Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TÜRK?YE, ERMEN? LOB?S?N? SÜREKL? BESL?YOR

Semih İDİZ
24 2007 - Milliyet

!ßõ  ellspacing="0" ceŽÿ )TÜRK?YE, ERMEN? LOB?S?N? SÜREKL? BESL?YOR

New York Barosu'nda düzenlenen "Türkiye ve Avrupa'daki Rolü" ba?l?kl? konferansta ülkemizdeki son siyasi geli?meler üzerine bir konu?ma yapmak için yeniden ABD'deyiz.

i Rolü" ba?l?kl? konferansta ülkemizdeki son siyasi geli?meler üzerine bir konu?ma yapmak için yeniden ABD'deyiz.

Türk as?ll? Amerikal?lar?n büyük ilgi gösterdikleri konferans sonras?nda dinleyicilerle konu?ma f?rsat?m?z oldu. Söylediklerine bak?lacak olursa, ABD Kongresi'nde bekletilen 106 say?l? Ermeni soyk?r?m? tasar?s?n?n geçmesine ramak kalm??.

Ba?l?ca nedeni ise Türkiye'den yans?yan olumsuz haberlermi?. Aktar?lanlara göre, Amerika'daki en etkin Ermeni kurulu?u olan Amerika Ulusal Ermeni Kongresi (ANCA) Amerikan Kongresi üyelerini etkileyebilmek için Türkiye'yi günlük bazda izliyormu?.

Son günlerdeyse ?smail Türüt adl? türkücünün "Plan yapma plan" türküsünden yararlan?larak Hrant Dink'in katillerinin övüldü?ü klipten çok büyük "sermaye" sa?lam??.

F?rsat? kaç?rmayan ANCA bunun üzerine Kongre üyelerine "Türkiye'de artan Ermeni dü?manl???" konusunda acil bir "uyar? mektubu" göndermi?. Klipte "En iyi Ermeni veya Kürt, ölü Ermeni ve Kürttür" görü?üne yer verildi?ini belirten ANCA, Ermeni Patri?i Mesrob Mutafyan'?n da Türkiye'de sürekli olarak ölüm tehditleri ald???n? belirtmi?.

Destekleyenler art?yor

ANCA ayr?ca, Türkiye'de aç?k konu?mas? engellenen Patrik Mutafyan'?n Ermeni soyk?r?m? tasar?s?n? engelleme çabalar? kapsam?nda Ankara taraf?ndan zorla Washington'a gönderildi?ini iddia etmi?. Mutafyan'?n Georgtown Üniversitesi'ndeki konu?mas?n?n kimler taraf?ndan engellendi?i de böylece netlik kazanm??.

Buradaki Türk kaynaklar?ndan edindi?imiz bilgilere göre, Türkiye'den yans?yan bu tür haberlerle birlikte, Temsilciler Meclisi ve Senato'da Ermeni soyk?r?m tasar?s?n? destekleyenlerin say?s? da son günlerde artm??. Ayr? bir soyk?r?m tasar?s?n?n sunuldu?u Senato'da bu tasar?y? destekleyenler aras?nda ABD Ba?kanl???'na oynayan Hillary Clinton'un da bulundu?u zaten biliniyor.
Öte yandan, soyk?r?m tasar?s?n?n kabul edilmesi için lobi faaliyetinde bulunan Yahudi örgütlerinin say?s? da art?yormu?. Bunlara son olarak "Zionist Organization of America" ve "Americans for Peace Now" adl? örgütler kat?lm??.

301. madde öne sürülüyor

Dahas? var.

Ünlü Ermeni as?ll? Amerikal? yazar Peter Balakian, Yahudi soyk?r?m?n? inkâr edenlerin "korkulu rüyas?" olan Prof. Deborah Lipstadt'? de yan?na alarak, hükümetin "tarafs?z tarihçiler komisyonu" önerisine kar?? bir kampanya ba?latm??. Kulland?klar? argüman ise, "301'inci maddenin söz konusu oldu?u bir ülkenin 'tarafs?z tarihçiler komisyonu'ndan söz etmesinin gülünç oldu?u" ?eklindeymi?.
?ç karartan bu bilgilerden sonra bir ?eyi çok daha iyi anl?yoruz. Buradaki Ermeni lobisinin i?ini kolayla?t?ran, Türkiye'nin kendisinden ba?kas? de?il.

Öte yandan, "Türkiye'nin onurunu kurtarmak" için ortaya at?lan baz? insanlar?n, Türklerin itibar?n?n çamurda sürüklenmesine nas?l katk?da bulunduklar? da buradan daha iyi görülüyor.
Biraz daha gayret ederlerse Ermeni soyk?r?m? tasar?s?n?n geçmesini mutlaka sa?layacaklar. Bize inanmayan, Ermeni soyk?r?m? iddialar?yla her gün ba?a ç?kmak zorunda kalan Türk as?ll? Amerikal?lara sorabili.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »