Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

BU KEZ AB ?LE SOYKIRIM KR?Z? GÖRÜNÜYOR

Semih İDİZ
18 2007 - Milliyet

!âJÐellspacing="0" ceŽÿ¤ &BU KEZ AB ?LE SOYKIRIM KR?Z? GÖRÜNÜYOR!ÕÚàÐ="justify">2007 tam bir Ermeni y?l?na dönüyor. Konjonktür Ermeni diyasporas? ve Ermenistan için hiç bu kadar elveri?li olmad?. Amerika'da Demokratlar?n Kongre'yi ele geçirmeleri ve Temsilciler Meclisi Ba?kanl???'na kararl? bir Ermeni yanda??n? oturtmalar? bunun en önemli aya??. Bu i?in bir di?er aya?? ise Türkiye'de. Ba?ta Hrant Dink'in öldürülmesi ve -Bat?'da s?rf Ermeni iddialar? için ç?kar?ld??? dü?ünülen- 301 ile ilgili geli?meler olmak üzere, zaman?nda "Kerinçsiz faktörü" diye tan?mlad???m?z olgunun hâlâ devrede olmas?, Amerika'daki diyasporaya malzeme sa?lamaya devam ediyor.

'daki diyasporaya malzeme sa?lamaya devam ediyor.
Bu arada, Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n Avrupa'da da, özellikle Türkiye'yi AB'den uzak tutmak isteyen kesimler taraf?ndan, Ankara'ya kar?? bir "siyasi enstrüman" olarak kullan?laca?? anla??l?yor. Avrupa Parlamentosu'nda bu hafta yap?lan iki günlük Ermeni konferans?n?n zamanlamas? da, tabii ki, tesadüf de?il.

Schulz: Frans?zlar bast?r?yor
Bu bile Ermeni lobisinin nas?l kararl? ve planl? bir ?ekilde çal??t???n? ortaya koyuyor. Nitekim sal? sabah? Ankara'da Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu üyeleriyle yapt???m kahvalt?da söylenenler, Türkiye ile Avrupa Parlamentosu aras?nda da çok yak?nda bir Ermeni soyk?r?m? krizinin kopabilece?ini gösteriyor.
Bu da, AB ile zaten zor olan ili?kilerimizin iyice olumsuz bir mecraya sürüklenmesi anlam?na geliyor. Grup ba?kan? Alman parlamenter Martin Schulz'a göre, "özellikle Frans?zlar" Hollandal? parlamenter Oomen-Ruijten taraf?ndan haz?rlanan ve yak?nda görü?ülüp oylanacak olan "Türkiye Raporu"nda Ermeni soyk?r?m?na at?fta bulunulmas? için bast?r?yorlarm??.
Sosyalist grubun ba?kan vekili Hannes Swoboda da, bu çabay? yürütenlerin, mevcut metindeki ?ekliyle, "Ermenistan ile ili?kilerin düzletilmesi ve s?n?rlar?n aç?lmas?" ça?r?s?n? "yetersiz" bulduklar?n?, "Türkiye'nin AB üyeli?i yolunda soyk?r?m? tan?mas? gerekti?ini" ça?r??t?ran ifadeler istediklerini teyit etti.
Avrupa'da "ikiyüzlü politikac?lar?n çoklu?undan" söz eden Schulz ?öyle konu?tu:
"Kendilerini Türkiye'yi durdurmaya adam?? ki?iler var. Bunu aç?kça yapm?yorlar.

Antipatiyle bo?u?uyoruz
Ermeni soyk?r?m? ve Türkiye'nin Irak'a kar?? gerçekle?tirmesi olas? askeri operasyon gibi ?eyleri kullan?yorlar. Ama özel sohbetlerde 'Türkiye asla AB üyesi olmayacak' demekten de çekinmiyorlar."
Özetle, bu Ermeni i?i bir kara bulut gibi Türkiye'nin üzerine çöktü. "Bat?'y? bo? verelim, ba?ka yerlere, Rusya'ya, ?ran'a bakal?m" diyenlere de, özellikle bu iki ülkenin ?u anda Ermenistan'?n "stratejik orta??" olduklar?n? an?msat?r?z. Öte yandan, Azerbaycan d???nda, "Türki karde?lerimizden" bu konuda destek alabilmi? de?iliz.
Ermeni meselesinde bir "antipati" girdab?yla bo?u?uyoruz. "Soyk?r?m resmen tan?ns?n" demiyoruz. Buna inanan zaten inan?yor, inanmayan da inanm?yor. Fakat biraz "empati" besleyip 1915 olaylar?na daha "insani" bir aç?dan bakamazsak, bu konuda "sempati" sa?layamayaca??m?z da ortada.
Bu arada konuyla ilgili dü?üncelerini aç?kça belirtenleri hapse atma çabalar?m?z ise mevcut "antipati"yi art?rmaktan ba?ka bir i?e yaram?yor. ?lerlenecek daha ak?lc? bir yol olsa gerek diye dü?ünmeden edemiyor insan.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »