Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

GAZ? ÜN?VERS?TES? SEMPOZYOMU

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
24 2005 - ?KSAREN

="justify">Dün (23 Kas?m) Gazi Üniversitsei Atatürk Ara?t?rma Merkezince düzenlenen "Türk-Ermeni ?li?kilerinin Geli?imi ve 1915 Olaylar?" ba?l?kl? Sempozyum Üniversitenin Mimar Kemalettin salonunda ba?lad?.

enunun hemen her yönünün ele al?naca?? bu sempozyuma Türk ve yabanc?, elliden fazla bilim adam? kat?ld?. Türk profesörler aras?nda Yusuf Halaço?lu, Hikmet Özdemir,Sina Ak?in, Türkkaya Ataöv, An?l Çeçen, Kemal Çiçek, Bayram Kodaman Refet Yinanç, Mehmet Saray, Enver Konukçu, Süleymn Beyo?lu, Re?at Genç ve , Salahi Sonyel ile Düzenleme Kurumu Ba?kan? Hale ??vg?n gibi isimler dikkati çekti.
Yabanc?lar aras?nda ön s?ray? son zamanlarda makaleleriyle ve bir kaç gün önce yay?mlanan kitab?yla Ermeni tezlerini çürüten Prof. Guenther Lewy ald?.Ermeni görü?lerini  ele?tirdi?i için 1980li y?llar?n ba??nda büyük bask? ve tehditlere maruz kalan ve evi de bombalanm?? bulunan de?erli tarihçi  Prof. Stanford Shaw'un bu konferansa kat?lmas? da ayr?ca memnunluk uyand?rd?.Yabanc?lar aras?nda tan?nm?? tarihci Norman Stone, Rusya'dan Alexander Dugin ve Kalerya Belova'y? ve Suriye'den Prof. Faysal Kaltum'u  saymak mümkündür.

Azeriler  ba?ta Bakan  Naz?m ?brahimov olmak üzere kalabal?k bir kadro ile temsil edildiler.
Emekli Büyükelçiler aras?nda ise ?ükrü Elekda?, Gündüz Aktan, Onur Öymen, Bilal ?im?ir ve Bendeniz bulunuyordu.

Genç ku?aklardan ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nden ?enol Kantarc?, TOBB'dan ?nanç At?lgan, ABD Utah Üviversitesi’nden Hakan Yavuz ve Va?ington'dan Avukat Günay Evinç say?labilir.

Konferansa kat?lan Devlet Ar?ivleri Genel Müdürü Doç.Dr.Yusuf Sar?nay taraf?ndan düzenlenmi? olan sergi de büyük ilgi çekti.

Sempozyumu Düzenleme Kurumu, geçen Eylül ay?nda Bilgi Üniversitesi’nde yap?lan ve sadece Ermeni görü?lerinin dile getirildi?i ve muhalif görü?lü ki?elere, de?il söz vermek salona bile al?nmad??? Konferansa kat?lanlara davetiye göndermi?ti.
?ki ki?i hariç, di?erleri bu davete icabet etmediler ve böylelikle de ciddi bir bilimsel tart??maya kat?labilecek durumda olmad?klar?n? ortaya koydular.

Buna kar??n  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Prof Bask?n Oran ile Almanya'da Bochum Üniversitesi’nden Prof. Fikret Adan?r konferansa kat?ld?lar.
?lk günü konu?an Bask?n Oran baz? ölçülü itirazlarla kar??la?sa da  büyük ilgi uyand?rd? ve en fazla soru kendisine yöneldildi.

Bilgi Üniversitesi Konferans?’n?n aksine bu sermpozyuma giri? serbestti. Koca salon hep dolu oldu?undan sonradan gelenler için yer bulmak bazen  sorun oldu, ancak kimse geri çevrilmedi.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »