Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KIZILDER?L? SOYKIRIMI KARARI

Hasan Celal GÜZEL
22 2007 - Radikal

!áH€ ellspacing="0" ceŽÿ· KIZILDER?L? SOYKIRIMI KARARI1

Sevgili okuyucular, b?rak?n?z 's?n?r ötesi operasyonu' yapmay?, bu konudaki tezkere TBMM'de kabul edilince dahi nas?l tesir icra etti?ini görüyorsunuz. ?kide bir Türkiye'ye ve Türk Ordusu'na dil uzat?p meydan okuyan pe?mergeler bir anda süt dökmü? kediye benzediler. ??te, senelerdir anlat?p durdu?umuz da buydu. Silahl? gücünü diplomasisinin arkas?na koyamayan bir devletin varl???n? devam ettirmesi mümkün de?ildir.

Õvletin varl???n? devam ettirmesi mümkün de?ildir.
Lâkin, çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bu noktaya gelindikten sonra 's?n?r ötesi operasyon' yapmazsak 'yalanc? çobana' döneriz. Bundan sonra bize kimse inanmaz.
Bizden söylemesi...

K?z?lderilileri gerçekten tan?r m?s?n?z?
Sevgili okuyucular, 'K?z?lderililer' hakk?nda ne biliyorsunuz? Bizim neslin K?z?lderililer hakk?ndaki bilgisi, tamamen tek tarafl? olarak haz?rlanm?? kovboy filmlerindeki saçmal?klar?n ötesine geçmez. K?z?lderililer posta arabas?na sald?r?rlar, kafa derisi yüzerler; kahraman Amerikan kovboylar? da onlarla sava??p galip gelirler. Bu filmlerde K?z?lderililer birtak?m vah?i ve ilkel yarat?klar olarak gösterilmi?lerdir.
Halbuki K?z?lderililer, kendilerini ac?mas?zca katleden Amerikal?lardan çok daha medenî ve insanc?ld?rlar. K?z?lderililere atfedilen 'kafa derisi yüzme' al??kanl???, bilakis Amerikal?lar taraf?ndan K?z?lderililere uygulanm?? bir i?kencedir. ABD ba?kanlar?ndan Andrew Jackson, At Nal? Dirse?i Sava?? sonras?nda öldürülen K?z?lderililerin derilerinin yüzülmesine bizzat nezaret etmi?tir (Sunay Ak?n, ayr?ca Yücel Kaya).
Sonradan ad? nükleer ba?l?kl? füzelere verilen John J. Pershing 'En iyi K?z?lderili ölü K?z?lderilidir' demi?tir.
Bu söz, 1869'da General Sheridon taraf?ndan da tekrarlanm?? ve bir Amerikan vezicesi(!) haline gelmi?tir.

K?z?lderili Soyk?r?m? Amerika'n?n devlet politikas?yd?
K?z?lderili Soyk?r?m?, Nazi Almanyas?'nda Yahudilere kar?? uygulanan soyk?r?mdan çok daha korkunçtu. Bu soyk?r?m neticesinde bir ?rk tamamen ortadan kald?r?lm?? ve 20 milyon civar?nda K?z?lderili çe?itli i?kencelere, tecavüzlere, hastal??a, açl??a ve sürgüne maruz b?rak?larak hunharca katledilmi?tir. Sadece Creekler, Seminoller ve Çerokiler'den öldürülenlerin say?s?, 2. Dünya Sava??'nda öldürülen Yahudilerin say?s?ndan fazlad?r (Yücel Kaya).
K?z?lderili Soyk?r?m?, ABD'nin resmî devlet politikas? olmu?tur. ABD ar?ivlerini inceleyenler, bunun çok say?da belgesine kolayl?kla ula?abilirler. Amerikan resmî makamlar? K?z?lderili kellesi ba??na 5 dolar ödemi?lerdir. Devlete ait binalar?n bodrumlar?, K?z?lderili kafataslar?yla dolmu? ta?m??t?r.
?lk biyolojik silah, Amerikal?lar taraf?ndan K?z?lderililer üzerinde uyguland?. Amerikal? Lord Amherst, gönderdi?i bir direktifte "K?z?lderililer a?a??l?k bir ?rkt?r. Bunlar? topyekûn imha etmek için bütün metotlar gibi battaniye ile mikrop bula?t?rmak iyi bir denemedir" demi?ti. Böylece, sürgüne gönderilen K?z?lderililere güya yard?m olarak da??t?lan battaniyelere çiçek mikrobu bula?t?r?larak çok say?da K?z?lderilinin kalle?çe öldürülmesi sa?lanm??t?r. K?z?lderililerin açl?ktan ölmesi için ba?l?ca yiyecekleri olan bizonlar?n toptan öldürülmesi de, K?z?lderili Soyk?r?m? yöntemlerinden ilgi çekici bir örnektir.
19. yüzy?l boyunca devam eden bu insan av? , 1886'da son özgür K?z?lderili Apaçi reisi Geronimo'nun esir dü?mesi ve 1890'daki Yaral? Diz Katliam? ile tamamlanm??t?r. Halen ABD'de 600 bin civar?nda asimile edilmi? K?z?lderili, son derece kötü ?artlar alt?nda ya?amaktad?r.

Bizim K?z?lderililer
K?z?lderililerin bizim akrabalar?m?z oldu?unu bilir miydiniz?.. Son dönemde tarihçilerin ve etnologlar?n ara?t?rmalar?na eklenen genetik bulgular, K?z?lderililerin Asya kökenli olduklar?n? ve muhtemelen Mo?ol ?rk?na mensup bulunduklar?n? ortaya koymu?tur. Ord. Prof. Dr. Reha O?uz Türkan, Prof. Dr. Aldülmecit Do?ru ve Doç. Dr. Ahmet Ali Arslan, yapt?klar? ara?t?rmalarda Amerikan yerlileri ile Türk Dünyas?'n?n kültürel özelliklerinin benzerlikleri üzerinde durmu?lard?r. Özellikle Sibirya Türkleri olan Saha, Tuva, Hakas, Altay, Televit ve ?or Türkleri ile K?z?lderililer aras?nda, dil de dahil olmak üzere birçok kültürel paralellikler bulunmaktad?r. Bundan dolay? baz? ara?t?rma c?lar K?z?lderililerin Türk kökenli olduklar?n? iddia etmi?lerdir.
Bu tespitler K?z?lderili Soyk?r?m? üzerinde durmam?z? gerektiren unsurlardan birini te?kil eder.
Bu arada, Prof. Dr. Turan Yazgan'?n tespitlerine göre, halen ABD'de ya?ayan ve say?lar? 2 milyondan fazla olan Meluncanlar da Osmanl?-Türk denizcilerinin torunlar?d?r. Meluncanlar, k?taya daha sonra yerle?en Amerikal?lar taraf?ndan a?a??lanm?? ve asimile edilmi?lerdir. Ancak, as?rlar sonra Türk olduklar?n?n fark?na varm??lard?r (ABD'de bir türlü etkin lobicilik faaliyeti yapamayanlara duyurulur).

K?z?lderili Soyk?r?m? Karar?
Görüldü?ü gibi sözde Ermeni Soyk?r?m? tarihi olarak gösterilen 1915 ile son K?z?lderili Soyk?r?m?n?n yap?ld??? 1890 aras?nda sadece 25 y?l fark vard?r. Yani, 92 y?l öncesine gidilebiliyorsa niçin 117 y?l öncesine de gidil emesin?..
Ermeni Soyk?r?m? iftiralar? ile K?z?lderili Soyk?r?m? aras?nda da?lar kadar fark vard?r. Selçuklu ve Osmanl? döneminde Ermeniler 1000 y?l her türlü hakka sahip olarak rahatça ya?am??lar, 1. Dünya Sava??'nda ihanet edip devleti s?rt?ndan hançerleyince, dönemin elverdi ?i en uygun ?artlarda tehcire tâbi tutulmu?lard?r. Halbuki, Amerika'da K?z?lderili Soyk?r?m? aç?kça bir devlet politikas? olarak uygulanm?? ve ABD'nin kurulu?undan itibaren K?z?lderili ?rk? sistemli bir ?ekilde yok edilmi?tir.
Bu konudaki bilgi ve belgelerin toplanmas?ndan sonra, TBMM D?? ??leri Komisyonu'nda ABD'nin 'K?z?lderili Soyk?r?m? Karar?' kabul edilmeli; e?er sözde Ermeni Soyk?r?m? Karar? ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilirse, 'K?z?lderili Soyk?r?m? Karar?' da TBMM Genel Kurulu'nda görü?ülerek karara ba?lanmal?d?r.
Bakal?m o zaman 'Soluk Benizliler' ne yapacaklar?!..

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »