Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

KARABA? SORUNU ÇÖZÜMLEN?YOR MU ? (2)

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
15 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

face="Verdana" sŽÿ%KARABA? SORUNU ÇÖZÜMLEN?YOR MU ? (2)ÖDün, bas?n haberlerine göre, Karaba? sorununun çözümü hakk?nda Azerbaycan ve Ermenistan aras?nda mutabakata var?lan baz? noktalara de?indik. ul edilen  yedi Azerbaycan  rayonundan (rayon: ?l ile ilçe aras?nda bir idari birim)  be?i Azerbaycan’a iade edilecek, Nahcivan   bölgesi Ermenistan ve Karaba?’dan geçecek bir yol ile Azerbaycan’a ba?lanacak, bu yol ve s?n?r bölgeleri uluslararas? bir bar?? gücü taraf?ndan kontrol edilecek, Karaba?’?n statüsü ise 10 ilâ 15 y?l sonra yap?lacak bir referandumla saptanacakt?r.

Karaba?’daki  Azeriler sava? s?ras?nda  kaçmaya mecbur b?rak?ld???ndan halen Karaba? nüfusunun tamam? Ermenidir. Yap?lacak referandumda  Karaba?l? Ermenilerin büyük bir ço?unlukla Ermenistan’a kat?lma lehinde oy kullanacaklar? muhakkak gibidir. Karaba?l?lar?n ba??ms?z olmay? istemeleri olas?l??? zay?ft?r. Azerbaycan’a ba?lanmak istemeleri olas?l??? ise yoktur. Karaba?l? Azeriler yerlerine dönmelerine müsaade edilse dahi, Ermeniler ço?unlu?u muhafaza edece?inden, bu sonuç de?i?meyecektir.

 K?saca , bir anla?maya var?labildi?i taktirde, Azerbaycan Karaba? etraf?ndaki be? veya alt? rayonu geri alacak, Laçin rayonunu birakacak  ve 1991’den beri esasen fiilen hakim olamad??? Karaba?’dan, 10 veya 15 y?l sonra , hukuken de vazgeçmek durumunda kalacakt?r.

 Ermenistan’a gelince  Laçin rayonunu ald?ktan ba?ka ileride, 10 ilâ 15 y?l sonra, Karaba?’? da topraklar?na katabilecektir. O zamana kadar da Karaba? üzerinde mevcut fiili hakimiyetini de sürdürecektir. Ayr?ca Türkiye ve Azerbaycan s?n?rlar? da aç?lacakt?r. Di?er yandan var?ld??? söylenen mutabakatta  Ermenistan’?n soyk?r?m iddialar?ndan vazgeçece?ine veya Türkiye ile olan s?n?rlar?n? tan?yaca??na dair bir bilgi de yoktur. Di?er bir deyimle Ermenistan bu mutabakat çerçevesinde Türkiye’ye kar?? bir taahhüde girmemi? gözükmektedir.  Bunlar dikkate al?nd???nda, bir anla?ma yap?ld??? taktirde, Ermenistan’?n, Azerbaycan ile ölçülemeyecek derecede, kazançl? ç?kaca?? görülmektedir.

 Türkiye’ye gelince, Ermenistan ile olan s?n?r, Ermenilerin Azerbaycan topraklar?n?  i?gal etmesine tepki olarak kapat?ld???ndan, toprak konusunda Azerbaycan ve Ermenistan aras?nda bir anla?maya var?ld??? zaman Türkiye’nin de, mant?ken, s?n?r? açmas? gerekmektedir. Ancak Türkiye’nin Ermenistan ile sorunu sadece i?gal alt?ndaki Azerbaycan topraklar? de?ildir. Türkiye için  soyk?r?m suçlamalar? ve Ermenistan’?n iki ülke aras?ndaki s?n?rlar? tan?mamas? da önemli sorunlard?r. Bu sorunlar?n çözümü yolunda ilerleme sa?lanmadan s?n?rlar aç?ld??? taktirde Ermenilerin  kendilerini serbest hissetmeleri olas?d?r. Di?er bir deyimle Ermenistan bir yandan  Türk yollar?n? kullanarak ekonomik geli?mesini sa?larken di?er yandan soyk?r?m iddialar?n? ileri sürmeye ve Türk s?n?rlar?n? tan?mamaya devam edebilir.  Avrupa Birli?i’nin aday Türkiye’den  kom?ular?yla iyi ili?kiler içinde olmas?n? ?srarla istemesi nedeniyle de Ermenistan’?n bu tutumunu engellemek mümkün olmayabilir.  O itibarla Türkiye’nin, olas? bir Azerbaycan-Ermenistan anla?mas? çerçevesinde, s?n?rlar?n dokunulmazl??? ve  soyk?r?m iddialar? sorunlar?n? da çözmeye çal??mas?nda büyük yarar bulunmaktad?r.


    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.