Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TA?NAKLAR: SOYKIRIMI TANIMAK YETMEZ

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
08 2005 - ?KSAREN

="justify">Ta?nak Partisi Sözcüsü Giro Manoyan birkaç gün önce yapt??? bir aç?klamada Türkiye’nin sadece “soyk?r?m?” tan?mas?n?n “tarihi adaletin” yerine gelmesine  yetmeyece?ini bunun için uluslararas? toplumun Türkiye’yi 1.5 milyon Ermenin ortadan kald?r?lmas?ndan  sorumlu tutmas? gerekti?ini söyledi ve  Ta?nak partisinin Amerika’da,  Avrupa’da ve di?er yerlerdeki lobi faaliyetlerinde buna göre  ayarlamalar yap?laca??n? bildirdi.

¸ Cumhuriyetini  1915 tehcirinden sorumlu tutman?n amac?n?n Türkiye’den tazminat ve toprak istemek oldu?u anla??l?yor. Manoyan Fransa gibi sözde soyk?r?m?n? tan?m?? ülkelerden bu konuda destek al?nabilece?ini de söylemi?tir. .

 Konuya hukuki aç?dan bakt???m?zda Türkiye Cumhuriyetinin kurulu?undan önce meydana gelmi? olaylardan sorumlu tutulamayaca??n? görürüz. Di?er yandan 1921 Kars Antla?mas?  ile Ermenistan Türkiye’nin s?n?rlar?n? tan?d???ndan toprak talebi için hukuki bir dayana?? bulunmad???n? da herkes bilir. Ayr?ca ki?ilerin Türkiye’de b?rakt?klar? ta??n?r ve ta??nmaz mallar? konusu da  Lozan’da çözümlenmi?tir . Buna göre Ermenilerin ,hukuken,  ne toprak ne de tazminat talep etmeleri mümkündür. Bu gerçek Ta?naklarca bilinir. Ne var ki Ta?maklar  hukukla ilgilenmezler. Onlar için politika, kap? kap? dola??p,  soyk?r?m hikayeleri uydurup kendine aç?nd?rarak yard?m dilenmektir. ?imdiye kadar on be? ülke soyk?r?m iddialar?n? kabul etti?ine, Avrupa Parlamentosu da “soyk?r?m?” tan?mad??? sürece Türkiye’nin AB üyesi olmayaca??n?, bir tavsiye karar?yla bile olsa, bildirdi?ine göre Ta?naklar?n politikas?n?n bir ölçüde ba?ar?l? oldu?unu teslim etmek gerekir.

 Di?er yandan Ta?maklar?n bu tutumunun, orta?? olduklar? Ermenistan Hükümetinin Türkiye politikas?yla uyu?mad???n? da belirtmekte yarar vard?r. Nitekim Ba?kan Koçeryan “soyk?r?m?n” tan?nmas?n?n bir manevi sorun oldu?unu, toprak talebinde bulunmak için hukuki bir zemin olmad???n?, tazminat?n ise Ermenistan için de?il ki?iler için sözkonusu olabilece?ini zaman zaman söylemektedir. Koçaryan’?n, tazminat ve toprak talebinde bulunulmad??? bir ortamda bile Türkiye ile ili?ki kurulamad???n?, böyle talepler ileri sürülürse  Türkiye ile Ermenistan aras?nda  büyük bir bunal?m ç?kaca??n? hesap ederek  konu?uyor olmas? olas?d?r. Bu arada Ta?naklar?n Ermenistan’?n bu güçlü?ünü anlad?klar? da görülmektedir. Manoyan Ermenistan’?n tazminat ve toprak taleplerinde bulunacak durumda olmad???n? taktir ettiklerini,  ancak bunun  gelecekte bu taleplerin yap?lmayaca??  anlam?na gelmedi?ini söylemi?tir. Buna göre Ta?naklar?n Ermenistan hükümetinden, toprak ve tazminat konusunda kendilerini ba?layacak bir taahhüde  girmemelerini ve bu konular? gelece?e b?rakmalar?n? istedikleri sonucuna var?lmaktad?r.

  Bu sorunun neden ?imdi ortaya at?ld???na gelince, son aylarda baz? devletlerin üst üste sözde soyk?r?m? tan?yan kararlar almalar?, Avrupa Birli?i Anayasas? etraf?nda yap?lan tart??ma ve oylamalar?n bir noktada Türkiye kar??tl???na dönü?mesi, baz? Ermeni çevrelerce Türkiye’nin durumunun zay?flad??? ?eklinde yorumlanm??  ve  taviz olarak sözde soyk?r?m? tan?yabilece?i dü?üncelerini do?urmu?tur. Türkiye bu  tan?may? yapt???  taktirde de tazminat ve toprak taleplerinin gündemden dü?ece?i korkusu belirmi?tir.

 Halen Türkiye’nin AB üyeli?i  perspektifi hayli zay?flam?? olmakla beraber bu durum Türkiye’nin Ermeni sorunu ve Ermenistan politikas?n? etkilememekte ve bu politikada bir de?i?iklik bulunmamaktad?r. O nedenle Türkiye’nin sözde soyk?r?m?n? tan?yabilece?i gibi dü?ünceler Ta?naklar?n hayallerini gerçek zannetmelerinden ba?ka bir anlam ta??mamaktad?r.  

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »