Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

MESAJ VERMEK VEYA JEST YAPMAK

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
11 2005 - ?KSAREN

="justify">Mehmet Ali Birand 10 Nisan tarihli Milliyet’te “Erdo?an Roma’ya Ba?ka Türlü Gitmeliydi” ba?l?kl? yaz?s?nda Ba?bakan?n Papan?n cenaze törenine  Diyanet ??leri Ba?kan?'n?, Patrik Bartolomeos’u ve Ermeni Patri?i Mutafyan’? kendi uça??na alarak götürmesinin iyi olaca??n?, Roma hava alan?na bu ki?ilerle birlikte inerken uluslararas? medyada  f?rt?na esece?ini ve Türkiye’nin müthi? bir mesaj vermi? olaca??n?, böyle bir ad?m?n Ermenilerin soyk?r?m iddialar?n? ve di?er ele?tirileri silip yok edebilece?ini yaz?yor.

G  bir süre önce de Milliyet’te  “Aç?n  art?k ?u kap?lar?” ba?l?kl? yaz?s?nda Türkiye’nin, Ermeni sorunu konusunda uluslararas? bask?lar?n alt?nda ezilmemek için, siyasi mesaj? olan önemli ad?mlar atmas? gerekti?ine de?iniyor, bunlar?n en etkilisinin Ermenistan’a uygulanan ambargonun kald?r?lmas? oldu?unu bildiriyordu. S?n?r kap?lar?n? açm??, ticaretini derinle?tirmi? Türkiye’nin Ermeni halk? taraf?ndan ba?ka türlü görünece?ini ve bunun  uluslararas? bask?lar?n kalkmas?na önemli katk?da bulunaca??n? yaz?yordu.

Buna göre önemli d?? siyaset sorunlar?m?z? çarp?c? baz? jestler yapmak ve/veya mesajlar vermek yoluyla çözmemizin  mümkün oldu?u sonucuna var?l?yor. Bir gazetecinin kamu oyuna verilen mesajlar? önemsemesi bir bak?ma do?ald?r.Ancak sorun bu mesaj ve jestlerin nas?l alg?land??? ve sorunlar?n çözümüne ne derecede katk?da  bulundu?udur.

Normal ko?ullarda kamu oyuna verilen mesajlar k?sa ömürlüdür. Bir süre sonra etkileri geçer ve uygulanmakta olan politika yine kendini gösterir.  Patrik Mutafyan    Türk Ba?bakan?n uça??na bindi diye kimse soyk?r?m iddias?ndan ve di?er ele?tirilerden vazgeçmez. Hatta, büyük olas?l?kla, Patri?e bu kadar iltifat etmek Türkiye’nin politikas?n? de?i?tirmekte oldu?u ?eklinde alg?lan?r. Ancak politikada bir de?i?iklik olmamas?n?n  dü? k?r?kl??? yaratmas?, bu da soyk?r?m suçlamalar?n?n daha da artarak ileri sürülmesine neden olmas? mümkündür.

Ayn? ?ekilde Bartolomeos’u uça?a alarak iltifat etmek Türkiye’nin Heybeliada’da ruhban okulunun aç?lmas?na izin verece?i ve Patrikhanenin ökümenik niteli?inin tan?naca?? ümitlerini do?urur. Bunlar gerçekle?mez ise bu konudaki ele?tiriler sürer gider.

Di?er yandan s?n?r?n aç?lmas? Ermenistan halk?nda Türkiye’ye kar?? beslenen olumsuz duygular üzerinde kayda de?er bir etki yaratmaz . Zira bu duygular s?n?r?n kapal? olmas?ndan de?il, Ermeni çocuklar?n?n okullarda soyk?r?m masallar? ile beyinlerinin y?kanmas?ndan ileri gelmektedir. Türkiye’nin soyk?r?m efsanesini kabule hiç niyeti olmad???na göre verilecek mesajlar veya yap?lacak jestler  Ermenilerin olumsuz duygular?n? biraz hafifletse de esasta bir de?i?iklik yapamaz. .
 
Türkiye 1993 y?l?nda Ermenistan ile olan kara s?n?r?n? kapamas?n?n nedeni soyk?r?m iddialar? de?il, Ermeni kuvvetlerinin Karaba?’dan ba?ka di?er    Azerbaycan topraklar?n? i?gal etmeye ba?lamas?d?r. Türkiye nerelere kadar gidece?i belli olmayan bu i?gal dalgas?na bir son verebilmek üzere s?n?r?n? kapatm?? bu da Ermenileri daha ölçülü hareket etmeye  götürmü?tür.

Halen Türkiye’nin Ermenistan’a kar?? sahip oldu?u en önemli koz s?n?rlar?n kapal? olmas?d?r. Bu koz Karaba? sorunu, soyk?r?m iddialar? ve Türkiye’nin toprak bütünlü?ünün tan?nmas? gibi konular?n müzakeresi s?ras?nda Türkiye’ye  avantaj sa?layacak ve büyük olas?l?kla, bu sorunlardan en az birinin çözümü kar??l???nda Türk s?n?rlar? aç?lacakt?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »