Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN ?LE SINIRLARIN AÇILMASI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
21 2007 - ERAREN

!ßõ  ellspacing="0" ceŽÿ "ERMEN?STAN ?LE SINIRLARIN AÇILMASI0

Dünkü Bültenimizde okuyucular?m?za bildirdi?imiz gibi “Ermeni Uluslararas? Siyasa Ara?t?rmalar? Grubu” ad?n? ta??yan  bir kurulu?, baz? ABD kurulu?lar?ndan sa?lad??? maddi destekle ve baz? Türklerin de kat?l?m?yla, Türkiye ile Ermenistan aras?ndaki s?n?r aç?ld??? takdirde bunun ne gibi ekonomik ve sosyal sonuçlar? olaca??n? ara?t?rm?? ve s?n?rlar?n aç?lmas?n?n iki ülkenin de lehine olabilece?i sonucuna varm??.  

ml;lkenin de lehine olabilece?i sonucuna varm??.  ?imdi  ?stanbul ve Ankara’da düzenlenen toplant?larla bu sonuç  Türk kamu oyuna duyurulmaya çal???l?yor. Gerek ABD gerek AB’nin s?n?rlar?n aç?lmas?na taraf olan tutumun bir yans?mas? olarak bu konu,  son zamanlarda gerek Ermenistan, di?er ülkeler ve hatta baz? Türk bas?n?nda s?kça gündeme getiriliyor ve baz? yorumlarda s?n?rlar?n aç?lmas? Türk-Ermeni anla?mazl???n? çözümleyecek bir ad?m gibi takdim ediliyor.

Hayli kar???k ve karma??k olan bu soru hakk?nda, sat?rba?lar? ?eklinde, ?unlar? söyleyebiliriz: 

?ki kom?u ülke aras?nda s?n?rlar?n aç?k olmas? normal, kapal? olmas? anormal bir durumdur.

Türkiye ile Ermenistan ili?kileri normal de?ildir. Bu Ermenistan’?n Türkiye’nin s?n?rlar?n? tan?mak istememesinden, Türkiye’ye kar?? soyk?r?m iddialar? ileri sürmesinden ve Azerbaycan’?n baz? topraklar?n? i?gal alt?nda tutmas?ndan ileri gelmektedir.

Türkiye Ermenistan ile olan s?n?r?n? 1993 y?l?nda, tüm ikazlara ra?men Ermeni güçlerinin Azerbaycan topraklar?n? i?gal etmesi üzerine, kapatm??t?r.

?ki ülke aras?ndaki ekonomik ili?kilere gelince Türkiye’nin Ermenistan’a olan ihracat?, en iyimser tahminle 150 milyon dolar kadard?r. Bu rakam?n Türkiye’nin tüm ihracat? içindeki oran? yüzde 0,15’dir. S?n?rlar?n aç?lmas? Türkiye’nin ihracat?n? artt?racakt?r. Ancak Ermenistan’?n sat?n alma gücü dü?üktür. Türkiye’nin ihracat? yüzde üç yüz artsa bile bunun tüm ihracata oran? yüzde 0,45 civar?nda olacakt?r.

S?n?r aç?ld??? takdirde Kars ilimizin bundan çok yararlanaca?? do?ru de?ildir. Zira Ermenistan’?n istedi?i, beyaz e?ya gibi hafif endüstri ürünleri bu ilimizde imal edilmemektedir. Kars ancak,  ta??mac?l???n artmas?n?n do?urdu?u s?n?rl? bir kazanç sa?layabilecektir.

S?n?r?n aç?lmas?n?n Ermenistan’a ekonomik alanda fazla bir yarar? olmayacakt?r. Zira Ermenistan’?n Türkiye’ye sataca?? fazla bir mal? yoktur. Ancak, fiyat fark? nedeniyle
Ermenistan’da Türkiye’ye do?ru akaryak?t kaçakç?l??? ba?layacakt?r.

Ekonomik alandaki bu öngörülerimiz k?sa ve orta vade içindir. Uzun vadede önemli de?i?iklikler olabilir ve s?n?rlar?n aç?lmas? iki ülkeye de yarar sa?layabilir.

Ermenistan’?n s?n?rlar?n aç?lmas? için ?srar?n?n nedeni ekonomik de?il, siyasidir.  Karaba? sorunu çözümlenmeden s?n?rlar?n aç?lmas? Azerbaycan’?  gayet güç bir durumda b?rakacak ve Türkiye ile Azerbaycan aras?nda önemli bir anla?mazl?k yaratacakt?r. Di?er yandan  s?n?rlar?n aç?lmas? Ermenistan kamuoyunda ülkenin  izolasyonun sona erdi?i ?eklinde alg?lanacak ve i?ba??ndaki Hükümete büyük prestij sa?layacakt?r.

Türkiye’nin de s?n?rlar?n aç?lmas? konusuna yakla??m? da  ekonomik de?il siyasidir. Ankara ABD, AB ve di?er baz? ülkelerle olan ili?kilerine olumlu bir katk?da bulunacak bir potansiyeli sahip oldu?u taktirde s?n?rlar?n k?smen veya tamamen aç?lmas? konusunu ele alabilir. S?n?rlar?n kapal? kalmaya devam etmesi halen böyle bir potansiyelin bulunmad???n? göstermektedir. Ermenistan bugün oldu?u gibi hiçbir ?ey yapmamak ve Türkiye ile olan sorunlar?n? ABD ve AB taraf?ndan çözümlenmesini beklemek yerine bu sorunlar?n ikili düzeyde çözümlenmesine yönelirse s?n?rlar?n aç?lmas? alan?nda ilerleme sa?layabilir. 

Konuyu  “Ermeni Uluslar aras? Siyasa Ara?t?rmalar? Grubu” aç?s?ndan ele al?rsak,  ekonomik ve sosyal alanda yararlar? olaca??n? ileri sürerek s?n?rlar?n aç?lmas?n? savunmak yanl?? kap?y? çalmak anlam?na gelmektedir. S?n?rlar?n aç?lmas? baz? siyasi ko?ullar?n gerçekle?mesine ba?l?d?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »