Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

SINIR ÖTES? VE ERMEN? TASARISI ÜZER?NE

Hasan Celal GÜZEL
11 2007 - Radikal

!âJÐ="justify">'Hey PKK'l?, sen ne kaka bir çocuksun! Kahrol dü?man e mi? Bak ben sizin oralara s?n?r ötesi operasyon yapaca??m. Elma dersem ç?k, armut dersem ç?kma. Elma, elma! Ay a?k olsun size kaka çocuklar neredesiniz?!..'

Â¥apt?k da ne oldu? Hem sen Kandil Da?? kaç kilometre uzakta bilir misin? Kerkük de 500 km(!) uzakta zaten. Sonrac?ma, ya Amerika'yla çat??maya girersek? Adamlar bizi toz ederler...'
* * *
'Hey Amerika, biz senin stratejik müttefikin de?il miyiz? Ermeni tasar?s?n? nas?l kabul edersiniz? Bak?n böyle yaparsan?z sonra size dar?l?r?z, gönlümüz k?r?l?r. 4 Temmuz'da elçili?inize gidip bayram?n?z? kutlamay?z. K?z?lderilileri nas?l öldürdü?ünüzü cümle âleme anlat?r?z, söylemediler demeyin...'
* * *
Sevgili okuyucular, yukar?daki sat?rlar? yazarken e?lendi?imi sanmay?n?z. Asl?nda içim kan a?l?yor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu zelil duruma dü?ürülmesi beni isyan ettiriyor. Bir millet ve devlet dü?ününüz ki, binlerce y?ll?k ?anl?, ?erefli bir tarihe, kültür ve medeniyete sahip olsun. Geçmi?te dünyan?n üç k?tas?n? hâkimiyeti alt?nda bulundursun. Sonra, basiretsiz ve ferasetsiz idareciler, çenesi dü?ük politikac?lar, ihanet içerisindeki ayd?nlar ve siyasete bula?m?? komutanlar yüzünden bütün dünyan?n indinde âciz ve gülünç duruma dü?sün...
?u 's?n?r ötesi operasyon' komedisine bir bak?n?z. Her türlü milletleraras? uygulama, BM kararlar? ve anla?malar size bu hakk? veriyor. Daha önce defaatle bunu yap?yorsunuz. Elinizde bu konuda al?nm?? kararlar var. Hâlâ tereddüt ediyorsunuz.
Âdeta, bu vartay? da atlatma, hâdiseyi geçi?tirme pe?indesiniz.
Bir defa, 's?cak takip' için hiçbir Meclis karar?na ihtiyaç yoktur. Hatta, 's?n?r ötesi operasyon' için de Meclis karar?na ihtiyaç oldu?u kanaatinde de?iliz. Bir an için böyle bir karara ihtiyaç bulundu?unu kabul etsek bile, bu i? böyle mi yap?l?r? Efendim, 'Tezkere haz?rl?klar? yap?l?yormu?'. Ne haz?rl???? Getirin, size iki dakikada yaz?p vereyim. Bu da i? midir? Hem, s?n?r ötesi operasyon, Ba?bakan'?n bir zamanlar dedi?i gibi, böyle davulla zurnayla ilân edilerek mi yap?l?rm??? Meclisi derhal toplar, bu arada da operasyonu ba?lat?rs?n?z...
Ya komutanlara ne demeli?.. Darbe yaparken, muht?ra verirken, ikide bir lüzumlu lüzumsuz beyanatlar patlat?rken kimseye sormazs?n?z da, i? as?l görevinizi yapmaya gelince birdenbire demokratla??verirsiniz. Herhalde laiklik nutku at?p ba?örtüsüyle mücadele etmek kolay?n?za geliyor. 1 Mart Tezkeresi öncesinde suskun kal???n?z da bu ülkeye çok pahal?ya mal olmu?tu. Gabar katliam?ndan sonra neden s?cak takibe giri?mediniz?..
* * *
Ermeni Tasar?s? konusunda da gere?ini yapamad?k. Bu ciddî mesele, Türk Tarih Kurumu Ba?kan? ile üç idealist tarihçinin s?rt?na y?k?ld?. Hani sizin lobiniz, hani sizin diplomatlar?n?z?.. Bugüne kadar hangi te?kilâtlanmaya gittiniz? Ermeni diyasporas?, bu alçakça iftiralar için y?lda 1 milyar dolara yak?n para harc?yor.
Siz kaç kuru? tahsis ettiniz?..
ABD Ba?kan?'na romantik sitemler dolu mesajlar gönderece?inize, ?ncirlik Üssü ile Irak s?n?r?n? kapayaca??n?z? ve Afganistan'dan askerinizi çekece?inizi, söylesenize!..
1 Mart'ta yapt???n?z hatâlar?n bu milletin, bu devletin ba??na nas?l gaileler açt???n? nihayet görmeye ba?lad?n?z m?? Art?k kimse bizi ciddîye alm?yor. 'Türkler, cart curt edip sonra kabullenirler' diyorlar. Zaten sizler de 'Bu da geçer yahu!' politikas? takip ediyorsunuz.
* * *
?unu biliniz ki, mesele sadece terörle mücadele de?ildir. Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibar?n?n korunmas? meselesidir. Bunu idrak etmez ve gere?ini yapmazsan?z, tarih önünde mesul olursunuz...

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »