Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

KOM?TE'DEN GEÇT? MECL?S'TE ÖNLENEB?L?R

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
11 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!âJĞellspacing="0" ceŽÿS (KOM?TE'DEN GEÇT? MECL?S'TE ÖNLENEB?L?RŸ

Ermeni soyk?r?m iddialar?n? kabul eden 106 say?l? karar tasar?s? dün ABD Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesinde dört saat kadar görü?üldükten sonra 21’e kar?? 27 oyla kabul edildi. Türkiye bu tasar?n?n reddedilmesi için Cumhurba?kan?ndan ba?lamak üzere her kademede, olabilecek her giri?imi yapt? ve tasar?n?n kabul edilmesinin iki ülke ili?kilerine zarar verece?ini vurgulad?. Bu zarar?n neler olabilece?ine dair Türkiye gazeteleri baz? bilgiler verdiler. Bunlar resmi makamlarca yalanlanmad?.

´ilgiler verdiler. Bunlar resmi makamlarca yalanlanmad?.

ABD yetkilileri de Temsilciler Meclisi üyelerini ikna etmek için büyük çaba gösterdiler. Bu arada D??i?leri Bakan? Rice, Savunma Bakan? Gates ve Irak’taki Amerikan Kuvvetlerinin Komutan? Patraeus tasar?n?n kabul edilmesinin sak?ncalar? belirttiler ve özellikle Irak’taki Amerikan askerleri için yaratabilece?i s?k?nt?lara de?indiler. Ba?kan Bush da beklenmedik bir ?ekilde devreye girerek, NATO içinde ve teröre kar?? mücadelede önemli bir müttefik olan Türkiye ile olan ili?kilere zarar verece?ini belirterek Kongre üyelerinin tasar?ya kar?? ç?kmalar?n? istedi.

Komite’de yap?lan görü?melerde de baz? üyeler tasar?n?n kabulünün Irak’taki Amerikan askerlerine zarar verebilece?i üzerinde durdular. Bu arada Komite Ba?kan? Tom Lantos da Irak’taki Amerikan kuvvetlerinin önemli ölçüde Türkiye’den geçen lojistik deste?ine dayand???n? belirterek, kimsenin bu deste?in tehdit edilmesini veya kesilmesini görmek istemedi?ini söyledi. Tasar? yanl?s? olanlar ise maddi yanl??larla dolu bu metni, bilinen Ermeni iddialar? do?rultusunda, savundular. Bu arada Kaliforniya temsilcisi Bred Shermann tasar? kabul edilirse Türkiye’nin birkaç öfkeli söz sarf etmek d???nda bir ?ey yapamayaca??n? söyledi ve bu görü?ün etkisi alt?nda da tasar? kabul edildi.

Bundan sonraki ad?m tasar?n?n Temsilciler Meclisi’nde oya sunulmas?d?r. Bunun ne zaman yap?laca??n? Ermeni yanl?s? görü?leriyle tan?nan Meclis Ba?kan? Nancy Pelosi tayin edecektir. Bu oylamadan önce Türk ve Amerikan Hükümetleri yukar?da de?indi?imiz giri?imleri tekrarlayarak tasar?n?n kabulünü önlemeye çal??acaklard?r. Ne var ki, tasar?ya taraftar olanlar? ikna etmek için hemen her ?ey yap?lm?? oldu?undan bu çabalar?n bir sonuç vermemesi ve tasar?n?n kolayl?kla kabul edilmesi olas?d?r.

Gelinen a?amada tasar?n?n reddedilmesini (veya oya konmamas?n?) sa?layacak tek çarenin Türkiye’nin kararl?l???n? fiilen kan?tlamas? oldu?u dü?ünülmektedir. Bu da Türkiye’nin oylamadan k?sa süre önce Irak’taki Amerikan askerlerinin lojistik hatt?n? kesmesi ile mümkün olabilir. Böylelikle Temsilciler Meclisi oylama için topland???nda Ermeni tasar?s?n?n kabul edilmesi veya Türkiye’nin alm?? oldu?u önlemin kald?r?lmas?n? sa?lamak için reddedilmesi ikilemi ile kar?? kar??ya kalacakt?r. Normal ko?ullarda, Irak’taki Amerikan askerlerinin güvenli?ine verilen büyük önem nedeniyle, tasar?n?n kabulü söz konusu olamayacak ve zevahiri kurtarmak için oylaman?n, daha önce de yap?lm?? oldu?u gibi, bilinmeyen bir tarihe ertelenmesi gibi bir ç?k?? yolu bulunmaya çal???lacakt?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.