Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ABD ESK? DI???LER? BAKANLARININ MEKTUBU

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
02 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!ßõ  ellspacing="0" ceŽÿ/ 'ABD ESK? DI???LER? BAKANLARININ MEKTUBUT

ABD’nin sekiz eski d??i?leri bakan?n?n Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy Pelosi’ye geçen hafta gönderdikleri mektup Ermeni soyk?r?m iddialar? hakk?nda bu Meclis verilmi? olan 106 say?l? karar tasar?s? bak?m?ndan çok önemli bir geli?medir.

»sar?s? bak?m?ndan çok önemli bir geli?medir.

Eski d??i?leri bakanlar? 106 say?l? tasar? kabul edilmesinin Türkiye ile Ermenistan aras?nda  uzla?ma sa?lanmas? çabalar?na zarar verece?ini ayr?ca Türkiye ile ABD ili?kilerinde gerginlik yarataca??n? ve Irak ve Afganistan’daki Amerikan askerlerinin güvenli?i dahil ABD’nin milli güvenli?ini tehlikeye ataca??n? bildirerek tasar?n?n oya sunulmamas?n? Temsilciler Meclisi ba?kan?ndan istemi?lerdir.

Amerikan d??i?leri bakanlar?, görevlerini b?raksalar dahi, kamuoyunda etkili olmay? sürdüren ki?ilerdir. Bunlardan sekizinin bir araya gelerek ayn? metne imza koymalar? pek görülmü? bir olay de?ildir ve ortada ciddi bir durum oldu?una i?aret etmektedir. Bundan sonra, Temsilciler Meclisi üyelerinin söz konusu karar tasar?s?na ba?ka bir gözle bakmalar?n? ve tasar? kabul edildi?i takdirde bunun ABD’nin ç?karlar?na zarar verebilece?ini dikkate almalar? gerekmektedir.

Konuya daha yak?ndan bak?ld???nda y?llardan beri Ermeni görü?lerini hiçbir çekinme ve duraksama olmadan destekleyen baz? Temsilciler Meclisi üyelerinin, ABD’nin ç?karlar?n?n zedelenebilece?i olas?l???n? hiç dikkate almadan, tasar?n?n kabulü için çaba göstermeye devam edece?i görülmektedir.  Zaman zaman Ermenilerden ba??? veya siyasi destek alan ve say?lar? hayli kalabal?k olan bir di?er grubun da, aktif olmamakla beraber tasar?ya destek vermeye devam etmesi mümkündür. Ancak her iki grubun toplam?n?n Meclisin ço?unlu?unu olu?turamayaca?? dü?ünülmektedir. Tasar? üzerinde yap?lacak bir oylaman?n birçok üyeyi zor durumda b?rakaca?? dü?ünülmü? olmal? ki eski d??i?leri bakanlar? mektuplar?nda tasar?n?n reddedilmesini de?il oya sunulmamas?n? istemektedirler. Bizimkinden çok farkl? olan Amerikan sisteminde meclis ba?kanlar? toplant? gündemi üzerinde büyük yetkilere sahiptir. Uygun görmedikleri bir konuyu gündeme almamalar? mümkündür. Nitekim 2000 y?l?ndan bu yana iki kez, ilgili komisyonlar taraf?ndan kabul edilip Meclis genel Kuruna gelen tasar?lar, Temsilciler Meclisinin eski Ba?kan? Denis Hastert taraf?ndan gündeme al?nmam??t?r.

Halen durumun farkl? olmas? Temsilciler Meclisinin yeni Ba?kan? olan Nancy Pelosi’nin, Ermeni seçmenlerine tasar?y? destekleyece?i sözünü vermi? olmas?ndan ve Demokrat ço?unlu?un da Ba?kan Bush politikalar?na kar?? ç?kmas?ndan ileri gelmektedir. Ancak eski d??i?leri bakanlar?n?n mektubu, Nancy Pelosi’yi oldu?u kadar tasar?ya ortak sunucu olmu? 225 üyeyi de zor durumda b?rakmaktad?r. Zira tasar?ya oy verdikleri ve Türkiye’nin de buna tepki olarak, mesela ?ncirlik üssünü bir süre kapatmas? veya faaliyeti k?s?tlamas? sonucunda Irak’taki Amerikan askerlerinin ikmali veya geri çekilmesi aksarsa bunun sorumlulu?unu yüklenmek durumunda kalacaklard?r.  O itibarla, Irak’taki askerler için Türkiye’nin tesislerine gereksinim duyuldu?u sürece bu tasar?n?n oya sunulmamas?n? beklemek normal olacakt?r.

Bu arada ABD’de en güçlü Ermeni kurulu?u olan ANCA (Armenian National Committe of America) eski d??i?leri bakanlar?n?n mektubunun lobi ?irketlerinin çabalar? sonucunda yaz?ld???n? iddia etmi?tir. Oysa hiçbir lobi ?irketinin bu derecede önemli ki?ileri bir araya getirecek gücü yoktur. Bu ?ahsiyetlerin ancak Beyaz Saray’dan bir telkin gelirse böyle bir giri?imde bulunabilecekleri dü?ünülmektedir. Nitekim eski bakanlar?n mektubunda yer alan hususlar D??i?leri Bakan? Rice’?n söz konusu tasar? hakk?nda geçen Mart ay?nda Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi Ba?kan? Tom Lantos’a gönderdi?i mektupla hemen hemen ayn?d?r.

Son olarak eski bakanlar? mektubunun Ermenistan’da büyük dü? k?r?kl??? yaratt???n? belirtelim. D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan Nancy Pelosi’ye bir mektup göndererek, kabul edildi?i takdirde tasar?n?n Türkiye ile Ermenistan aras?nda bir uzla?ma sa?lanmas? çabalar?na zarar verece?ini görü?üne kar?? ç?km?? ve iki ülke aras?nda bir uzla?ma süreci bulunmad???n? zira Türkiye’nin Ermenistan ile normal ili?ki kurmak için önko?ullar ileri sürdü?ünü bildirmi?tir. Gerçekten de Türkiye Ermenistan ile ili?kilerinin normal hale gelmesini toprak bütünlü?ünün tan?nmas?na ve s?n?rlar?n aç?lmas?n? da Karaba? sorunun çözümüne ba?lam?? bulunmaktad?r. Zira toprak bütünlü?ünüzü tan?mayan bir ülke ile normal ili?kiye girmek bu taleplerin sürüp gitmesini pe?inen kabul etmek anlam?na gelmektedir. Karaba? sorunu çözümlenmeden s?n?rlar?n aç?lmas? ise, topraklar?n? Ermeni i?galinden kurtarmaya çal??an Azerbaycan’? gayet güç durumda b?rakacakt?r.

Oskanyan ayr?ca Türkiye’nin tarihi olaylar?n incelenmesi için bir komisyon kurulmas? önerisinin de ciddi olmad???n? söylemi? zira Komisyonun Türk üyelerinin özgürce fikir beyan ettikleri takdirde (yani bu Komisyonda soyk?r?m oldu?unu kabul ederlerse) Türkiye’de kovu?turmaya maruz kalacaklar? gibi garip bir fikir ileri sürmü?tür. Kastedilen, halen özellikle AB çevrelerinde ele?tirilen, Türk Ceza Kanunun 301. maddesidir. Ancak bu madde Türkiye-Ermenistan aras?ndaki anla?mazl???n bir parças? de?ildir. Ermeni D??i?leri Bakan? bazen d?? politikayla propaganday? kar??t?rd??? görülmektedir.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.