Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

KOÇARYANâ??IN YANITINDA NELER VAR ?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
29 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!ថ face="Verdana" size="2">Ermenistan Devlet Ba?kan? Koçaryan’?n Ba?bakan Erdo?an’?n soyk?r?m? iddialar?n?n bir tarihçiler komisyonu taraf?ndan incelenmesine dair  önerisine yan?t olmak üzere  gönderdi?i mektupta ba?l?ca ?u hususlar yer almaktad?r.

 Koçaryan önce Türkiye ve Ermenistan’?n kom?u olarak uyum içinde ya?amalar? gere?inden söz etmekte,  sonra Avrupa k?tas?nda “geçmi?leri güçlüklerle dolu” ülkelerin aralar?ndaki anla?mazl?klar? tart???rken  normal ili?kiler de yürüttüklerine de?inmektedir. .
Normal ili?kilerden de s?n?rlar?n aç?lmas? ve taraflar?n birbirlerinin ülkesinde temsilciler bulundurmas? oldu?unu anlad???n? söylemektedir.

Herhalde  Ermenistan Devlet Ba?kan? ülkesinin Türkiye’ye kar?? tutumunun yak?n geçmi?te Avrupa ülkeleri aras?nda örne?inin bulunmad???n? bilmiyor veya hat?rlamak istemiyor. Hangi Avrupa ülkesi  kom?ular?na ait  topraklardan bir k?sm?n?n kendi ülkesinin bir bölümü oldu?unu Ba??ms?zl?k Bildirgesine koymu? sonra bu bildirgeyi Anayasas?na dahil etmi?tir? Hangi Avrupa ülkesi kom?ular?yla olan s?n?rlar?n? resmen tanmaktan kaç?nm??t?r ? Hangi Avrupa  ülkesi kom?usuna ait bir da?? kendi  bayra?? olarak kabul etmi?tir ? Ermenistan’?n Türkiye topraklar? üzerinde hak iddia etti?i çok aç?kt?r; ancak halen içinde bulunulan  zor durum nedeniyle bu iddialar resmi makamlar taraf?ndan pek dile getirilmemesi bu iddialar?n varl???n? ortadan kald?rmaktad?r.
 
Koçeryan’ Ba?bakan Erdo?an’?n tarihçiler komisyonu kurulmas? önerisine
do?rudan yan?t vermemekte ve ikili ili?kilerin geli?tirilmesinin sorumlulu?unun tarihçilere b?rak?lamayaca??n? söylemektedir. Ancak Ba?bakan Erdo?an tarihçilerin ikili ili?kileri görü?mesini önermedi?ine  göre Koçaryan?n bu ifadelerinin bir anlam? bulunmamaktad?r. Asl?nda, D??i?lerin Bakan? Oskanyan’?n bir çok kez  söyledi?i gibi, Ermeniler “soyk?r?m?n”  kan?tlanm?? oldu?unu  iddia ettiklerinden 1915 tehcirinin görü?ülmesi  istememektedirler. Görü?mek istedikleri tek husus, “soyk?r?m?n sonuçlar?” olarak tan?mlad?klar? tazminat ve toprak talepleridir. Fakat uluslararas? kamu oyu bu gibi iddialara, özellikle toprak taleplerine s?cak bakmad???ndan, bu talepler ?u safhada Ermenistan taraf?ndan aç?kça  dile getirilmemekte ve  bunlar?n seslendirilmesi diaspora Ermenilerine b?rak?lmaktad?r.

 Ba?kan Koçeryan’?n mektubunda Ermenilerin “önko?ul” olmadan iki aras?nda diplomatik ili?ki kurulmas?n? da istemektedir. Hemen her f?rsatta  ileri sürülen bu husus ilk bak??ta Ermenistan’?n iyi niyetli oldu?u kan?s?n? vermektedir. Oysa hiçbir önko?ul ileri sürmeden diplomatik ili?ki kuruldu?u  ve bunun do?al sonucu olarak s?n?rlar  aç?ld??? taktirde, üzerindeki ba?l?ca bask? kalkm?? olan  Ermenistan’?n soyk?r?m iddialar?ndan vazgeçmesini, Türkiye’nin s?n?rlar?n? tan?mas?n? ve Karaba? ile Azerbaycan’?n di?er topraklar?n?n i?galine son vermesini beklemek hayaldir. 

 Mektubun bütün özü son cümlesindedir. Burada Koçeryan iki ülke aras?nda ask?da kalan tüm sorunlar? çözmek için  hükümetler aras? bir komisyon toplanabilece?ini belirtmektedir. Bu  öneri Ba?bakan Erdo?an’?n “soyk?r?m” iddialar?n? görü?mek üzere bir komisyon kurulmas? önerisini kar??lamamaktad?r. Koçeryan’?n önerdi?i komisyon tüm sorunlar?n çözümünü öngördü?ü için “soyk?r?m” iddialar?n?n da bu komisyonda görü?ülebilece?i dü?ünülebilir.  Ancak Ermeniler “soyk?r?m” konusunu bir sorun olarak de?il kan?tlanm?? bir olay olarak gördüklerini unutmamakta yarar vard?r.

 Sonuç olarak Ba?bakan Erdo?an’?n “soyk?r?m” iddialar?n?n bir Komisyonda ele al?nmas? önerisi, ABD’nin, Avrupa  Parlamentosunun ve baz? AB üyeleri ülkelerin ve Avrupa Konseyin tutumlar?na uygun oldu?undan Ermenistan bu öneriyi reddedemedi?i  ve fakat  “soyk?r?m” iddialar?n? büyük bir komisyon içinde eritmeyi hesaplad??? görülmektedir.  Di?er yandan Türkiye’nin de, kendi önerisine uymasa da, Koçeryan’?n görü?lerini ba?tan reddetmeyece?i anla??lmaktad?r. Büyük olas?l?kla  Komisyon konusu önümüzdeki dönemde iki ülke diplomatlar? taraf?ndan ele al?nacak ve ortak noktalar bulunmas?na çal???lacakt?r.
.......

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.