Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

KOM?TAS TARTI?MASI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
06 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

="justify">Radikal’in (29 Mart) haberine göre Devlet Ar?ivleri Genel Müdürü Say?n Yusuf Sar?nay Osmanl? Ar?ivlerinde Ermenilerle ilgili belgeler hakk?nda bas?na bilgi verirken, tarihin objektif ?ekilde ayd?nlat?lmas?  gere?ine de?inmi?, bu arada Ermeni diasporas? taraf?ndan”soyk?r?m”da öldü denen Komitas’?n asl?nda Paris’te öldü?ünü söylemi?tir.®avukat Luiz Bakar da Ermenilerin Komitas’?n “soyk?r?mda” öldü?ü yönünde iddialar? olmad???n? belirterek Komitas’?n Suriye’ye sürüldü?ünü bu s?rada bunal?ma girerek delirdi?ini, sonra baz? Türk edebiyatç? ve yazarlar?n yard?ml?ya tedavisi için Paris’e gönderildi?ini ve orada ya?am?n? yitirdi?ini belirtmi?tir. (Radikal 29 Mart 2004)

Kimdir bu Komitas ? As?l ad? Sogomon Sogomonyan olan bu ki?i 1854’de Kütahya’da do?an bir Osmanl? Ermenisidir. 1894’de  “vardapet”  olunca (dini bir rütbe), adet gere?i ad?n? de?i?tirmi? ve Komitas veya Gomidas ad?n? alm??t?r. Almanya’da müzik okumu?, Anadolu’yu dola?arak Ermeni halk ?ark?lar?n? notaya alm??t?r. Ayr?ca bir çok da beste yapm??t?r. Komitas  Ermenilerin en büyük bestecisi olarak bilinir.

Osmanl? Hükümeti, Ermenilerin Rusya ile i?birli?ine girmeleri üzerine ald??? önlemlerin ba??nda, 24 Nisan 1915 tarihinde tüm Ermeni Komitelerinin kapat?lmas? ve Ermeni  ileri gelenlerinin de sürgüne gönderilmesi gelir. Gomidas da bu arada Çank?r?’ya (Suriye’ye de?il) gönderilmi?tir. Ancak Komitas, Halide Edip Ad?var, Mehmet Edip Yurdakul gibi yazarlar?n ve baz? Ermeni kaynaklar?na göre de Amerikan Büyükelçisi Morgenthau’nun giri?imi üzerine  iki hafta kadar sonra ?stanbul’a dönmü?tür. Komitas  I. Dünya  Sava??n bitiminde Fransa’ya gitmi?tir. Orada 1935 y?l?nda bir hastanede, unutulmu? bir ?ekilde ölmü?tür.

Bu olay?n “soyk?r?m” iddialar?yla ilgisi nedir?  Ölümünden otuz y?l kadar sonra Komitas’?n  önemli bir besteci oldu?u anla??l?nca, her olaya propaganda aç?s?ndan bakan Ta?naklar
Kendisini  “soyk?r?m” ile irtibatland?rmaya çal??m??lar ve bunun içinde Gomidas’?n Çank?r?’da Ermenilerin kitle halinde öldürüldü?üne tan?k oldu?u için ç?ld?rd??? masal?n? uydurmu?lard?r.

Ermeniler y?llarca u?ra?t?ktan sonra Paris Belediyesinden bu ?ehre bir “soyk?r?m” an?t? dikilmesi iznini alm??lard?r.  Rivayete göre Paris Belediyesi, Ta?naklar?n istedi?i “kanl?” bir an?t?n yap?lmas?na kar?? ç?km?? ve insanc?l bir mesaj verilmesini istemi?tir. An?t olarak Komitas’?n bir heykelinin dikilmesi de böylece gerçekle?mi?tir. Böylece  tehcirle ilgisi iki hafta Çank?r?’da ikamet etmekten ibaret olan Komitas  sözde Ermeni soyk?r?m?n sembolü getirilmi?tir. 

Bu arada, Bayan Bakar’?n da ifade etti?i gibi,  Ermenilerin  Komitas’?n “soyk?r?m “ s?ras?nda öldü?ünü söylemediklerini belirtelim. Ancak tehcirden 20 y?l sonra öldü?ünü de  söylemezler. K?saca bu konuda, mecbur kalmad?kça, konu?mazlar Tabii insanlar  Paris!in ortas?nda Ermeni “soyk?r?m?” an?t? olarak Komitas’?n kocaman bir heykelini görünce, ister istemez, onun Ermeni tehciri s?ras?nda öldü?ünü dü?ünürler. Kimsenin akl?na tehcirde ölmeyen bir ki?inin an?ta konu te?kil etmesi gelmez.   
 


    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.