Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TEZKERE VE ABD ERMEN? KARARI ÜZER?NE TAVS?YELER

Hasan Celal GÜZEL
16 2007 - Radikal

!âJÐellspacing="0" ceŽÿ€ /TEZKERE VE ABD ERMEN? KARARI ÜZER?NE TAVS?YELER±

Bizimkilerin bitmez tükenmez tezkere çal??malar? ve bayram sefas? devam ederken, bayram?n birinci günü PKK cânileri s?n?r?m?z? geçip askerimize sald?rd?lar. Bu kadar hâdiseden sonra, tezkere ç?kar?lmas?n? gerektirmeyen 's?cak tâkip' hakk?m?z? kullanarak Irak'a girmeli ve sald?rganlar? temizlemeliydik.

/irmeli ve sald?rganlar? temizlemeliydik.
***
Bugün 's?n?r ötesi operasyon' yetkisi veren tezkere TBMM'de oylanacak ve kabul edilecek. Zira art?k bu karar, terörle mücadele olgusunu çoktan a?t? ve bir 'millî itibar' meselesi hâline geldi.
Ancak, gerçekten samimiyetle böyle bir karar?n uygulamaya konulmas? isteniyorsa, tezkerenin muhtevas?na dikkat edilmesi gerekir. 5 ?ubat 2003 tarihinde, 'Türkiye Dönüm Noktas?nda' ba?l?kl? yaz?mda, tezkerenin iki merhalede geçirilmesi karar?n?n tarihî bir hatâ oldu?unu belirterek, tek madde ?eklinde düzenlenmesini istemi?tim. Bilindi?i gibi bu yap?lmad? ve ilk tezkerenin kabul edilmesine ra?men 1 Mart Tezkeresi'nin reddi, olumsuz etkilerini ikiye katlad?.
Irak konusundaki tahminleri aynen ç?km?? bir aksakal olarak tekrar ikaz ediyorum. Lûtfen ?u hususlara dikkat edelim:
1. Önce gerekçemizi güçlü tutal?m. BM Anla?mas?'n?n 51. maddesini, BM Genel Kurulu'nun 1373 ve özellikle 1546 say?l? kararlar?n?,
5 Haziran 1926 tarihli Ankara Anla?mas?'n?n 10. maddesini gerekçemize koyal?m.
2. Tezkere metninde 's?cak takip' ve 's?n?r ötesi operasyon' gibi tahdit edici ifadeleri kullanmayal?m. Sadece TSK'n?n yabanc? ülkelere gönderilmesi ya da bu yap?lmayacaksa Irak'a gönderilmesi ?eklinde bir ibare kullanal?m. Böylece, Kerkük'te bir emrivâki veya Irak'ta müdahalesi gereken bir iç sava? hâli veyahut da ABD'yle anla?arak Irak'ta asker bulundurulmas? gereken durumlarda ayr? bir tezkereye lüzum kalmayacakt?r.
3. Tezkereyi 1 y?l müddetle s?n?rlamak büyük bir hatâ olacakt?r. Tezkere metninde, e?er münhas?ran Irak'ta asker bulundurmaktan bahsediliyorsa, Tezkere'nin 'süresiz' olarak ç?kar?lmas? gerekir. Genel bir ifade kullan?lm??sa, '5 y?ll?k' bir süre uygun olacakt?r. Hükûmetlerin elinde bu yetkinin olmas?, kar?? taraf için cayd?r?c? tesir icra edecektir.
***
ABD D?? ?li?kiler Komitesi'nin Ermeni iftiralar?n? kabul karar? konusunda, Türkiye'nin derhal yapmas? gerekenler vard?r. Bu konuda oturup Pelosi'nin defaatle ilân etti?i karar?n? beklemek, hem safdilliktir, hem de inisiyatifi ABD'ye kapt?rmakt?r. Di?er taraftan, küreselle?mi? bir ekonomide, Amerikan mallar?na kar?? komik kampanyalar ba?lat?lmas?n?n da hiçbir etkisi olmaz.
Evvelemirde daha fazla vakit kaybetmeden ?unlar? yapmal?y?z:
1. ?ncirlik Üssü, Ermeni iftiralar?n?n ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedilmesine kadar geçici olarak kapat?lmal?d?r. Böylece inisiyatif Türkiye'ye geçmi? olacakt?r.
2. ABD'nin Irak'taki lojistik deste?inin Türkiye taraf?, sözde soyk?r?m tasar?s?n?n reddine kadar kapat?lmal?d?r.
3. Habur s?n?r kap?s? geçici olarak kapat?lmal?d?r. Tasar?n?n reddinden sonra kap?n?n tekrar aç?labilmesi için Suriye üzerinden yeni bir kap?n?n daha aç?lmas? ?art ko?ulmal?d?r.
4. Türkiye'nin Va?ington Büyükelçisi, Tasar?'n?n reddine kadar geri döndürülmemelidir.
Aksi takdirde, ABD'nin oyalamalar?na kap?lmak, Türkiye'nin nas?lsa söylenip susaca??na dair iddialar? hakl? ç?kar?r ve millî itibar?m?z tekrar ayaklar alt?nda çi?nenir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »