Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

â??M?LL?YETÇ?â?? YAPITLAR

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
16 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

="justify">Bir y?l? a?an bir süreden beri ülkemizde  "milliyetçi" yap?tlarda, di?er bir deyim ile milli duygu ve dü?ünceye hitap eden roman, film, TV dizilerinde bir art?? görülüyor. Bunlar kitapevlerinde  ba? kö?ede sergileniyor, "en çok sat?lanlar" aras?nda birinci veya en üst s?ralarda yer al?yor. Bu tür TV dizileri çok izleniyor.

r/> Baz?lar?n?n iddia etti?i gibi bu durumun "küreselle?me" ile bir ilgisi bulunmuyor. Türk kamu oyu genelde son iki y?lda AB'nin "?unu yap, bunu yapma " gibi zaman zaman a?a??lay?c? olarak alg?lanan baz? dayatmalar?ndan rahats?z. Ço?unlu?unu  eski komünist ülkelerin olu?turdu?u, milli e?ilim ve duygular? çoktan kaybetmi? veya arka plana itmi? olan AB'nin  yeni üyelerinin veya adaylar?n?n aksine Türkiye  ma?rur ve milli inançlar?nda ?srarl?.  Di?er yandan yine yakla??k iki y?ldan beri Ermenilerin Türkiye'ye kar?? ileri sürdükleri ve maalesef, az say?da da olsa da, baz? Türk bilim adam ve yazarlar? taraf?ndan desteklenen soyk?r?m ithamlar? da Türk kamuoyunu rahats?z ediyor. Milliyetçi yap?tlar?n ortaya ç?kmas?n? ve say?lar?n?n süratle artmas?n? bu iki olaya kar?? duyulan tepkilere ba?lamak daha do?rudur. Kurtulu? Sava?? döneminin ba?ar? ve kahramanl?klar?n? hat?rlamak suretiyle ki?ilerin bir tür savunma olu?turdu?u ve direnme  ve hatta kar?? koyma reflekslerine kavu?tu?u anla??l?yor.

 
Bu konuya sadece Ermeni sorunu aç?s?ndan yakla??ld???nda ?unlar? görüyoruz. Ermeni diasporas? ve pe?inden sürükledi?i Ermeni devleti,  büyük Ermenistan hayallerinin gerçekle?mesinin ilk ad?m?n?n Türkiye’nin soyk?r?m iddialar?n? kabul etmesi oldu?una inanmaktad?r. Ancak tüm gayretlere, baz? ülkelerin aç?k veya kapal? deste?ine ra?men Türkiye'de bu yönde bir geli?me görülmemi?tir. Baz? ülke parlamentolar?n?n Ermeni "soyk?r?m?n?" tan?yan kararlar? Türkiye'de bir etki yapmam??t?r. Bu durum Ermenilerde "kaleyi içerden fethetmek fikrini do?urmu?, bu amaçla i?birlikçiler aranm?? ve genellikle eski komünist olup SSCB’nin y?k?lmas?ndan sonra liberalli?e terfi etmi? baz? bilim adam? ve yazarlar militan Ermenilerle beraber çal??may? kabul etmi?lerdir. Bu çerçevede sözde Ermeni soyk?r?m?n?n 90 y?l? münasebetiyle düzenlenen konferanslar dizisinin sonuncusunun Bo?aziçi Üniversitesi’nde yap?lmas? kararla?t?r?lm??t?r. Büyük tepkilere neden oldu?u için bu konferans toplanamam?? ancak dört ay sonra, büyük protesto gösterileri aras?nda, Bilgi Üniversitesi’nde yap?labilmi?tir. Buna kar??n Konferans?n "Türkleri Ermeni soyk?r?m? oldu?una inand?rmak" olarak özetlenebilecek amac? gerçekle?memi? aksine soyk?r?m iddialar?n? reddedenlerin cephesi güçlenmi?, i?birlikçiler izole olmu?lar ve bir süre sonra da sesleri ç?kmaz hale gelmi?lerdir.

 
Bu ki?iler susmaya ba?larken Türkiye'de soyk?r?m iddialar?na dolayl? veya dolays?z yer veren kitaplar?n say?s?n?n artmaya devam etmesi bir çeli?ki olu?turmu?tur. Ne var ki Turgut Özakman'?n "Ç?lg?n Türkler" yap?t? 260 küsur bask? yap?p tüm zamanlar?n en fazla okunan kitab? olmaya adayken ve Atilla ?lhan'?n "Gazi Pa?a" roman?n?n ilk bask?s? 25.000 ula??rken Ermeni kitaplar?n?n sat??? komik denecek düzeyde kalm??t?r.

 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.