Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

MR. PH?LL?PS VE KARS ANTLA?MASI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
13 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

="justify">
Žÿ MR. PH?LL?PS VE KARS ANTLA?MASIf
Feshedilmi? olan Türk-Ermeni Bar??ma Komisyonu'na ba?kanl?k eden David Phillips geçenlerde Türkiye’ye geldi ve çok ilgi gördü. Bas?n kendisinden uzun uzun bahsetti, çok izlenen televizyon programlar?na ç?kt? mülakatlar verdi vs.  Asl?nda David Phillips’e medyam?z?n gösterdi?i bu ra?betin nedenini anlamak olas? de?il,  zira  ba?kanl???n? yapt??? Türk ve Ermenilerden kurulu Bar??ma  Komisyonu  bir sonuca varamad??? için çal??malar?n?  durdurdu.î ;Unsilencing The Past” (Geçmi?in Sessizli?ini Bozmak) ba?l?kl? bir kitapta, gizli kalmas? kararla?t?r?lm?? olan  Komisyon çal??malar?n? if?a etti. Komisyon üyelerini ba?ta Türk üyeler olmak üzere, çeki?tirdi. Böylece ba?ar?s?zl???n? örtmeye çal??t?.Bu arada  Ermeni bas?n?n yazd???na göre  Phillips Komisyon çal??malar? için Amerikan D??i?leri'nden üç milyon dolar alm??. Yani ad? geçenin parasal alanda bir ba?ar?s?zl???  sözkonusu de?il.

 Konumuz Philipps’in  pek dürüst olmayan davran??lar? veya mali durumu de?il. Kitab?n?n incelenmesinden ve Türkiye’de verdi?i mülakatlardan, üç y?la yak?n bir süre Türk-Ermeni ili?kileri konusuyla me?gul olmu? olmas?na ra?men, bu ili?kilerin temel noktalar?n? anlamad??? anla??l?yor. Mesela, Phillips, 1921 tarihli Kars antla?mas?n?n geçerli olup olmad??? konusunda   Ermenistan D??i?leri Bakan? Vardan Oskanyan’?n, “  Ermenistan Sovyetler Birli?i'nin bir devam?d?r. Üçüncü ülkelerle imzalanan anla?malar (yani Türkiye ile imzalanan Kars Antla?mas?) geçerlidir” sözlerini yeterli görüyor.

Türkiye de  Kars Antla?mas?n?n geçerli oldu?unu savunuyor ve bunun Ermenistan taraf?ndan yaz?l? olarak belirtilmesini 13 y?ldan beri istiyor. Ermenistan bunu yapm?yor, çok s?k???nca bir üst düzet yetkili  yar?m a??zla, “Kars antla?mas? geçerlidir”  diyerek konuyu geçi?tirmeye çal???yor.

Ermenilerin  ?ifahen söylediklerini yaz?ya dökmekten kaç?nmalar?n?n nedeni  Ermenistan’?n anayasas? hükümleridir. Ermenistan’?n        Ba??ms?zl?k Bildirgesi  Do?u Anadolu’yu Bat? Ermenistan olarak tan?ml?yor. Ermenistan Anayasas? da Ba??ms?zl?k Bildirgesi'nin ilkelerini benimsiyor. Böylece Kars antla?mas?n?n resmen tan?nmas?  iki ülke aras?ndaki halen mevcut s?n?rlar?n da tan?nmas? anlam?na geliyor, bu da Ermenistan Anayasas? hükümlerine ters dü?üyor. Sonuç olarak   Ermenistan yetkilileri Kars antla?mas?n? tan?d?klar?n?  yaz?l? olarak  bildiremiyor bu hususu ancak ?ifahen dile getiriyorlar., Phillips gibiler de bunu yeterli buluyor.

Kars Antla?mas? konusuna ilerde tekrar de?inece?iz.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.