Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? PATR??? VE ABD?DE ?FADE ÖZGÜRLÜ?Ü

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
26 2007 - ERAREN

!ßõ  ellspacing="0" ceŽÿ (ERMEN? PATR??? VE ABD?DE ?FADE ÖZGÜRLÜ?ܔ

Ermeni Patri?i Mutafyan’?n ABD ziyaretinde s?ras?nda Va?ington’da Georgetown Üniversitesi’nde “Türkler ve Ermeniler Aras?ndaki Ç?kmaz A??lmal?”  ba?l??? ta??yan konferans?n?n bu ülkedeki Ermenilerin talebi üzerine iptal edildi?ini geçen hafta bas?nda gördük.

Pdildi?ini geçen hafta bas?nda gördük.

Mutafyan’?n konu?mas?n? kim, neden ve nas?l engellenmi?tir?

Engelleyenler ABD’deki Ta?naklard?r. Sadece Diasporada de?il Ermenistan’da da en a??r? tutum ve davran??lar?yla isim yapm?? olan bu örgüt kendi görü?leriyle örtü?meyen her fikre kar?? ç?kmaktad?rlar. Bu çerçevede, bir Ta?nak kurulu?u olan Amerika Ermeni Milli Komitesi tüm Kongre üyelerine bir mektup göndererek Ermeni Patri?i'nin,   insan haklar? konular?nda özgürce konu?anlara eziyet eden Türk Hükümetinin kendisini cezaland?rmas? korkusu alt?nda ya?ad???n?, Patri?in asl?nda bir rehine oldu?unu ve resmi politikalar? izlemek zorunda bulundu?unu ileri sürmü?tür.

Ta?naklar?n neden Mutafyan’a ka?? olduklar?na gelince Patri?in a??r? Ermeni görü?lerine itibar etmeyen söyleminin ?im?eklerini üzerine çekti?i anla??lmaktad?r.  Ancak Ta?naklar? en fazla rahats?z eden husus Mutafyan’?n, Temsilciler Meclisinde kabulüne kesin nazar?yla bak?lan 106 say?l? karar tasar?s?na kar?? oldu?unu söylemesidir. Böylece önemli bir Ermeni ?ahsiyetin  bu tasar? etraf?nda olu?makta olan mutabakata ters dü?en bir beyanda bulunmu? olmas?n?n tasar?ya zarar vermesinden endi?e edildi?i anla??lmaktad?r. 

Mutafyan’?n verece?i konferans?n nas?l engellendi?ine gelince bizzat Patri?in dedi?ine göre Georgetown Üniversitesi Ermenilerin gösteri yapabilece?i olas?l???n? dikkate alarak  “güvenlik” gerekçesiyle konferans? iptal etmi?tir.  Bu gerekçe hiç de tatmin edici de?ildir, çünkü Ermenilerin ABD’de kendi görü?lerine uymayan her türlü etkinli?i önlemeye çal??t?klar?n? bilmeyen yoktur. O nedenle Patri?i konferans vermek üzere davet eden Üniversite’nin yap?labilecek gösterilere gö?üs germesi ve güvenli?i de kendi olanaklar?yla veya kolluk güçlerinin yard?m?yla sa?lamas? gerekirdi. Her halde Üniversite bu konuda dürüst bir davran?? göstermemi?tir.

Patri?in konferans?n?n iptali konusunun en önemli yönü ifade özgürlü?ünün ihlal edilmi? olmas?d?r.  Bu ihlâlin, özgürlüklerin ?ampiyonu oldu?u iddias?nda bulunan bir ülkede vuku bulmas?,  ve Georgetown Üniversitesi'nin de bu ihlal nedeniyle pek ele?tirilmemi? olmas? dikkat çekmekte ve ABD’de ifade özgürlü?üne,  mutlaka uyulmas? gereken bir ilke olarak de?il ko?ullara göre de?i?en bir uygulama olarak bak?ld???n? dü?ündürmektedir.

Bu vesileyle geçen y?l?n Mart ay?nda Say?n Gündüz Aktan ile birlikte Ermeni Sorunu konusunda bir dizi konferans vermek üzere ABD’ye gitti?imizde  bu konferanslar?n da engellenmeye çal???ld???n? ve bu arada Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin, Ermenilerden ald??? tehdit kokan bir mektup üzerine,  ilân etmi? ve davetiyelerini de göndermi? olmas?na ra?men, konferans? iptal etti?ini okuyucular?m?za hat?rlatmak isteriz.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »