] ve Türkiye’nin AB üyeli?ine kar?? oldu?unu gösterirken [3] ki?ili?ini ön plana ç?kartarak gündemler olu?turmas?, en önemlisi de bunu yaparken kulland??? yöntem konuya uluslararas? siyasetin d???nda kalan farkl? bir boyut daha kazand?r?yor.

Bu çal??man?n ç?k?? noktas? Sarkozy’nin Almanya’n?n Heiligendamm kentinde 2007 y?l?n?n May?s ay?nda gerçekle?en G-8 toplant?lar? paralelinde Rusya Federasyonu Devlet Ba?kan? Vladimir Putin ile yapt??? görü?me sonras? düzenledi?i bas?n toplant?s? s?ras?nda kameralara yans?yan görüntüsü oldu. [4] Olay?n perde arkas?ndaki gerçek neydi? Sarkozy’yi sarho? eden Rus dehas? m?yd?, Rus votkas? m??... Yoksa bu bir hesapla?ma m?yd??... Bu sorular? yan?tlayabilmek için bir süre beklememiz gerekecek ama Rus halk?n?n Sarkozy’yi kimli?indeki hangi bilgilerle tan?d???n? hemen ö?renebiliriz.

Adresi a?a??daki dipnotta verilen Rus sitesinde Sarkozy hakk?nda “Ufak Onba??” [5] ba?l??? alt?nda ?öyle bir yorum var: “Bu adama ya hayran olunur ya da ondan nefret edilir. Bu ikisinin ortas? bir duygunun Fransa Cumhurba?kan? aday? Nikola [6] Sarkozy’nin Napoleonvari tav?rlar? için söz konusu olamayaca?? aç?kt?r.” [7]

Fransa’da cumhurba?kanl??? seçiminin ikinci turu sürerken Nikolas Sarkozy’nin "Sizi etraf?mda topluyorum ki bir rüyay? gerçekle?tirebilelim" sözlerinin Amerikal? çevirmen taraf?ndan, "Bir rüyay? gerçekle?tirebilmemiz için sizi ?i?kin egomda biraraya getiriyorum" diye çevrilmesi [8] gerçekten bir çeviri hatas? m?yd?? Yoksa Amerikal? çevirmen o anda Sarkozy hakk?nda kamuoyunun belle?inde yaz?l? bir ba?ka metnin çevirisini mi yap?yordu?

Wikipedia’n?n Rusça sayfas?nda Sarkozy’nin soya?ac?, çocuklu?u, e?itimi, i?i, ailesi, siyasi biyografisi, cumhurba?kan? seçilmeden önceki kariyeri, hükümet içerisindeki faaliyetleri, cumhurba?kan? olarak seçilmesi, cumhurba?kanl???, kurdu?u hükümetin iç ve d?? politikas? zaman zaman ayr?nt?l? bilgilerle Rus okurlara sunulmu?. An?lan bilgiler aras?nda bu makalenin konusuyla ili?kilendirilecek baz? ayr?nt?lar da var:

“Ebeveyni:

Babas? Pál Sárközy de Nagy-Bócsa Budape?te’de do?mu?tur. Szolnok ?ehri yak?nlar?nda topraklar? ve ba?kentten 100 km uzakl?kta Alattyán adl? küçük bir ?atonun sahibi olan Protestan inanc?na mensup orta s?n?f Macar soylusu bir ailenin çocu?udur. [9] Atalar? Szolnok Belediyesi üyesiydiler. Aile 1944 y?l?nda Sovyet Ordusunun geli?iyle birlikte ülkeyi terk etti. Paul Sarkozy (ad?n? da Frans?zcaya bu ?ekilde uyarlam??t?) Baden-Baden ?ehrinde Frans?z Yabanc?lar Lejyonu’na kaydoldu, be? y?ll?k anla?ma imzalad? ve çal??mak için Cezair’e gitti. Hintçini’ne gitmeyi istemedi?i için 1948 y?l?nda terhis oldu. Frans?z vatanda?l??? ald? ve Marsilya’ya yerle?ti, k?sa süre sonra da Paris’e ta??nd?. 1949 y?l?nda Andrée Mallah ile evlendi. Andrée Mallah hukuk fakültesi ö?rencisi idi ve Paris’te sayg?n bir yer olan 17. Bölgede çal??an ünlü bir doktorun k?z?yd?. Andrée Mallah’n?n babas? Benedict Mallah Selanik’den göç etmi? ve katolik mezhebine geçmi? bir Sefardi Yahudisiydi. Andrée Mallah ve Paul Sarkozy’nin evlili?inden üç çocuk dünyaya geldi: Guillaume (1952), Nikolas (1955) ve François (1957).
1959 y?l?nda Paul Sarkozy ailesini terk etti. Sonra iki kez daha evlendi. Anne çocuklar?n? yeti?tirebilmek için e?itimini b?rakt? ve avukat oldu.

Çocuklu?u:

Nikolay Sarkozy ya?ant?s?n?n ilk y?llar?n? Paris’te 17. Bölgede geçirdi. Daha sonra aile kom?u ?ehir Neuilly sur Seine’e ta??nd?. Baba Sarkozy maddi durumu iyi olmas?na ra?men çocuklar?n?n e?itimiyle ilgilenmedi ve ailesine yard?m etmedi. Sarkozy’nin üzerinde dini inanc?yla Katolik, politik görü?üyle pragmatik birisi olan dedesi (Benedict Mallah) etkili olmu?tur. Aile çocuklar?n Frans?z toplumu içerisinde tamamen asimile olmas?n? istemi?tir. Kendi ifadesine göre, çocuk Sarkozy kendisini tam olarak Frans?z hissedememiyordu ve nispeten dar gelirli olmalar?ndan dolay? ac? duyuyordu, üstelik ayaklar?n?n üzerinde durabilmesi için de yeterince güçlü de?ildi. Daha sonra kendisinin de defalarca söyledi?i gibi, özellikle çocuklu?unun acizli?i ve babas?n?n yoklu?u onu böyle yapm??t?. <...>

