Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

PAPA VE ERMEN?LER

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
07 2005 - ?KSAREN

!ŞäĞ p="justify">Papa Jean-Paul II bugün defnediliyor. Türk kamu oyu Papay? Mehmet Ali A?ca’n?n can?na kastetti?i  ki?i olarak bilir. Papa’n?n 1979 y?l?nda Ankara’ya ve ?stanbul’da Fener Patrikhanesine  yapt??? ziyaret ise art?k pek hat?rlanm?yor.

Papal?k 2001 y?l?nda Ermeni “soyk?r?m?n?” tan?m??t?r.  Bu tan?ma  di?er H?ristiyan mezheplere kar?? izlenen politikan?n sonucudur.  Papal?k tüm H?ristiyanlar? kendi çat?s? alt?nda toplamaya çal???r. Ancak geçmi?  olaylar?n ac? an?lar? bunu k?sa hatta orta vadede imkans?z k?ld??? için halen di?er H?ristiyan mezheplerinin Papa’n?n önceli?ini (primacy) tan?mas?na çal???lm??t?r. Ortodoks ve Protestanlar buna dahi kar??d?r.  Bu durum  Papal?k küçük mezheplere yönelmi? ve onlarla iyi ili?kiler kurulmas?na gayret edilmi?tir. Ermeni Kilisesinin  ise bu f?rsattan yararlanarak Papal?k ile iyi ili?kiler kar??l???nda  “soyk?r?m?n” tan?nmas?n? istedi?i anla??lmaktad?r.

Ecmiyazin’deki Ermeni Katogigosu (ba? patrik anlam?ndad?r) II.  Karekin’in  2000 y?l?nda Vatikan’a yapt??? ziyaret sonunda yay?nlanan ortak bildiride  Ermeni “soyk?r?m?n?n” onu takip edecek olan deh?etlerin (yan? Yahudi soyk?r?m?n?n) öncüsü oldu?u belirtilmi?ti. 24 Nisan 2001 tarihinde de 1915 y?l?nda Mardin’de öldürüldü?ü ileri sürülen Ermeni Ba?piskoposu Maloyan da Vatikan taraf?ndan ?ehit (martyr) ilan edilmi?,  bu ki?i s?sa süre sonra aziz rütbesine yükseltilmi?ti.  Papa Ermenistan’? ziyareti s?ras?nda Erivan’daki soyk?r?m an?t?na giderek dua etmi?, ayr?ca II. Karekin ile yapt??? görü?me sonunda yay?nlanan ortak bildiride de Ermeni “soyk?r?m?n?n 20. asr?n ilk soyk?r?m? oldu?u ve bir buçuk milyon Ermeninin yok edildi?i” ifadeleri yer alm??t?r. Böylelikle Papa, Ankara’n?n bütün uyar?lar?na ra?men, Ermenilerin soyk?r?m iddialar?n? çekincesiz kabul etmi?tir.

Halen Ermeniler Papa’y? ?ükran duygular?yla anmaktad?rlar. Türkiye’de ise Papa’n?n Ermeni soyk?r?m?n? tan?m?? oldu?unu neredeyse kimse hat?rlamamaktad?r.  

 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »