Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

AMER?KAN KONGRES??NDEK? ERMEN? TASARILARI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
19 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!ßõ  ="justify">Amerikan Kongresi yaz tatillerinden sonra çal??maya ba?lad?. Kongrenin her iki Meclisine de verilmi? olan Ermeni soyk?r?m iddialar?n?n kabulünü öngören tasar?lar?n gündeme al?n?p al?nmayaca?? veya ne zaman gündeme al?nabilece?i hakk?nda bir bilgi yoktur. Baz? Ermeni kaynaklar? tasar?lar?n y?l sonunda ele al?naca??n? söylüyorlar.

ı o;ndeki tasar?ya ortak sunucu olanlar?n say?s? 226’ya ula?m?? bulunuyor.  Mutlak ço?unluk 218 oldu?undan tasar?lar?n gündeme al?nd??? takdirde kabul edilece?ine muhakkak nazar?yla bak?l?yor.

Türkiye bu tasar?lar?n kabulünü önleme gayretlerini iki nokta üzerinde toplam??t?r.

Birincisi, tasar?lar?n kabulünün Türk-Amerikan ili?kilerine olumsuz bir etki yapaca??na Kongre üyelerini ve ba?ta Beyaz Saray çevreleri olmak üzere Amerikan Hükümetini inand?rmakt?r. Bu konuda diplomatik kanallar?n d???nda bizzat Ba?bakan Erdo?an ve zaman?n D??i?leri Bakan? Gül de gayret göstermi?, ayr?ca özellikle ekonomi alan?nda yetki sahibi baz? kurulu?lar da bu çabalara destek vermi?tir.  ?u anda, saptayabildi?imiz kadar?yla, Türkiye’de söz konusu tasar?lara kar?? olmayan bir kurulu? veya tan?nm?? bir ki?i yoktur.  Buna, genelde Ermeni görü?leri lehinde olan liberal ayd?nlar?m?z da dâhildir.

?kincisi Amerika’daki Musevi kurulu?lar?n?n tasar? aleyhinde tutum almas?d?r. Nitekim bu kurulu?lardan en etkililerinden baz?lar? Kongreye bir mektup göndererek tasar?ya taraftar olmad?klar?n? belirttiler. Ancak bu mektup, beklendi?inin aksine, tasar?ya ortak sunucu olanlar?n say?s?n?n artarak mutlak ço?unlu?a ula?mas?n? ve sonra da 226’ya dayanmas?n? önleyemedi. Di?er bir deyimle Musevilerin yapt??? giri?imin bir yarar? olmad?. Bu arada Karalamac?l??a Kar?? Lig’in baz? üyelerinin Ermenilerle birle?erek açt?klar? kampanya sonucunda Lig ba?kan? Foxman, Ermeni soyk?r?m iddialar?n? tan?d???n? ancak tasar?lara kar?? olmaya devam etti?ini belirtti. Foxman’?n tasar?lar kabul edildi?i takdirde bundan Türkiye’deki Musevilerin zarar görece?ine dair hiçbir esasa dayanmayan sözleri de Türkiye hakk?nda yanl?? izlenimler yaratt? ve tasar?y? savunanlar?n eline bir yeni koz verdi.

Türkiye bu tasar?lara kar?? 1915 Ermeni tehcirinin soyk?r?m olmad???n? kan?tlayan bilimsel verileri kullanamad?. Bunun ba?l?ca nedeni Ermenilerin y?llarca süren gayretleri sonucunda Amerikan kamuoyunun soyk?r?m iddialar?na inanm?? olmas?d?r. Türkiye’de bunun aksini kan?tlayacak çal??malar yap?lm?? ve yap?lmakta olmas?na kar??n bunlar?n yabanc? ülkelerde yay?mlanmas? ve tart???lmas? sa?lanamam??t?r. 

Sonuç olarak söz konusu tasar?lar?n önlenmesinin, kabul edildikleri takdirde, Türk-Amerikan ili?kilerinin bundan ciddi zarar görece?ine özellikle Amerikan Kongresi üyelerinin inanmas?na ba?l? oldu?u görülmektedir.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.