Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

HÜR DÜ?ÜNCEN?N VATANI FRANSA

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
22 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!ßÈÀ face="Verdana" size="2">Fransa öteden beri hür dü?üncenin, bizim Anayasam?zda yer alan deyimiyle, “Dü?ünceyi Aç?klama ve Yayma” hürriyetinin vatan? say?l?r. Gerçekten de Frans?z ?htilalinden günümüze Frans?z tarihi incelendi?inde, k?sa süren Vichy dönemi hariç,  Fransa’da gerçekten de hür dü?ünceye büyük önem verdi?i görülür. Ne var ki, 1990’lar?n ba??ndan itibaren Fransa’da baz? olaylar için hür dü?ünceyi engelleyen kanunlar kabul edilmeye ba?lanm??t?r. Bunlar aras?nda 2001 y?l?nda kabul edilen ve Ermeni soyk?r?m iddialar?n? kabul eden ve Yahudi Holokostu’ nun inkâr?n? cezaland?ran kanunlar da vard?r. 

Bu kanlar, dü?üncenin aç?klanmas?n? engelleyen nitelik ta??mas?na ra?men, Yahudiler soyk?r?m yap?ld???ndan kimsenin ?üphesi olmamas? ve Ermenilerin soyk?r?ma u?rad?klar? hakk?nda ise yo?un propagandan?n etkisiyle Fransa’da bir itirazla kar??la?mam??t?.  Buna kar??n bu y?l ?ubat ay?nda kabul edilen bir ba?ka kanunda “deniz a??r? ülkelerde ve özellikle Kuzey Afrika’daki Frans?z varl???n?n olumlu rolü”nden bahsedilmesi Frans?z sömürgecili?inin övülmesi anlam?na geldi?inden tepkilere neden olmu?tur. Fransa ile Cezayir aras?nda imzalanmas? kararla?t?r?lan Dostluk Antla?mas? ertelenirken  bu hükmünün kald?r?lmas? Frans?z Sosyalist Partisi’nin yapt??? teklif,  iktidardaki partilerden olan ve Ba?kan? Sarkozy sayesinde git gide a??r? sa?a do?ru kayan UMP’nin oylar?yla reddedilmi?tir.  

Bu ret Fransa’da tarihi olaylar hakk?nda dü?ünce özgürlü?ü tart??mas?n? ba?latm??t?r. Ba?kan Chirac tarih yazman?n yasalar?n de?il tarihçilerin i?i oldu?unu söylemi? ve fakat 1915 olaylar?n?n soyk?r?m oldu?unu kabul eden 2001 tarihli kanunun alt?nda kendi imzas? oldu?unu unutmu?tur.  

Di?er yandan tan?nm?? on dokuz Frans?z tarihçisi 13 Aral?k 2005 tarihinde “Tarih ?çin Özgürlük” ba?l???n? ta??yan bir bildiri yay?mlam??lard?r. Bildiriyi imzalayanlar,  özetle,  geçmi? olaylar?n de?erlendirilmesi ve bu konuda baz? tarihçi ve dü?ünürler hakk?nda adli i?lem yap?lm?? olmas?n?n etkisi alt?nda baz? ilkeleri hat?rlatmak istediklerini belirterek, tarihin bir din olmad???n?, tarihçinin hiçbir do?ma kabul etmedi?ini, hiçbir yasa?? dinlemedi?ini, hiçbir tabu tan?mad???n?, tarihçinin k?nama veya yüceltme görevi bulunmad???n?, tarihçinin olaylar? aç?klad???n?, tarihin güncelli?in kölesi olmad???, tarihçinin ça?da? ideolojik ?emalar? ve bugünün duyarl???n? geçmi?e uygulanmad???n? ifade etmi?lerdir. Baz? Frans?z kanunlar?n?n bu ilkeleri ihlal etti?ini ve tarihçinin özgürlü?ünü k?s?tlad???n?, ona neyi aramas? ve neyi bulmas? gerekti?ini söyledi?ini, metotlar gösterdi?ini, s?n?rlamalar koydu?unu, aksi halde cezaland?r?laca??n? da bildirdi?ini belirtmi? ve demokratik bir rejime yara?mayan bu kanunlar?n kald?r?lmas?n? istemi?lerdir. 

Bu kanunlar aras?nda Yahudi Soyk?r?m?n inkâr edenlerin cezaland?r?lmas?n? öngören kanun da vard?r. Bildiriyi imzalayanlar aras?nda Yahudi kökenli tarihçiler de bulunmaktad?r.  

Ermeni “soyk?r?m?n?”  resmen tan?d???n? belirten kanun da kald?r?lmas? istenenler aras?ndad?r. Burada dikkati çeken husus bildiriyi imzalayan tarihçilerden bir k?sm?n?n Ermenilerin soyk?r?ma u?rat?ld???na inan ki?iler olmas?d?r. Buna kar??n bildiriyi imzalayanlardan hiç biri Ermeni soyk?r?m? olmad???n? savunmu? de?ildir. 
 
Frans?z Ermenileri bu bildiriye geç tepki göstermi?lerdir. 20 Aral?k’ta içlerinde Ermenilerin de bulundu?u yazarlar, hukukçular ve baz? tarihçilerinden olu?an pek tan?nmam?? 31 ki?i bir bildiri yay?nlayarak Tarihçiler Bildirisi’ne kar?? olduklar?n? belirtmi?ler ve kald?r?lmas? istenen dört kanundan üçünün kan?tlanm?? soyk?r?m veya insanl??a kar?? suçlarla ilgili bulundu?unu ve bu kanunlar?n amac?n?n bu olaylar?n inkâr?na kar?? mücadele etmek oldu?unu ve ara?t?rma yapmak ve fikir beyan etmek özgürlü?ünü k?s?tlamad?klar?n? iddia etmi?lerdir. Fransa’da ara?t?rma yapmak özgürlü?ü k?s?tlanmam??sa de Ermeni “soyk?r?m?n?” kabul eden bir kanunun bulundu?u bir ülkede “soyk?r?m olmam??t?r” demenin fiilen mümkün bulunmad??? ortadad?r. Nitekim bu yönde fikir beyan eden baz? Frans?z tarihçileri 2001 y?l? kanunundan sonra tamamen susmay? ye?lemi?lerdir.

Tarihçilerin istedi?i gibi baz? kanunlar?n kald?r?l?p kald?r?lmayaca??n? zaman gösterecektir.

Frans?z Ermenileri 2001 y?l? kanunun Ermeni soyk?r?m?n? inkâr edenler için bir müeyyide içermedi?ini ileri sürerek bu konuda cezalar öngören yeni bir kanun ç?kar?lmas?n? veya Yahudi soyk?r?m?n? inkâr edenlerin cezaland?r?lmas?na dair kanuna Ermenilerin de eklenmesini istemektedirler. Fazla olmamakla beraber taraftar toplam?? olan  bu önerinin Tarihçiler Bildirisinin yay?mlanmas?ndan sonra kabul edilme olas?l???n?n hayli azald??? görülmektedir.

 

 

                                                   

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.