E?itimi, ??i ve Ailesi:

E?itimini özel bir Katolik okulunda ald?. Belgelere göre oldukça vasat bir ö?rencidir. 1973 y?l?nda bakalorya diplomas? ald?. 1978 y?l?nda Paris’te bulunan Siyasi Bilimler Enstitüsünü bitirdi: Burada devletler hukuku ve siyasi bilimler, ayr?ca (diplomas?z olarak) özel hukuk da okudu. Avukat oldu. Frans?z Ticaret Hukuku konusunda, (daha detayl? bilgiyle) gayrimenkul hukuku konusunda uzmanla?t?.
23 Eylül 1982 tarihinde Viko’lu bir eczac?n?n k?z? olan Korsikal? Marie-Dominique Culioli ile evlendi. ?ki çocuklar? oldu: Pierre (1985) ve Jean (1987). 1984 y?l?nda, o dönemde Neuilly sur Seine’in belediye ba?kan? olan Sarkozy yerel bir televizyon kanal? sahibinin e?i olan Cécilia Ciganer-Albeniz ile tan??t?. Aralar?nda Sarkozy’nin ilk e?inden ayr?lmas?na neden olan bir a?k ba?lad?. 1996 y?l?nda Nikolas ve Cécilia evlendiler. 1997 y?l?nda o?ullar? Louis do?du. Cécilia’nin ilk evlili?inden olan iki k?z? Judite (1984) ve Janna-Marie (1989) de aileyle birlikte ya??yor. <...>” [10]

Sarkozy’nin biyografisiyle ilgili ?u ana kadar çizilen perspektifi geni?letecek ba?ka bilgiler de var: 1492 y?l?nda, Osmanl? (Katolik Monar?isiler taraf?ndan) ?spanya’dan kovulan Sefardi Yahudilerine kap?lar?n? açt??? zaman Selanik’e yerle?enler aras?nda Sarkozy’nin dedesi Benedict Mallah’n?n atalar? da vard?r. Yani Benedict Mallah bir Osmanl? vatanda??d?r. Benedict Mallah 1904 y?l?nda, 14 ya??nda iken o zamanlar bir Osmanl? kenti olan Selanik’ten annesiyle birlikte Fransa’ya gider: Burada t?p e?itimi al?r, bakalorya diplomas?n? ald?ktan sonra da Fransa’da kalmaya ve Frans?z vatanda?l???na geçmeye karar verir. Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda Frans?z ordusuna doktor olarak hizmet eder. Bu dönemde Mallah dul bir kad?n olan, Katolik Adèle Bouvier’la tan???r, 1917 y?l?nda da onunla evlenir. E?i Adèle Bouvier’n?n ailesinden gelen taleple Fransa’da bask?n olan Katolik mezhebine geçer ve Aaron olan özgün ad?n? Benedict olarak de?i?tirir. ?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda Selanik’te kalan veya Fransa’ya giden çok say?da Mallah Naziler taraf?ndan tutuklanarak Ölüm Kamplar?na gönderilir. Kulland???m kaynakta bu kamplarda Mallah ailesinin toplam 57 üyesinin öldürülmü? oldu?u bilgisi de veriliyor. [11]

Konu çok yönlü ara?t?rmalara aç?k ve ilginç: Bir aç?dan bak?l?nca Nikolas Sarkozy’nin, Charles Aznavour’un, Hanri Verneuil’in vd. kimliklerinin olu?mas?nda rol oynayan (bu örnekler için) Frans?z toplumunun asimilasyon gücünü gösteren verileri ve asimile yöntemlerini izliyorsunuz; di?er aç?dan bu bireylerin kimlik sorunlar?n?; bir ba?ka aç?dan bu beyinlerin kurgulad??? ve yukar?da i?aret edilen ki?ilik sorununun meyvesi olan “Ermeni Tasar?lar?”n?...

*Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi ö?retim üyesi.
1-
http://www.haberler.com/en-unlu-turk-sarkicisi-olabilirdim-haberi
2-
http://www.eraren.org/index.php?Page=GBulten&BultenNo=417
http://www.eraren.org/index.php?Page=GBulten&BultenNo=415
http://www.netgazete.com/NewsDetail.aspx?nID=701115
http://www.turksoylaipekyolu.com/tr/Fransa/a.2160.html
3-
http://forum.arkitera.com/kahve-molasi/13708-turkler-ve-turkiyeye-nasil-bakiyorlar.html
4-
http://www.celiknet.com/index.php?id=19245
Ayr?ca bkz.
http://videogaleri.hurriyet.com.tr/Video.aspx?s=5&vid=1473
5- Napoleon Banaparte için kullan?lan bir s?fat.
6- Yazar Sarkozy’nin ön ad?n? (Rusçadaki gelene?e uyarak) telaffuzu dikkate alarak Rusçaya aktar?yor. Dolay?s?yla Sarkozy’nin ön ad?n? anmas? gerekti?i durumlarda Nikola olarak yaz?yor.
7-
http://www.peoples.ru/state/minister/france/nickola_sarkozy/index1.html
8-
http://www.lingoturk.com/article/haber_oku.asp?haber=247
9- Mine K?r?kkanat Vatan gazetesindeki 29 Haziran 2007 tarihli kö?esinde “Batakl?k Soylusu: Sarkozy” ba?l?kl? yaz?nda Sarkozy ailesinin soyluluk unvan?yla ilgili öyküyü anlatm??t?r.
10-http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F
11-http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »